do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie informacje należy wykazywać w PIT-11

  data dodania: 15.02.2018

  28 lutego 2018 r. upływa termin na przekazanie podatnikom informacji PIT-11 za 2017 r. W tym samym terminie informacje te płatnicy muszą przesłać do urzędu skarbowego, jeżeli robią to elektronicznie. Płatnicy, którzy byli uprawnieni do sporządzenia PIT-11 za 2017 r. w formie papierowej, mieli na to czas do końca stycznia. Przedstawiamy odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące wypełniania PIT-11 za 2017 r., jakie wpłynęły w tej sprawie do naszej redakcji.

 • Jak księgować potrącane pracownikom kary porządkowe?

  data dodania: 15.02.2018

  Firma potrąciła pracownikowi z wynagrodzenia karę finansową za to, że przyszedł do pracy pijany. Jak to zaksięgować?

 • Czy wydatki na testy środka trwałego dodaje się do jego wartości początkowej?

  data dodania: 15.02.2018

  Firma kupiła maszynę, która przed uruchomieniem musi przejść szereg testów technicznych. W jaki sposób należy zakwalifikować wydatki związane z przeprowadzeniem tych prób?

 • Jak w księgach traktować opłatę recyklingową?

  data dodania: 15.02.2018

  Czy w przypadku opłaty recyklingowej można stosować jakieś uproszczenia w rachunkowości?

 • Czy trzeba zmienić politykę rachunkowości z powodu podwyższenia limitu dla niskocennych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM Od 2018 r. obowiązuje podwyższony limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości 10 tys. zł. Czy w tej sytuacji będzie można zmienić podstawowe zasady polityki rachunkowości przedsiębiorstwa w zakresie ewidencji i wyceny środków trwałych na wzór limitów podatkowych i zastosować również bilansowo jednorazowy

 • Kto nie będzie musiał wysyłać pliku JPK_MAG

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM Spółka cywilna prowadząca pełną księgowość korzysta z uproszczeń zawartych w art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Nie prowadzi więc ewidencji magazynowej. Nie będzie zatem mogła od 1 lipca 2018 r. na wezwanie urzędu skarbowego wysłać pliku JPK_MAG. Kto będzie musiał, a kto nie wysyłać pliki JPK_MAG? 

 • Jak rozliczyć różnice kursowe naliczone memoriałowo na dzień bilansowy

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM Jednostka stosuje podatkową metodę rozliczania różnic kursowych. Czy naliczone na dzień bilansowy (memoriałowo) różnice kursowe należy wystornować z datą styczniową, czy też należy czekać na dzień ich realizacji. RADA Przepisy nie regulują sposobu rozliczania w księgach rachunkowych różnic kursowych wynikających

 • Jak ująć w księgach rachunkowych refakturowanie energii elektrycznej na najemców

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM Jak ujmować w księgach rachunkowych fakturę za energię elektryczną, której część (na podstawie faktycznych odczytów) jest następnie refakturowana na najemców. Czy fakturę taką można w całości zaksięgować w ciężar konta zużycia materiałów i energii, czy też należy ją rozbijać na część dotyczącą

 • Czy odbiór techniczny środka trwałego powiększa jego wartość początkową?

  data dodania: 17.01.2018

  Jeden z nowo zakupionych przez firmę środków trwałych wymagał przed uruchomieniem przeprowadzenia odbioru technicznego. Jak zakwalifikować wydatki na tę operację?

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych refundację z Funduszu Pracy

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2018

  PROBLEM Osoba fizyczna prowadząca księgi rachunkowe zakupiła w styczniu fabrycznie nowy środek trwały. Jest to prasa krawędziowa zakwalifikowana do KŚT: 421. Prasę oddano do użytku i wpisano do ewidencji środków trwałych. Wartość początkową wyliczono na 350 000 zł. Jednocześnie zawarto umowę w sprawie refundacji z

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych potrąconą z góry prowizję od zaciągniętego kredytu obrotowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2018

  PROBLEM W celu sfinansowania bieżących potrzeb prowadzonej działalności jednostka zaciągnęła kredyt obrotowy. Dokonując przelewu środków, bank dokonał bezpośredniego potrącenia prowizji. Jak ująć w księgach rachunkowych potrąconą z góry prowizję i rozliczyć ją podatkowo? RADA W sytuacji gdy bank przelewa na rachunek

 • Z jakich elementów powinno składać się sprawozdanie finansowe jednostki małej

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2018

  PROBLEM Proszę o przedstawienie, z jakich elementów powinno składać się sprawozdanie finansowe jednostki małej? RADA Liczba możliwych wariantów sprawozdania finansowego jednostki małej zależy w głównej mierze od podjętej decyzji przez organ zatwierdzający. Wpływ na możliwe wybory ma też forma prawna, w jakiej działa dana

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych ujawniony w trakcie inwentaryzacji niedobór całkowicie zamortyzowanego środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 20.12.2017

  PROBLEM W trakcie spisu z natury ujawniono niedobór całkowicie zamortyzowanego środka trwałego. Niedobór ten został uznany za zawiniony. Kto i w jakiej wysokości powinien ustalić kwotę takiego niedoboru? Jak zaksięgować to zdarzenie? RADA Kierownik jednostki podejmuje decyzję  o tym, czy niedobór zawiniony stanowi (lub

 • Czy inwentaryzując obce środki trwałe, należy powiadamiać ich właścicieli o terminie ich spisu

  Porada aktualna | data dodania: 20.12.2017

  PROBLEM Jednostka posiada kilka obcych środków trwałych użytkowanych oraz materiały należące do poszczególnych kontrahentów. Czy o planowanym terminie ich spisu z natury z natury należy powiadamiać ich właścicieli, by mogli uczestniczyć w spisie? Jeśli tak, w jaki sposób to robić? RADA Nie istnieją żadne przepisy

 • Czy duży wydatek na remont okresowy środka trwałego może być rozliczany w czasie?

  data dodania: 13.12.2017

  Planujemy przeprowadzenie remontu okresowego cyfrowej obrabiarki. To duży wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jak powinniśmy go potraktować rachunkowo?

 • W jaki sposób poprawiać błędy na arkuszu spisu z natury

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2017

  PROBLEM Zdarza się, że członkowie zespołu spisowego mylą się, dokonując wpisów na arkuszu spisowym, np. podając błędny numer inwentarzowy lub niewłaściwą ilość spisywanego składnika majątkowego. W jaki sposób powinni poprawiać takie błędy? RADA Błędy na dowodach wewnętrznych (a takim jest między innymi arkusz spisu

 • Czy podczas inwentaryzacji zawsze muszą być wydzielone pola spisowe

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2017

  PROBLEM Mała jednostka prowadzi działalność gospodarczą w kilku pokojach wynajmowanych w jednym z biurowców. Czy dokonując rocznej inwentaryzacji w drodze spisu z natury, powinno się zawsze wydzielać pola spisowe? RADA Nie. W małych jednostkach często nie istnieje potrzeba formalnego wydzielania pól spisowych. Celem wydzielania

 • Jaką datę podać na arkuszu spisu z natury, gdy dzień bilansowy jest dniem wolnym od pracy

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2017

  PROBLEM Jednostka stosuje metodę odpisywania bezpośrednio po zakupie w koszty rzeczowych składników aktywów obrotowych. Według ustawy o rachunkowości roczna ich inwentaryzacja powinna zostać dokonana na ostatni dzień roku obrotowego, czyli 31 grudnia 2017 r. Czy na arkuszu spisu z natury należy podać datę 31 grudnia 2017 r., pomimo

 • Czy mając zawieszoną działalność, należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2017

  PROBLEM Spółka z o.o zawiesiła działalność w sierpniu 2017 r. Czy musimy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2017 r.? RADA Tak. Spółka ma obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie finansowego za 2017 r. UZASADNIENIE Ustawa o rachunkowości wprost wskazuje (art. 12 ust. 3b uor), że: § Można nie zamykać ksiąg

 • Obowiązkowe OC firm audytorskich

  data dodania: 21.11.2017

  Od 22 grudnia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające: szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) firmy audytorskiej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej oraz z tytułu świadczenia usług lub prowadzenia działalności, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z

 • Kto się powinien podpisać na arkuszu spisowym, gdy osoba odpowiedzialna materialnie nie uczestniczy w spisie

  Porada aktualna | data dodania: 17.11.2017

  PROBLEM Magazynier  nie będzie mógł uczestniczyć w spisie z natury. Czy można upoważnić inną osobę, by go zastępowała? Jeśli tak, to jak powinno wyglądać takie upoważnienie? Kto powinien wyznaczyć taką osobę? Czy na arkuszu spisowym powinna się podpisać osoba odpowiedzialna materialnie, czy też osoba ją zastępująca?

 • Czy na arkuszu spisowym wystarczy podpis osoby materialnie odpowiedzialnej, czy potrzebne jest oświadczenie

  Porada aktualna | data dodania: 17.11.2017

  PROBLEM Czy osoba materialnie odpowiedzialna za składniki majątku powinna się zawsze podpisać na arkuszu spisu z natury, nawet jeśli pobiera się od niej oświadczenie? Jeśli tak, to kiedy powinna się podpisać na arkuszu spisu z natury? RADA Oświadczenie od osoby materialnie odpowiedzialnej, że wszystkie składniki majątku

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zwrot częściowo zamortyzowanego środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 17.11.2017

  PROBLEM Jednostka w lipcu 2017 r. zakupiła środek trwały. W tym samym miesiącu został on przyjęty do ewidencji środków trwałych i od sierpnia 2017 r. są naliczane od niego odpisy amortyzacyjne. We wrześniu 2017 r. środek trwały uległ uszkodzeniu. Na podstawie umowy ze sprzedawcą został mu zwrócony w październiku 2017 r., w

 • Kapitały w spółkach osobowych

  data dodania: 13.11.2017

  Spółki osobowe prawa handlowego (jawne, komandytowe, partnerskie), charakteryzują się tym, że nie mają ustawowo określonego kapitału zakładowego. Wspólnicy tych spółek mogą jednak określić w umowie, że chcą tworzyć taki kapitał. Zapisy dotyczące kapitału w spółkach osobowych determinują ewidencję księgową rozliczeń ze wspólnikami.

 • Czy dopuszcza się możliwość nietworzenia rezerwy na odprawy emerytalne?

  data dodania: 13.11.2017

  Czy w polityce rachunkowości możemy przyjąć zasadę, że nie będziemy tworzyć rezerw na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK