maj 2024

pon

wto

śro

czw

pią

sob

nie

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

kalendarz

ważne terminy

20 maj
 • Wpłata niedopłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia za 2023 r.
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za kwiecień 2024 r. 
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Wpłata za kwiecień 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w kwietniu 2024 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za kwiecień 2024 r. z tytułów określonych w art. art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof 1 
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Wpłata za kwiecień 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
 • Rozliczenie rocznej składki zdrowotnej przez ubezpieczonych rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w kwietniu 2024 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON lub INF-1 za kwiecień 2024 r.
 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za kwiecień 2024 r. przez pozostałych płatników składek
kalendarz Najbliższe ważne terminy
27 maj
28 maj
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M– spółki
31 maj
 • Złożenie deklaracji VII-DO za kwiecień 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez pośrednika – gdy państwem identyfikacji jest Polska)
 • Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2024 r.
 • Przekazanie I raty odpisu podstawowego na zfśs w wysokości co najmniej 75%
 • Złożenie w KRUS oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego za 2023 r. z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 • Przekazanie do ZUS zaświadczenia o przychodzie osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.
 • I rata odpisu na ZFŚS
  ikona akt prawny USTAWA o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych