do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 25.05.2023
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowe wnioski dokumentów do ubiegania się o uprawnienia rodzicielskie

Od 18 maja 2023 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące wniosków związanych z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników. Rozporządzenie określa treść wniosków o udzielenie urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego oraz obniżenie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo, wprowadza wymogi dotyczące dokumentów dołączanych do tych wniosków.

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego oraz obniżenie wymiaru czasu pracy

18 maja 2023 r. weszło w życie rozporządzenie z 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2023 r. poz. 973). 

Uwzględnia ono liczne zmiany  w Kodeksie pracy wprowadzone ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (tzw. nowelizacja „work-life balance”), która obowiązuje od 26 kwietnia 2023 r.

Rozporządzenie określa treść wniosku o:

 • o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części, 
 • o udzielenie urlopu rodzicielskiego lub jego części 
 • o udzielenie urlopu ojcowskiego lub jego części,
 • o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;
 • o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu;
 • o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;
 • o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego oraz dokumenty, jakie należy dołączyć do tego wniosku;

a także:

 • w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego i części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Poza określeniem treści wniosków, rozporządzenie reguluje zakres dokumentów jakie powinny być wraz z wnioskami przekazane pracodawcy.

Ponadto rozporządzenie precyzuje, że w przypadku dołączenia do wniosku zagranicznego dokumentu potwierdzającego urodzenie dziecka (dzieci), wydanego przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, powinien on być przetłumaczony na język polski. Wymóg ten nie dokumentów wydanych przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, wydanych na terytorium:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej, 
 • państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej 
 • państw – stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, 

jeżeli zostały sporządzone w językach urzędowych tych państw.

W nowym rozporządzeniu została też określona zasada, że jeżeli w aktach osobowych pracownika znajdują się już dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, nie jest konieczne dołączanie ich do składanych przez niego wniosków. Natomiast w przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów wymienionych w rozporządzeniu pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia ich oryginałów w celu potwierdzenia tych kopii za zgodność z oryginałem.

Oprac. Magdalena Sybilska-Bonicka

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

„Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami” to pierwsza na rynku wydawniczym publikacja tego typu, która omawia rewolucyjne zmiany w prawie pracy dostosowujące polskie przepisy do dyrektywy work life balance i tzw. dyrektywy rodzicielskiej. Zmiany te obowiązują od 26 kwietnia 2023 r. Główną zaletą książki jest wzbogacenie komentarza o przykłady, tabelaryczne zestawienia i wzory dokumentów, dzięki czemu skorzysta z niego każdy praktyk, który zajmuje się prawem pracy.

Kup już za: 169.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK