08.09.2022 Obrót gospodarczy

Wyrok SN z dnia 8 września 2022 r., sygn. I NSNc 128/22

Kwalifikacja prawna umowy jako umowy o dzieło bądź umowy o świadczenie usług zależy od ustaleń faktycznych dotyczących konkretnego przypadku. Zgodnie  z  art. 65 § 2 k.c. w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

Teza od Redakcji

Sąd Najwyższy w składzie: 

SSN Aleksander Stępkowski (przewodniczący, sprawozdawca) 

‎SSN Grzegorz Żmij

 ‎Łukasz Jan Kotynia (ławnik Sądu Najwyższego) 

w sprawie z odwołania J. M. ‎przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. ‎z udziałem M. L., W. M., B. P.-A., A. R., J. M. ‎o podleganie ubezpieczeniom społecznym, ‎po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 8 września 2022 r. ‎skargi nadzwyczajnej wniesionej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców od wyroku Sądu Apelacyjnego w […] z 23 maja 2018 r., sygn. III AUa […]: 

1.oddala skargę nadzwyczajną;

2.znosi wzajemnie koszty procesu w postępowaniu przed Sądem Najwyższym. 

Uzasadnienie

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (dalej: „Skarżący”) skargą nadzwyczajną z 29 marca 2021 r., działając na podstawie art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2021, poz. 154, tekst jedn., dalej: „u.SN”), zaskarżył w całości prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w […] z 23 maja 2018 r., III AUa […] w sprawie z odwołania J. M. (dalej: „odwołujący”, „płatnik składek”) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w S. (dalej: „ZUS”, „organ rentowy”) przy udziale M. L., W. M., B. P.-A., A. R., J. M. i J. S. o podleganie ubezpieczeniom społecznym.

Skarżący na zasadzie art. 89 § 1 pkt 2 u.SN zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił:

1.rażące naruszenie prawa materialnego, tj. art. 750 k.c. w zw. z art. 65 § 2 k.c. w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1778 ze zm., dalej: „ustawa o SUS”), poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że strony łączyła umowa o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy dotyczące umowy zlecenia, a w konsekwencji, że wykonawcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, w sytuacji gdy zgodnie z treścią zobowiązania tłumacze wykonywali z góry określone czynności, których materialnym rezultatem były w pełni weryfikowane pod względem jakości dzieła w postaci przekładu tekstów specjalistycznych, a tym samym strony łączyły umowy o dzieło, o której mowa w art. 627 k.c., a których zawarcie nie kreuje ww. obowiązku ubezpieczenia.

2.rażące naruszenie prawa materialnego, tj. art. 627 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji uznanie, że strony łączyła umowa zlecenia,

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne