do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć zapłatę za fakturę w walucie obcej środkami zakupionymi w kantorze

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM W celu uregulowania zobowiązania wobec kontrahenta niemieckiego (faktura w euro) właściciel dokonał zakupu waluty obcej w kantorze. W tym celu pobrał z kasy zaliczkę. Zakupioną walutę właściciel przekazał bezpośrednio kontrahentowi. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych taką transakcję i jakich kursów użyć, gdy nie

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wypłatę dywidendy udziałowcowi będącemu zagraniczną osobą fizyczną

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Jednostka w ramach podziału wyniku finansowego za 2016 r. podjęła uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie 500 000 zł pięciu wspólnikom, w tym dwóm wspólnikom, którzy są zagranicznymi osobami fizycznymi (obywatele Niemiec). Kwotę dywidendy jednostka zamierza wypłacić udziałowcom w euro (spółka nie posiada rachunku

 • Czy zapłata za towar może być dowodem, że doszło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Czy zapłata za towar jest wystarczającym dowodem uprawdopodobniającym, że towar został wywieziony i dostarczony do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego? RADA   Niestety, sama zapłata za towar nie jest wystarczającym dowodem uprawdopodobniającym, że towar został wywieziony i dostarczony do

 • Czy węzeł cieplny stanowi odrębny od budynku środek trwały?

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM W 2015 r. nabyłem budynek mieszkalny z zamiarem przeznaczenia go do działalności gospodarczej. W celu adaptacji budynku do prowadzonej działalności gospodarczej od 2015 r. prowadzę inwestycję polegającą na rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego w celu

 • Kiedy zwolniony dochód z dywidend otrzymanych przez spółkę zagraniczną będzie opodatkowany w Polsce

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. należy do międzynarodowej grupy spółek prowadzącej działalność w branży deweloperskiej. Spółka prowadzi rozliczenia finansowe między spółkami (jako tzw. centrum operacyjne). Jest także właścicielem ponad 30% udziałów w spółce z siedzibą w Luksemburgu. Spółka, w której jesteśmy

 • Czy połączenie spółek kapitałowych przez ich przejęcie podlega PCC

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce zamierza w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączyć się z dwiema innymi spółkami (spółki akcyjne mające siedzibę w Polsce). Połączenie spółek nastąpi poprzez inkorporację, tj. spółka ABC przejmie majątek należący do pozostałych spółek. W wyniku

 • Czy zapomoga wypłacona pracownikowi w związku z zalaniem mieszkania jest zwolniona z PIT?

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Wypłaciliśmy pracownikowi ze środków obrotowych zapomogę losową w wysokości 2000 zł. Mieszkanie pracownika zostało kompletnie zalane przez sąsiada. Pracownik przedstawił ze spółdzielni mieszkaniowej zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Czy powinniśmy pobrać zaliczkę na PIT od tego świadczenia?

 • Jak amortyzować traktorek do koszenia trawy?

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Kupiłem traktorek do koszenia trawy. Koszt zakupu to 6700 zł netto. Jaką stawką mam go amortyzować? RADA Traktorek do koszenia trawy powinien Pan sklasyfikować w grupowaniu KŚT 592. W przypadku wyboru amortyzacji metodą liniową roczna stawka amortyzacji wyniesie 14%. Może Pan również

 • Czy sprzedaż prywatnych gruntów po uzyskaniu pozwolenia na budowę jest opodatkowana VAT

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą i jestem podatnikiem VAT. W majątku prywatnym posiadam działkę mającą charakter budowlany (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu). Nie była ona związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, nie jest w związku z tym również środkiem trwałym w

 • Czy przy inwestycji budowlanej na własny rachunek występuje odwrotne obciążenie

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Przedmiotem działalności spółki jest działalność budowlana jako generalnego wykonawcy. Spółka realizuje inwestycję budowlaną na własny rachunek. W ramach tej inwestycji zleca wykonanie poszczególnych segmentów robót budowlanych różnym wykonawcom. Czy nabywane usługi objęte są mechanizmem odwrotnego obciążenia?

 • Czy od zaliczki na poczet imprezy turystycznej trzeba odprowadzić VAT

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Usługi nabywane przez spółkę, której prowadzę księgowość, od innych podmiotów, a następnie sprzedawane na rzecz turystów są rozliczane przez spółkę w ramach procedury marży. Czy otrzymanie od klienta zaliczki na poczet imprezy turystycznej powoduje konieczność zapłaty VAT? RADA Nie, otrzymanie od klienta zaliczki

 • Czy właściciel firmy transportowej może zaliczyć do kosztów wydatek na zakup alkomatu?

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Prowadzę firmę transportową. Czy mogę zaliczyć do kosztów wydatek, jaki poniosłem na zakup alkomatu? Czy z faktury za ten zakup mogę odliczyć VAT? RADA Wydatek na zakup alkomatu może Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Może Pan odliczyć VAT z faktury dokumentującej ten zakup.

 • Czy nabycie przez użytkownika wieczystego działki na własność jest opodatkowane VAT

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Złożyłem wniosek w sprawie nabycia na własność działki Skarbu Państwa. Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych następująca na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? RADA Nie, sprzedaż nieruchomości gruntowych

 • Czy nieoprocentowana pożyczka od udziałowca jest przychodem

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM ABC sp. z o.o. otrzymała nieoprocentowaną pożyczkę od udziałowca (osoby fizycznej). Z pożyczki mają być finansowane inwestycje spółki. Czy otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki od udziałowca wiąże się z powstaniem dla spółki przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń? RADA Tak, otrzymanie

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za udział w turnusie rehabilitacyjnym

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Zatrudniamy pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym na cały etat z normą czasu pracy wynoszącą 7 godzin na dobę. Jego stawka godzinowa wynosi 19 zł brutto, a oprócz tego otrzymuje premię regulaminową w wysokości od 20% do 30% wynagrodzenia zasadniczego przysługującego za czas przepracowany. Jak obliczyć

 • Jaka jest wysokość kwoty wolnej od potrąceń w razie ustania zatrudnienia w trakcie miesiąca

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Zatrudniamy pełnoetatowego pracownika, którego umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony rozwiąże się na mocy porozumienia stron w połowie lipca 2017 r. Jego wynagrodzenie jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Czy realizując zajęcie komornicze z lipcowego wynagrodzenia, powinniśmy stosować kwotę

 • Jak ustalać różnice kursowe w przypadku odsetek od pożyczki udzielonej w walucie obcej

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. udzieliła pożyczki podmiotowi zagranicznemu w walucie obcej, w związku z czym co miesiąc otrzymuje na rachunek walutowy odsetki od tego kredytu. Odsetki te są wyceniane po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków. Środki z tego rachunku walutowego spółka niekiedy przelewa na swój

 • Czy można uznać za koszt podatkowy wierzytelność przysługującą wobec dłużnika, który zawiesił działalność gospodarczą

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Dłużnik spółki z o.o. zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej. Czy w związku z tym spółka jest uprawniona do zaliczenia wierzytelności przysługującej jej wobec dłużnika do kosztów uzyskania przychodów jako nieściągalnej? RADA Nie, zawieszenie przez dłużnika wykonywania działalności gospodarczej nie

 • Czy osoba oddelegowana do pracy za granicę musi odbyć badania lekarskie w Polsce

  Porada aktualna | data dodania: 30.06.2017

  PROBLEM: Chcemy zawrzeć umowę o pracę z osobą, która od pierwszego dnia zatrudnienia będzie wykonywać pracę na Litwie w ramach oddelegowania. Czy taka osoba może odbyć wstępne badania lekarskie na Litwie? Czy zaświadczenie otrzymane w wyniku tych badań będzie ważne w Polsce? Nadmieniamy, że jesteśmy polskim

 • Jak zaksięgować sprzedaż nieumorzonego środka trwałego otrzymanego jako darowizna

  Porada aktualna | data dodania: 30.06.2017

  PROBLEM Spółka w styczniu 2017 r. otrzymała jako darowiznę maszynę, której wartość została ustalona w umowie darowizny na 18 000 zł. Maszyna została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i zaczęto od następnego miesiąca dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Jednak już w czerwcu 2017 r. podjęto decyzję o sprzedaży

 • Czy pracodawca może odmówić przyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę złożonego przez pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  PROBLEM: Jeden z kluczowych pracowników złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Pracodawca odmówił jego przyjęcia i jest w trakcie negocjowania z pracownikiem warunków, na jakich zgodzi się on nie zmieniać pracy. Czy w tej sytuacji wypowiedzenie pracownika można uznać za nieważne? RADA: Nie! Wypowiedzenie

 • Czy można zatrudniać pracownika w nadgodzinach w razie choroby innego pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  PROBLEM: Jeden z naszych pracowników zachorował. Nie chcemy zatrudniać nikogo na zastępstwo. Czy możemy zlecić innemu pracownikowi wykonywanie pracy kolegi w godzinach nadliczbowych? RADA: Sprawa jest dyskusyjna. Z jednej strony obowiązuje bowiem zasada, zgodnie z którą praca w godzinach nadliczbowych nie

 • Jakie stanowisko pracy można zaoferować pracownicy wracającej z urlopu macierzyńskiego

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  PROBLEM: Pracownica kończy niedługo urlop macierzyński. Czy musimy ją przyjąć dokładnie na to samo stanowisko pracy, czy możemy jej zaproponować inne? RADA: Co do zasady pracownica powinna wrócić do pracy na stanowisko, które zajmowała przed urlopem macierzyńskim. Jeśli jednak jest to z różnych względów

 • Jak ustalić podstawę wymiaru składki za osobę, która w czasie wakacji korzysta z urlopu wychowawczego

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  PROBLEM Jedna z naszych pracownic złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu wychowawczego na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. Jak ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za tę pracownicę?   RADA Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 • Jak rozliczyć odsetki od lokaty założonej ze środków pochodzących z działalności gospodarczej?

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Mam firmowy rachunek. Nadwyżki z działalności gospodarczej przelałem na lokatę. Teraz mam otrzymać odsetki z tego tytułu. Jak mam je potraktować podatkowo? Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą zalicza się do przychodów z