do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy wykonywanie pracy za granicą wlicza się do okresu wyczekiwania przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego

  data dodania: 19.02.2013

  Zatrudniliśmy od 1 lutego 2013 r. pracownika na podstawie umowy o pracę na 3-miesięczny okres próbny. Dostarczył nam zwolnienie lekarskie od 4 lutego do 10 marca 2013 r. Pracownik ten w okresie od 1 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2013 r. pracował w Niemczech. Z tytułu zatrudnienia w Niemczech odprowadzane były za niego wszystkie składki zgodnie z obowiązującym tam systemem, na potwierdzenie czego dostaliśmy stosowny dokument. Czy pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego?

 • Kiedy w firmie jest dopuszczalne prowadzenie równoczesnej kontroli przez ZUS i inną instytucję

  data dodania: 19.02.2013

  Tydzień temu w naszej spółce rozpoczęła się kontrola PIP. Dzisiaj otrzymaliśmy zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli przez ZUS. Słyszałem, że w firmie nie mogą odbywać się dwie kontrole równocześnie. Co powinienem zrobić w tej sytuacji?

 • Czy dofinansowanie studiów pracownika i zleceniobiorcy jest zwolnione ze składek

  data dodania: 19.02.2013

  Od zbliżającego się letniego semestru chcielibyśmy skierować naszego pracownika na studia inżynierskie zgodne z profilem działalności naszej firmy. Zamierzamy dofinansowywać mu miesięczne czesne w wysokości 50%. Mamy też stałego współpracownika, który ma z naszą firmą podpisaną umowę zlecenia. On również chce rozpocząć studia zaoczne, ale jako zleceniodawca nie kierujemy go na te studia. Wyraziliśmy jednak zgodę na ich rozpoczęcie, a także zdecydowaliśmy się dopłacać mu do 20% należnego miesięcznego czesnego. Czy dofinansowania udzielone pracownikowi i zleceniobiorcy będą zwolnione ze składek ZUS?

 • Formularz ZUS ZSWA za 2012 r. trzeba wysłać do 2 kwietnia 2013 r.

  data dodania: 19.02.2013

  W tym roku na złożenie informacji ZUS ZSWA płatnicy składek mają czas aż do 2 kwietnia. Obowiązku tego muszą dopełnić pracodawcy, którzy w 2012 r. zatrudniali pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

 • Czy dopuszczalne jest udzielenie pracownikowi zaliczki w innej formie niż gotówka

  data dodania: 19.02.2013

  Jeden z naszych pracowników wykonuje pracę w miejscu, w którym prowadzimy działalność szkoleniową. Pracownik zwrócił się do nas z wnioskiem o zaliczkę na zakup materiałów dydaktycznych. Czy możemy udzielić mu tej zaliczki w formie bezgotówkowej, tj. przelewem na jego konto bankowe? Czy będziemy mieli możliwość odzyskania zaliczki, jeżeli pracownik się z niej nie rozliczy?

 • Jakie konsekwencje ponosi pracodawca, który nie podjął decyzji w sprawie tworzenia zfśs

  data dodania: 19.02.2013

  Jesteśmy firmą prywatną, w której nie działają związki zawodowe. W 2012 r. nie tworzyliśmy zfśs, mimo spełniania kryterium liczby pracowników. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji o tworzeniu zfśs w 2013 r. Jeśli ostatecznie w marcu okaże się, że nie będziemy tworzyć w tym roku funduszu, to czy mamy obowiązek odprowadzić odpis na zfśs?

 • Jak rozliczyć niedopłatę/nadpłatę podatku za 2012 r. wynikającą z rocznego rozliczenia w PIT-40

  data dodania: 19.02.2013

  Na wniosek pracowników dokonaliśmy za nich rocznego obliczenia podatku za 2012 r. Część z nich ma niedopłatę, a pozostali nadpłatę podatku za rok ubiegły. Jak powinniśmy to rozliczyć?

 • Jak przebiega kontrola PFRON po zmianie przepisów

  data dodania: 19.02.2013

  Nowe przepisy w zakresie kontroli PFRON obowiązujące od 15 września 2012 r. i kolejne, które weszły w życie 24 stycznia 2013 r., wzmocniły uprawnienia kontrolne tego organu nad przepływem środków publicznych kierowanych do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Fundusz został wyposażony w narzędzia weryfikacji pracodawcy jeszcze przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu u niego kontroli.

 • Czy zatrudnienie 50. pracownika powoduje obowiązek utworzenia rady pracowników

  data dodania: 19.02.2013

  Zatrudniamy 49 pracowników. Wkrótce dojdzie 50. pracownik. Czy od tego momentu będziemy mieli obowiązek powołania rady pracowników? Czy zatrudnienie 50. pracownika to jedyny warunek utworzenia rady pracowników? Kiedy pracodawca powinien przeprowadzić wybory do rady?

 • Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą, które korzystają w pracy z samochodów, należy kierować na badania lekarskie

  data dodania: 19.02.2013

  Mamy podpisane umowy o współpracy z handlowcami, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. W ramach tych umów korzystają oni z naszych samochodów służbowych, a niektórzy z samochodów prywatnych, których koszt użytkowania pokrywa nasza firma. Czy takie osoby powinny być przez nas kierowane na profilaktyczne badania lekarskie (w tym na specjalistyczne badania dla kierowców)? Jeśli tak, to kto pokrywa koszt tych badań?

 • Jak wprowadzić dla pracownika pracę zmianową, jeżeli nie wyraża on na nią zgody

  data dodania: 19.02.2013

  Zatrudniony u nas kierownik warsztatu samochodowego pracuje na jedną zmianę w godz. od 6.00 do 14.00. Pracownicy na stanowiskach robotniczych i brygadziści pracują w warsztacie samochodowym w systemie dwuzmianowym – w godz. od 6.00 do 14.00 i od 14.00 do 22.00. Chcemy powierzyć kierownikowi pracę na dwie zmiany, na co nie wyraża on zgody. W jaki sposób możemy zobowiązać pracownika do pracy na dwie zmiany?

 • Wydawanie świadectw pracy w przypadku umów terminowych - 8 problemów z praktyki

  data dodania: 19.02.2013

  21 marca 2013 r. upływają 2 lata od czasu wejścia w życie nowych zasad wydawania świadectw pracy. Dla wielu pracodawców zatrudniających pracowników na podstawie terminowych umów o pracę będzie to skutkowało obowiązkiem wydania pierwszy raz świadectwa pracy zgodnie z nowymi przepisami.

 • Czy ZUS poinformuje o zmianie interpretacji indywidualnej zakwestionowanej przez płatnika

  data dodania: 19.02.2013

  Interpretacje indywidualne wydawane przez ZUS są publikowane przed upływem terminu na złożenie odwołania. Oznacza to, że niektóre z nich mogą zostać zaskarżone, a decyzja ZUS może zostać zmieniona przez sąd. ZUS nie będzie o tym informował, bo zgodnie z jego obecnym stanowiskiem nie jest zobowiązany do publikowania informacji o orzeczeniach sądowych wydanych w sprawach z odwołań od interpretacji.

 • Czy upominki z okazji Dnia Kobiet należy oskładkować i opodatkować

  data dodania: 19.02.2013

  Z okazji Dnia Kobiet zamierzamy zakupić ze środków obrotowych drobne upominki dla pracownic. Będą to przyznane jednorazowo słodycze, kawa oraz bilety do teatru. Świadczenia te zostały przyznane na podstawie uchwały zarządu. Czy ich wartość powinniśmy uwzględnić w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkować? Jak wyglądałaby sytuacja, gdybyśmy upominki z okazji Dnia Kobiet sfinansowali ze środków zfśs?

 • Jak przyznawać pracownikom trzynastki za 2012 r.

  data dodania: 19.02.2013

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, przysługuje, co do zasady, pracownikom jednostek sfery budżetowej i jest nagrodą za efektywnie przepracowany rok u danego pracodawcy. Wysokość trzynastki zależy od długości okresu faktycznie przepracowanego w danym roku. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r. do okresu uprawniającego do trzynastki za 2012 r. pracodawcy mogą zaliczyć okres urlopu macierzyńskiego.

 • Jak rozliczać podróże służbowe po zmianie przepisów od 1 marca 2013 r.

  data dodania: 19.02.2013

  Podwyższenie stawek diet z tytułu podróży krajowych i zagranicznych oraz ryczałtów za noclegi, a także możliwość wyboru kilku państw docelowych w podróżach zagranicznych, a nie tylko jednego jak dotychczas, to najważniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone w zakresie rozliczania podróży służbowych. Nowe przepisy obowiązują od 1 marca 2013 r.

 • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą

  data dodania: 19.02.2013

  Nasz pracownik po 11 miesiącach pozostawania bez pracy został przywrócony do pracy przez sąd pracy. W wyroku sąd zasądził mu odszkodowanie w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Jaki okres pozostawania bez pracy należy zaliczyć do stażu pracowniczego – 11 miesięcy czy tylko 3 miesiące, za które zasądzono odszkodowanie?

 • Ważne terminy 1-15 marca 2013 r.

  data dodania: 19.02.2013

  5 MARCA ● złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za luty 2013 r. przez płatników będących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ● opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Ustawa o pdof 2013 z komentarzem do wybranych przepisów

  data dodania: 19.02.2013

  Stan prawny 1 marca 2013 r.

 • Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o zakazie konkurencji

  data dodania: 06.02.2013

  Jeżeli postanowienia umowy o zakazie konkurencji przyznają pracodawcy prawo jej rozwiązania, to pracodawca może tego dokonać w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyn (wyrok Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2012 r., I PK 237/11).

 • Jak na druku Rp-7 wykazać dodatki stażowy i funkcyjny, które przysługują za okres niezdolności do pracy

  data dodania: 06.02.2013

  Przy wypełnianiu pracownikowi druku Rp-7 pojawił się problem, czy należy wykazać dodatki stażowy i funkcyjny. Pracownik zachował prawo do dodatków stażowego i funkcyjnego podczas niezdolności do pracy i od tych dodatków nie były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Czy na druku Rp-7 należy wykazać okres niezdolności do pracy oraz składniki wynagrodzenia, jeżeli nie ma pewności, czy były od nich odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne?

 • Czy żona ma prawo do zasiłku chorobowego po zmarłym mężu

  data dodania: 06.02.2013

  Pracownik był niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 11 lutego 2013 r. Na skutek urazu doznanego w wypadku zmarł 2 lutego 2013 r. Czy żona pracownika ma prawo do zasiłku chorobowego po zmarłym mężu?

 • Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego w pierwszym miesiącu pracy

  data dodania: 06.02.2013

  Pracownik, zatrudniony od 11 lutego 2013 r. na podstawie umowy o pracę na okres próbny ze stawką godzinową 11 zł (pracuje od poniedziałku do piątku), dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 12 do 28 lutego 2013 r. (ma prawo do zasiłku chorobowego). W jaki sposób obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia?

 • Czy zleceniobiorczyni ma prawo do zasiłku macierzyńskiego po rozwiązaniu umowy

  data dodania: 06.02.2013

  Nasza firma zatrudniała zleceniobiorczynię, która z tego tytułu była zgłoszona do wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Umowa zlecenia została rozwiązana 31 stycznia 2013 r. Od 10 lutego 2013 r. była zleceniobiorczyni pobiera zasiłek chorobowy (okazało się, że jest w ciąży). Zasiłek jest wypłacany przez ZUS. Czy naszej byłej zleceniobiorczyni będzie przysługiwał zasiłek macierzyński, jeżeli będzie przebywała na zasiłku chorobowym bez przerwy, aż do dnia porodu?

 • Czy wysokość zasiłku macierzyńskiego za poszczególne miesiące może się różnić

  data dodania: 06.02.2013

  Pracownica jest nieprzerwanie od 1 grudnia 2012 r. na zwolnieniu lekarskim, a od 12 lutego 2013 r. na zasiłku macierzyńskim. Wypłacając zasiłek chorobowy za grudzień 2012 r. i styczeń 2013 r. kwotę stawki dziennej zasiłku chorobowego mnożyliśmy przez 31 dni zwolnienia lekarskiego. Natomiast za luty 2013 r. wypłaciliśmy zasiłek chorobowy i macierzyński łącznie za 28 dni. Pracownica twierdzi, że zaniżyliśmy przysługujący jej zasiłek macierzyński, ponieważ w lutym 2013 r. kwota świadczeń, którą otrzymała, była niższa niż w grudniu i w styczniu. Czy ma rację?