do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy pracownik, który ulegnie wypadkowi podczas strajku, będzie miał prawo do zasiłku

  data dodania: 10.10.2013

  Podczas strajku pracownik nie świadczy pracy. Jeżeli jednak w tym czasie doszło do wypadku, można takie zdarzenie uznać za wypadek przy pracy, a w konsekwencji pracownikowi przysługuje prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

 • Czy za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy należy opłacać składki ZUS

  data dodania: 10.10.2013

  Wypowiedzieliśmy pracownicy umowę o pracę. Osobie tej przysługuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia (od 1 września do 30 listopada 2013 r.), ale została ona w tym okresie zwolniona z obowiązku świadczenia pracy (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia). Czy od wynagrodzenia należnego za okres wypowiedzenia trzeba opłacić wszystkie składki? Czy powinniśmy złożyć za ubezpieczoną raport ZUS RSA, a jeżeli tak, to z jakim kodem? Z jakim dniem wyrejestrować pracownicę z ubezpieczeń społecznych?

 • Na jakich zasadach płatnik opłaca składki na Fundusz Pracy i FGŚP za zleceniobiorców

  data dodania: 10.10.2013

  Jesteśmy spółką z o.o. i zatrudniamy 4 zleceniobiorców, z których każdy uzyskuje wynagrodzenie powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy prawidłowo postępowaliśmy opłacając dotychczas za nich składki zarówno na FP, jak i na FGŚP? Od 1 października planujemy zatrudnić pierwszego pracownika na 1/4 etatu, za wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 1000 zł. Czy za tę osobę będą należne składki na FP i FGŚP?

 • Jak ustalić zakres obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia przy zbiegu z prowadzeniem działalności

  data dodania: 10.10.2013

  Do obowiązków zleceniodawcy należy m.in. ustalenie, czy zatrudniana osoba ma podlegać ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia, a jeżeli tak – to w jakim zakresie i w których okresach wykonywania tej umowy. Płatnicy popełniają w tych kwestiach wiele błędów. Po kontroli ZUS błędy te skutkują niemal zawsze koniecznością skorygowania dokumentacji, a często również obowiązkiem zapłacenia zaległych składek wraz z odsetkami.

 • Czy osoba, która odkupiła wszystkie udziały w spółce z o.o., ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń społecznych

  data dodania: 10.10.2013

  Posiadanie statusu jednego ze wspólników spółki z o.o. nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń. Wspólnik wieloosobowej spółki nie ponosi żadnych obciążeń na rzecz ZUS. Jeżeli jednak taki wspólnik zdecyduje się na odkupienie udziałów od pozostałych wspólników i stanie się jedynym udziałowcem w spółce, podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Obowiązek opłacania składek ZUS powstaje z chwilą nabycia 100% udziałów.

 • W jakiej wysokości dieta dla zleceniobiorcy jest zwolniona z podatku

  data dodania: 10.10.2013

  Wysyłamy zleceniobiorców w podróże poza granice Polski. Z tego tytułu zapewniamy im diety, których wysokość określamy w umowach. Nie pomniejszamy diet w sposób, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowych pracowników sfery budżetowej. Nie przekraczamy jednak maksymalnych stawek diet określonych dla państw docelowych. Pomniejszenia dokonujemy na podstawie uzgodnień ze zleceniobiorcą. Czy w zakresie zwolnienia tych kwot z podatku nasze postępowanie jest prawidłowe?

 • Kiedy zasadne jest żądanie przez byłego pracownika wypłaty odprawy emerytalnej

  data dodania: 10.10.2013

  Z powodu zwolnień grupowych 31 października 2012 r. rozwiązaliśmy umowę o pracę z jednym z pracowników. Osoba ta we wrześniu 2013 r. wystąpiła do nas z żądaniem wypłaty odprawy emerytalnej w związku z uzyskaniem decyzji z ZUS o przyznaniu jej emerytury. Czy w tych okolicznościach należy wypłacić odprawę byłemu pracownikowi, biorąc pod uwagę, że w okresie od rozwiązania umowy o pracę do otrzymania decyzji o przyznaniu emerytury z ZUS przebywał on na zasiłku chorobowym i świadczeniu rehabilitacyjnym?

 • Kiedy w przypadku wspólnej odpowiedzialności materialnej kosztami niedoboru można obciążyć tylko jednego pracownika

  data dodania: 10.10.2013

  Zatrudniamy dwóch pracowników odpowiedzialnych za zakup towarów do naszej firmy. Jeden z nich w październiku 2013 r. potwierdził dostawę 30 aparatów telefonicznych. Następnego dnia drugi pracownik zgłosił, że na stanie jest tylko 28 aparatów. Nie udało się nam ustalić przyczyny braku dwóch aparatów, ale jesteśmy przekonani, że zawinił pracownik przyjmujący towar. Pracownicy podpisali umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Czy w tej sytuacji możemy obciążyć pełnymi kosztami brakujących aparatów tylko tego pracownika, który przyjął towar?

 • Jak zleceniodawca niebędący płatnikiem podatku powinien rozliczyć zawartą umowę

  data dodania: 10.10.2013

  Zleceniodawca (osoba fizyczna) nieprowadzący działalności gospodarczej nie ma obowiązku ustalenia wysokości podatku i jego wpłaty do urzędu skarbowego od wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia. W takim przypadku rozliczenia z urzędem dokonuje samodzielnie zleceniobiorca.

 • Jak ustalać wynagrodzenie za czas wolny od pracy udzielony w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych nadgodzin

  data dodania: 10.10.2013

  Za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub z przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy pracownikowi przysługuje tylko jedna rekompensata. Może mieć ona postać dodatku za pracę nadliczbową albo czasu wolnego udzielonego w zamian takiej pracy. Zastosowanie jednej formy wyklucza drugą.

 • Czy we wniosku o dodatkowy urlop macierzyński pracownik musi podawać dokładne daty jego rozpoczęcia i zakończenia

  data dodania: 10.10.2013

  Pracownik złożył wniosek o dodatkowy urlop macierzyński na okres 5 tygodni. Nie wskazał jednak w nim daty zakończenia tego urlopu. Czy we wniosku należy wyraźnie wskazać, od kiedy zaczyna się dodatkowy urlop macierzyński i kiedy się zakończy?

 • Ile maksymalnie może wynosić przedział godzinowy w ruchomym czasie pracy

  data dodania: 10.10.2013

  Ze względu na konieczność zapewnienia przez pracodawcę pracownikom minimum 11-godzinnego nieprzerwanego okresu odpoczynku dobowego, najbezpieczniej jest wprowadzić maksymalnie 5-godzinny przedział czasu w ramach ruchomego czasu pracy. Dłuższy niż 5-godzinny przedział godzin może bowiem spowodować naruszenie odpoczynku dobowego.

 • Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.

  data dodania: 10.10.2013

  Od listopada 2013 r. zaczną obowiązywać zmienione wzory druków ubezpieczeniowych – zgłoszeniowych i rozliczeniowych, a także niektóre kody wykorzystywane przy wypełnianiu tych dokumentów. Jest to związane przede wszystkim z wprowadzeniem nowych uprawnień rodzicielskich. Osobna grupa zmian wynika z wprowadzenia pól do wykazania należnych składek według wszystkich źródeł ich finansowania.

 • Pracodawca musi potrącić nadpłatę zasiłku macierzyńskiego – stanowisko ZUS i MPiPS

  data dodania: 10.10.2013

  Zdaniem ZUS i Ministerstwa Pracy, w sytuacji gdy pracodawca wypłacił pracownicy zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru, a po dniu wypłaty pracownica wystąpi o urlop macierzyński i rodzicielski w pełnym wymiarze, powstałą nadpłatę zasiłku pracodawca może potrącić z zasiłku należnego ubezpieczonej za następny

 • Do ilu dodatków za wysługę lat ma prawo pracownik zatrudniony na dwie umowy o pracę

  data dodania: 10.10.2013

  Gmina zatrudnia w przedszkolu samorządowym pracownika administracji na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik ten przedstawił świadectwa pracy potwierdzające 10-letni zakończony okres zatrudnienia. Czy ten okres zaliczamy do każdego stosunku pracy odrębnie i wypłacamy dodatek za wysługę lat z dwóch umów?

 • Czy należy zwaloryzować wysokość świadczenia rehabilitacyjnego przyznanego w IV kwartale 2013 r.

  data dodania: 10.10.2013

  Od 1 października 2013 r. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 97,9%. Wysokość każdego świadczenia rehabilitacyjnego, które zostanie przyznane między 1 października a 31 grudnia 2013 r., nie podlega waloryzacji.

 • Czy podstawa wymiaru składek za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym powinna zostać obniżona w pierwszym roku pracy

  data dodania: 10.10.2013

  Pracownica naszej spółki, zatrudniona na pełny etat i wynagradzana kwotą minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy, czyli 1280 zł, od 1 września 2013 r. przeszła na urlop wychowawczy. Jaka będzie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tej pracownicy w okresie jej urlopu wychowawczego? Czy powinna to być kwota 1200 zł (czyli 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę), czy kwota 960 zł (czyli 75% minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy)? A może podstawa składek z tytułu urlopu wychowawczego powinna ulec zmianie, kiedy zakończy się pierwszy rok zatrudnienia naszej pracownicy?

 • Jak udzielać pracownikom zwolnień na wyjścia prywatne po zmianie przepisów o czasie pracy

  data dodania: 10.10.2013

  Czas odpracowania zwolnienia od pracy udzielonego pracownikowi na jego pisemny wniosek w celu załatwienia spraw osobistych, od 23 sierpnia 2013 r. nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może jednak naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego oraz tygodniowego.

 • Jakie zmiany w zakresie dokumentowania prawa do urlopu wychowawczego zostały wprowadzone od 1 października 2013 r.

  data dodania: 10.10.2013

  Konieczność wskazywania we wniosku o urlop wychowawczy liczby części tego urlopu, z których dotychczas korzystał pracownik na dane dziecko, a także określenie, jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o urlop wychowawczy, jeżeli pracownik może skorzystać z 36 miesięcy tego urlopu – to najważniejsze zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem dotyczącym udzielania urlopów wychowawczych.

 • Nowe urlopy wychowawcze pracowników i uprawnienia rodzicielskie przedsiębiorców

  data dodania: 10.10.2013

  Pracownik-rodzic może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu wychowawczego, a nie tak jak dotychczas 3 lata. Jeden miesiąc urlopu wychowawczego został bowiem zarezerwowany wyłącznie dla jednego pracownika-rodzica i nie może z niego skorzystać drugi z rodziców. To najważniejsza zmiana z obowiązujących od 1 października 2013 r. nowych zasad udzielania urlopów wychowawczych.

 • Jakie dokumenty poświadczają staż pracy przy ustalaniu świadczeń emerytalnych

  data dodania: 01.10.2013

  Pracownica, zatrudniona w naszym zakładzie od 2 lat, ukończyła 16 września 2013 r. powszechny wiek emerytalny i złożyła wniosek o emeryturę. Zakłady pracy, w których pracowała w latach 1985–2000 osiągając wysokie wynagrodzenie, już nie istnieją. Pracownica jest w posiadaniu legitymacji ubezpieczeniowej zawierającej wpisy o zarobkach z tego okresu. Czy ZUS uzna te wpisy jako środek dowodowy?

 • Od kiedy zleceniobiorca-student ma prawo do zasiłku chorobowego

  data dodania: 01.10.2013

  Zatrudniamy od ponad roku na umowę zlecenia studenta, który 30 sierpnia br. ukończył 26 lat. Do tej pory nie podlegał żadnym ubezpieczeniom społecznym. Po ukończeniu przez niego 26 lat zgłosiliśmy go do obowiązkowych ubezpieczeń, a także – na jego wniosek – do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zleceniobiorca przedłożył nam zwolnienie lekarskie na okres od 20 do 31 września br. Czy zasiłek chorobowy przysługuje mu od pierwszego dnia niezdolności do pracy?

 • Czy matce dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy, jeżeli mąż w tym czasie przebywa na urlopie wypoczynkowym

  data dodania: 01.10.2013

  Nasza pracownica wystąpiła z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy nad chorym dzieckiem przebywającym w szpitalu. Złożyła zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA oraz oświadczenie, że ojciec dziecka przebywa w tym czasie na urlopie wypoczynkowym, opiekując się w domu drugim dzieckiem w wieku do 8 lat. Czy w związku z zaistniałą sytuacją matce dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy?

 • Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić umowę zlecenia

  data dodania: 01.10.2013

  Dodatkową umowę cywilnoprawną zawartą ze swoim pracownikiem należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku, jeśli okres jej trwania wykracza poza okres niezdolności do pracy. Natomiast wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej przysługującego tylko do określonego terminu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku należnego za okres po tym terminie.

 • Jak potrącić nadpłatę zasiłku macierzyńskiego wynikającą ze złożenia w ciągu 14 dni po porodzie wniosku o urlop rodzicielski

  data dodania: 01.10.2013

  Płatnik zasiłków wypłaca zasiłki macierzyńskie zgodnie z obowiązującym u niego terminem wypłat. W sytuacji gdy pracownica złoży w ciągu 14 dni po porodzie wniosek o dodatkowy urlop macierzyński i rodzicielski po terminie wypłat obowiązującym u pracodawcy, wystąpi nadpłata zasiłku macierzyńskiego.