do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 26.05.2023
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 maja 2023 r. opublikowano projekt zmian rozporządzenia zasiłkowego. Nowelizacja tego rozporządzenia wynika przede wszystkim z ostatnich modyfikacji przepisów wprowadzonych do Kodeksu pracy w zakresie korzystania z uprawnień rodzicielskich. Zmiany mają bowiem charakter dostosowujący i uzupełniający. 

Zmiany rozporządzenia w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków zostały podyktowane koniecznością wyeliminowania z niego uchylonych lub zmienionych przepisów Kodeksu pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich, m.in. w wyniku:

 • rezygnacji z zasady udzielania urlopu rodzicielskiego i wypłaty zasiłku za ten okres bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego,
 • zniesienia przepisów dotyczących możliwości wykorzystania maksymalnie 16 tygodniowej części urlopu w późniejszym terminie, co jest związane 
  z uniezależnieniem urlopu rodzicielskiego od prawa do urlopu macierzyńskiego. 

Pozostałe zmiany tego rozporządzenia wynikają z konieczności dostosowania dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków do zmian wprowadzonych na mocy nowelizacji innych ustaw zmieniających ustawę zasiłkową, m.in. dotyczących:

 • przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku macierzyńskiego w wysokości zasiłku macierzyńskiego osobom, które z przyczyn od siebie niezależnych (śmierć pracodawcy) utraciły prawo do ubezpieczenia chorobowego i urodziły dziecko po ustaniu tego ubezpieczenia; 
 • wyłączenia prawa do zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy przypadającej w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (w przypadku śmierci pracodawcy), o której mowa w art. 632 § 8 Kodeksu pracy a także urlopu opiekuńczego,
 • dokumentowania prawa do zasiłku opiekuńczego w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat, a także dzieckiem posiadającym ww. dysfunkcje w przypadku: 
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
  • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Do ustalania prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do lat 18 ubezpieczony składa dokumenty, które są wymagane przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny,  tj. zaświadczenie lekarskie albo jego wydruk, wniosek o zasiłek opiekuńczy, a także dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka lub kopia tych dokumentów poświadczona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo ZUS. 

Natomiast przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w wieku do lat 18, oprócz dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność dziecka, dodatkowo wymagane będą takie same dokumenty jak do wypłaty zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8 w przypadku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, tj. zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, potwierdzające ww. okoliczności niemożności sprawowania opieki a także wniosek o ten zasiłek. 

Oprac. Bożena Goliszewska-Chojdak

Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2023

„Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2023” to książka, która w przejrzysty sposób przedstawia uprawnienia, z jakich mogą korzystać rodzice oraz inni członkowie rodziny w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Kompleksowo opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów po ostatnich zmianach w tym zakresie. Publikacja uwzględnia ostatnią nowelizację Kodeksu Pracy wdrażającą dyrektywy „work-life balance”.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK