do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak zaksięgować sprzedaż środka trwałego, którego ulepszenie zostało częściowo sfinansowane dotacją

  Porada aktualna | data dodania: 09.07.2018

  PROBLEM Spółka posiada środek trwały, który w styczniu 2018 r został ulepszony. Ulepszenie środka trwałego zostało częściowo sfinansowane dotacją. Obecnie zamierzamy sprzedać środek trwały. Jak rozliczyć i zaksięgować sprzedaż tego środka trwałego, którego ulepszenie zostało sfinansowane częściowo dotacją? RADA

 • Jak ująć w księgach rachunkowych zakup środka trwałego finansowanego z kapitału zapasowego

  Porada aktualna | data dodania: 09.07.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. zamierza zakupić środek trwały, finansując go ze środków odłożonych na kapitale zapasowym (w 2018 r. wspólnicy podjęli uchwałę o przeznaczeniu części zysku na kapitał zapasowy celem finansowania z niego zakupów inwestycyjnych). Jak rozliczyć w księgach rachunkowych taki zakup sfinansowany

 • Jak rozliczyć pokrywanie przez pracodawcę kosztów prywatnych rozmów prowadzonych przez pracownika w trakcie urlopu z telefonu służbowego

  Porada aktualna | data dodania: 20.06.2018

  PROBLEM Z uwagi na charakter wykonywanej pracy i konieczność bycia dyspozycyjnymi nasi pracownicy w trakcie urlopów będą mieli telefony służbowe. Czy powinniśmy im doliczyć z tego tytułu przychód, jeżeli będą z nich wykonywali połączenia prywatne? RADA Jeżeli pracownik w trakcie urlopu wykorzystuje telefon służbowy do

 • Czy należy doliczać do przychodów pracownika wartość paliwa zużytego w trakcie urlopu, opłacanego przez pracodawcę

  Porada aktualna | data dodania: 20.06.2018

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników wyjeżdża na 21-dniowy urlop. Udostępnimy mu w tym czasie samochód służbowy. Wiemy, że z tego tytułu musimy doliczyć pracownikowi zryczałtowany przychód. Czy wyliczony ryczałt obejmuje również koszty paliwa zużytego w trakcie urlopu, za które zapłacimy? RADA Nie. Zdaniem organów podatkowych

 • Jak ustalić przychód z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego na czas urlopu

  Porada aktualna | data dodania: 20.06.2018

  Urlop wypoczynkowy to czas, w którym coraz większa liczba pracowników korzysta z telefonów i samochodów służbowych. W związku z tym pracodawcy mają wątpliwości, czy należy z tego tytułu doliczać pracownikom przychód, a jeżeli tak, to w jaki sposób go ustalić. Przedstawiamy odpowiedzi na pytania, jakie w tej kwestii napłynęły do redakcji.

 • Jaki wpływ na wartość początkową środka trwałego będą miały koszty związane z jego przeniesieniem między zakładami spółki?

  Porada aktualna | data dodania: 19.06.2018

  Spółka ma amortyzowany środek trwały (cyfrowa obrabiarka). Zostanie on przekazany w ramach tej samej firmy z jednego zakładu do drugiego. Operacja ta będzie kosztowała kilkanaście tysięcy złotych. Czy taki wydatek będzie miał wpływ na wartość początkową tego środka trwałego?

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych umorzenie pożyczki byłemu pracownikowi

  Porada aktualna | data dodania: 13.06.2018

  PROBLEM Zamierzamy umorzyć udzieloną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczkę mieszkaniową byłemu pracownikowi. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych takie umorzenie? Czy trzeba pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od kwoty umorzonej pożyczki? RADA Umorzenie pożyczki mieszkaniowej byłemu pracownikowi powoduje

 • Jak ewidencjonować fakturę z adnotacją „procedura marży”

  Porada aktualna | data dodania: 13.06.2018

  PROBLEM Przy zakupie używanego samochodu osobowego otrzymaliśmy od sprzedawcy fakturę z adnotacją „procedura marży -  towary używane”. Czy to oznacza, że nie będziemy mogli odliczyć podatku VAT z tej faktury (kwoty 50% VAT)? Jak taką fakturę ująć w księgach rachunkowych? RADA Otrzymana faktura z oznaczeniem

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych przekwalifikowanie inwestycji na środek trwały

  Porada aktualna | data dodania: 13.06.2018

  PROBLEM Jak rozliczyć w księgach rachunkowych przekwalifikowanie inwestycji na  środek trwały? Według jakiej wartości wprowadzić go do ewidencji? RADA Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” przewiduje trzy warianty ustalania wartości początkowej środka trwałego powstałego z przekwalifikowania z

 • Jak ująć w księgach rachunkowych likwidację ulepszenia w obcym środku trwałym

  Porada aktualna | data dodania: 13.06.2018

  PROBLEM Spółka w celu dostosowania najmowanego lokalu użytkowego do potrzeb prowadzonej przez nią działalności poniosła nakłady, które wprowadziła do ksiąg rachunkowych jako inwestycję w obcym środku trwałym. Obecnie następuje rozwiązanie umowy najmu lokalu. Co zrobić z niezamortyzowaną wartością ulepszenia? RADA

 • Jak ująć w księgach rachunkowych zatrzymanie kaucji z tytułu najmu

  Porada aktualna | data dodania: 13.06.2018

  PROBLEM Spółka wynajmuje najemcy lokal użytkowy. W związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy z najemcą spółka zatrzymała większość wpłaconej kaucji  na poczet ostatniej raty czynszu i jako odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie umowy.  Jak ująć w księgach rachunkowych zatrzymanie kaucji wpłaconej przy zawieraniu

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych paragon za zakup benzyny za granicą

  Porada aktualna | data dodania: 14.05.2018

  PROBLEM Spółka prowadząca księgi rachunkowe wysłała pracowników na delegację do Niemiec służbowym samochodem. Pracownicy przynieśli do zaksięgowania paragon za paliwo z niemieckiej stacji benzynowej. Spółka przeliczyła paragon na złotówki i wypłaciła należną kwotę w złotówkach. Jak zaksięgować taki paragon? Na podstawie

 • Jak ująć w księgach rachunkowych opłatę recyklingową od sprzedaży reklamówek

  Porada aktualna | data dodania: 14.05.2018

  PROBLEM Jak ujmować w księgach rachunkowych opłatę recyklingową od sprzedaży reklamówek? Kiedy opłata recyklingowa stanowi koszt, wiedząc, że będzie ona wpłacona dopiero w 2019 r. RADA Opłatę recyklingową od sprzedaży lekkich toreb zakupowych z tworzywa sztucznego należy ewidencjonować na koncie podstawowej działalności

 • Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. do KRS już tylko elektronicznie

  data dodania: 16.04.2018

  Do tej pory większość sprawozdań finansowych składana była do KRS w formie papierowej. Od 15 marca 2018 r. jednostki sporządzające sprawozdania finansowe (a więc już za 2017 r.) mają obowiązek składać je wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie internetowej przez Ministra Sprawiedliwości. Do 30 września 2018 r. wystarczy jednak, że będzie to skan sprawozdania finansowego opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 • Czy wydatki na szkolenie z obsługi nowego programu komputero-wego podnoszą jego wartość początkową?

  data dodania: 16.04.2018

  Jak księgowo potraktować wydatki na szkolenie z obsługi nowo kupionego oprogramowania księgowego?

 • Jak księgować podatek od nieruchomości komercyjnych, którego jednostka nie musi płacić?

  data dodania: 16.04.2018

  Firma powinna zapłacić podatek od nieruchomości komercyjnych. Ponieważ jednak zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych będzie wyższa niż ten podatek, w rzeczywistości nie zostanie on opłacony. Czy w takiej sytuacji nie ma potrzeby wykazywania go w księgach rachunkowych?

 • Jak ująć w księgach rachunkowych akredytywę dokumentową na zakup środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 06.04.2018

  PROBLEM Spółka planuje zakup środka trwałego. Producent środka trwałego, chroniąc się przed ewentualnym ryzykiem odmowy dokonania przez spółkę płatności, poprosił o utworzenie akredytywy dokumentowej na ten zakup. W jaki sposób rozliczać w księgach rachunkowych taką akredytywę? RADA Otwarcie akredytywy wymaga

 • Jak ująć w księgach rachunkowych koszty zastępstwa procesowego

  Porada aktualna | data dodania: 06.04.2018

  PROBLEM W związku z dochodzeniem na drodze sądowej zapłaty należności zostaliśmy obciążeni przez kancelarię prawną nas reprezentującą kosztami zastępstwa procesowego. Jak ujmować tego typu koszty w księgach rachunkowych. Co zrobić, gdy sąd je później zasądzi od dłużnika na naszą korzyść? RADA Koszty zastępstwa

 • Jak rozliczyć prowizję bankową pobieraną z rachunku walutowego

  Porada aktualna | data dodania: 06.04.2018

  PROBLEM Spółka cywilna prowadząca pełną księgowość posiada firmowy rachunek walutowy. Od wpływających zapłat należności oblicza różnice kursowe i księguje w koszty lub przychody finansowe. Bank pobiera prowizję od wpływu waluty, którą spółka przelicza według kursu średniego NBP z dnia poprzedniego i księguje w koszty

 • Ewidencja materiałów reklamowych

  data dodania: 17.03.2018

  PROBLEM Czy spółka może zmienić zasady ewidencji materiałów reklamowych? Dotychczas wszystkie materiały reklamowe były wprowadzane na stan magazynu i przeksięgowywane w koszty na podstawie raportu wyprowadzenia z magazynu. Czy tę metodę można zmienić na ujmowanie w koszty wartości materiałów reklamowych w momencie zakupu? RADA

 • Kiedy nie trzeba tworzyć rezerw na odprawy emerytalne dla pracowników?

  data dodania: 17.03.2018

  Firma ma do wypłaty odprawy emerytalne dla pracowników. Wszystkie są w podstawowej wysokości, czyli odpowiadają równowartości 1-miesięcznego wynagrodzenia. Czy w tej sytuacji firma musi tworzyć rezerwy na takie wypłaty?

 • Na jakich warunkach można jednorazowo wpisać w koszty podatek od nieruchomości?

  data dodania: 17.03.2018

  Czy firma może jednorazowo ująć w ciężar kosztów podatek od nieruchomości?

 • Kto powinien przechowywać dokumentację księgową po likwidacji jednostki

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2018

  PROBLEM Spółka likwiduje swoją działalność. Kto i gdzie powinien przechowywać dokumentację zlikwidowanej jednostki? RADA Dokumentację księgową zlikwidowanej spółki musi przechowywać wyznaczona osoba lub jednostka (w praktyce właściciel, wspólnik lub np. wyspecjalizowane archiwum). UZASADNIENIE Ustawa o

 • Jak ująć w księgach rachunkowych duplikat faktury

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM Spółka nie otrzymała od kontrahenta faktury związanej z materiałami dostarczonymi do spółki w lutym 2018 r. (faktura pierwotna zaginęła i nigdy nie dotarła do jednostki). W związku z tym spółka wystąpiła w marcu 2018 r. do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury. Duplikat faktury (z datą wystawienia: marzec 2018)

 • Jak ująć w księgach rachunkowych przychód z tytułu dywidendy

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM Spółka otrzymała dywidendę od innej spółki. W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych kwotę dywidendy wynikającej z uchwały udziałowców i potrącony przez spółkę wypłacającą zryczałtowany podatek dochodowy. Czy przychód należy rozpoznać w księgach rachunkowych w momencie podjęcia uchwały o wypłacie

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK