do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak wypełnić roczną informację ZUS IWA

  data dodania: 19.01.2015

  Informacja ZUS IWA jest dokumentem składanym do 31 stycznia za rok poprzedni. Powinni go złożyć płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. Przekazywane do ZUS dane w większości przypadków posłużą do wyliczenia im przez Zakład wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

 • Jak zmieniły się zasady wspierania pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych

  data dodania: 19.01.2015

  Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zwiększył się krąg osób niepełnosprawnych, za które pracodawca może otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich zatrudnieniem, łatwiej jest też uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Zmniejszyła się jednak wysokość refundacji z PFRON kosztów szkoleń zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

 • Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku, jeżeli pracownik zmienił etat w trakcie miesiąca

  data dodania: 13.01.2015

  Pracownik jest niezdolny do pracy od 5 do 27 stycznia br. Do 19 stycznia 2015 r. był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, a od 20 stycznia na 3/5 etatu. Jaką podstawę wymiaru powinniśmy przyjąć przy ustalaniu wysokości należnego wynagrodzenia chorobowego?

 • Czy w okresie nieobecności nauczyciel-opiekun stażysty zachowuje prawo do dodatku funkcyjnego

  data dodania: 13.01.2015

  W naszej placówce nauczyciel mianowany sprawuje funkcję opiekuna stażu nad nauczycielem kontraktowym, który ubiega się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany otrzymuje z tego tytułu dodatek w wysokości 40 zł miesięcznie. Od 2 września 2014 r. nauczyciel kontraktowy jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i okres nieobecności prawdopodobnie przedłuży się co najmniej do 1 roku. Czy w tym przypadku nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna stażu można zawiesić wypłatę dodatku? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

 • Kiedy pracownik samorządowy uzyskuje prawo do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia

  data dodania: 13.01.2015

  Jesteśmy jednostką samorządową. W lipcu 2010 r. wypłaciliśmy pracownikowi nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów. Jednym z dokumentów potwierdzających staż była umowa o pracę na okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. (za 2 lata). W lipcu 2014 r. pracownik dostarczył świadectwo pracy z tego samego zakładu pracy, ale z innym okresem zatrudnienia, tj. od 1 marca 2003 r. do 31 grudnia 2006 r. (za 3 lata i 10 miesięcy). Pracownik twierdzi, że pracował w tym w okresie, jaki widnieje w świadectwie pracy, a nie w umowie o pracę. Kiedy pracownik nabędzie prawo do nagrody za 25 lat, jeśli okres zatrudnienia wydłużył się o 1 rok i 10 miesięcy?

 • Jakie znaczenie dla pracodawcy ma rozdzielność majątkowa pracownika

  data dodania: 13.01.2015

  Sytuacja rodzinna i materialna pracownika w pewnym zakresie, np. ze względu na konieczność kierowania się kryterium socjalnym przy przyznawaniu świadczeń z zfśs lub ze środków obrotowych, może uzasadniać pozyskiwanie przez pracodawcę informacji o warunkach życiowych i materialnych zatrudnionego. Działania pracodawcy nie mogą jednak stanowić nieuzasadnionej ingerencji w sferę życia prywatnego pracownika.

 • Czy na prośbę pracownika można zatrudnić go w jednym dniu na dwie kolejne zmiany

  data dodania: 13.01.2015

  Pracownik wykorzystał już cały urlop wypoczynkowy. Poprosił więc swojego kierownika o pracę przez dwa kolejne dni na dwóch zmianach w godzinach od 6.00 do 22.00, aby mieć w zamian dwa dni wolne na pracę przy remoncie domu. Kierownik wyraził zgodę. Czy postępowanie kierownika było prawidłowe?

 • Jakie obowiązki mają pracodawcy w zakresie rozliczeń z urzędami za 2014 r.

  data dodania: 13.01.2015

  Początek każdego roku to dla płatników, zatrudniających w poprzednim roku m.in. pracowników czy zleceniobiorców, okres zwiększonych obowiązków związanych z przygotowaniem i przesłaniem do ZUS, urzędów skarbowych i GUS wymaganych rocznych informacji i deklaracji. Od 1 stycznia 2015 r. część pracodawców obowiązują krótsze terminy na sporządzenie i przekazanie niektórych z tych dokumentów.

 • Co się stanie, jeśli pracodawca zleci pracownikowi wykonywanie pracy w czasie urlopu bezpłatnego

  data dodania: 13.01.2015

  Pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego. Ze względu na dodatkowe zlecenie i zwiększoną w związku z tym ilość pracy pracodawca chce go bez przerywania wcześniej ustalonego urlopu bezpłatnego wezwać na kilka dni do pracy. Jakie będą konsekwencje takiego działania?

 • Czy pracodawca może przed sądem zmienić opisaną w wypowiedzeniu umowy o pracę przyczynę zwolnienia pracownika

  data dodania: 13.01.2015

  Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony. W wypowiedzeniu podał przyczynę rozwiązania umowy o pracę. Sprawa wkrótce trafi do sądu. Czy pracodawca może podać na rozprawie inną przyczynę zwolnienia pracownika, niż zawarta w wypowiedzeniu?

 • Co się dzieje z niewykorzystanym w danym roku urlopem na żądanie

  data dodania: 13.01.2015

  Pracownik nie wykorzystał w ubiegłym roku ani jednego dnia urlopu na żądanie. Teraz twierdzi, że w związku z tym w 2015 r. należą mu 4 dni tego urlopu z bieżącego roku i 4 dni z poprzedniego. Czy pracownik ma rację?

 • W jakiej wysokości naliczyć odsetki za nieterminową wypłatę wynagrodzenia w grudniu 2014 r. po zmianie przepisów

  data dodania: 13.01.2015

  Jednemu z naszych pracowników wypłaciliśmy w grudniu 2014 r. wynagrodzenie po ustalonym w zakładzie terminie wypłaty (29 grudnia zamiast 22 grudnia). Pracownik domaga się odsetek za opóźnienie. W jakiej wysokości powinniśmy naliczyć odsetki?

 • Jakie zmiany od 1 stycznia 2015 r. obowiązują pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

  data dodania: 13.01.2015

  Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują cztery nowe rozporządzenia dotyczące pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Rozszerzono w nich m.in. katalog kosztów, które mogą być zrefundowane ze środków PFRON, o koszty szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu i warunki ubiegania się o takie wsparcie oraz zmieniono zasady obliczania tzw. efektu zachęty.

 • Jaki wpływ ma minimalne wynagrodzenie na świadczenia pracownicze w 2015 r.

  data dodania: 29.12.2014

  Od 1 stycznia 2015 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 1750 zł brutto. Jest ono zatem wyższe w stosunku do 2014 r. o 70 zł brutto. W związku z tym pracodawcy powinni pamiętać o wprowadzeniu odpowiednich zmian w przepisach wewnątrzzakładowych oraz umowach o pracę, w których minimalne wynagrodzenie zostało określone kwotowo. Ponadto pracodawcy powinni pamiętać, że wynagrodzenie to wpływa również na wysokość innych świadczeń pracowniczych, do których prawo powstanie w 2015 r.

 • Czy wartość całodziennego wyżywienia zapewnionego pracownikowi odbywającemu podróż służbową jest zwolniona z podatku dochodowego

  data dodania: 29.12.2014

  Pracownikom oddelegowanym na terenie kraju zapewniamy całodzienne wyżywienie. Nie otrzymują oni diet. Koszt tego wyżywienia przekracza kwotę diety. Czy koszt całodziennego wyżywienia może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) updof?

 • Komu przysługują posiłki regeneracyjne i napoje w okresie zimowym

  data dodania: 23.12.2014

  W okresie zimowym pracodawca musi zapewniać pracownikom bezpłatnie posiłki regeneracyjne i napoje częściej niż w innych porach roku. Posiłki regeneracyjne w zimie przysługują w przypadku przekroczenia efektywnego wydatku energetycznego organizmu w ciągu zmiany roboczej powyżej 1500 kcal (6280 kJ) dla mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) dla kobiet. Natomiast napoje przysługują pracownikom również po przekroczeniu takich wskaźników oraz dodatkowo w sytuacji, gdy temperatura przy pracach na otwartej przestrzeni nie przekracza 10oC.

 • Czy pracownik, który z powodu wypadku przebywa w szpitalu, ma prawo do 100% zasiłku

  data dodania: 23.12.2014

  Nasz pracownik jest niezdolny do pracy w związku z wypadkiem przy pracy (spadł z drabiny i złamał nogę ubierając firmową choinkę). W trakcie zwolnienia przebywał w szpitalu w związku z problemami kardiologicznymi. Czy pracownik ma prawo do 100% zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu?

 • W jakiej wysokości wypłacać zasiłek macierzyński

  data dodania: 23.12.2014

  Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100%, 80% lub 60% miesięcznej podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie pomniejszone o 13,71% z okresu 12 miesięcy kalendarzowych.

 • Jak prawidłowo ustalić okres zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP za bezrobotnych, którzy ukończyli 50. rok życia

  data dodania: 23.12.2014

  Od 1 grudnia 2014 r. zatrudniliśmy na 3-miesięczny okres próbny osobę bezrobotną, która ukończyła 50. rok życia i pozostawała w ewidencji bezrobotnych ponad 30 dni przed podjęciem zatrudnienia. Po zakończeniu okresu próbnego planujemy podpisać z nią kolejną umowę na okres 12 miesięcy. Czy ulga w opłacaniu składek na FP i FGŚP będzie nam przysługiwać przez 12 miesięcy?

 • Czy pracodawca może zwolnić pracownika za ujawnienie wysokości wynagrodzenia

  data dodania: 23.12.2014

  Pracownica działu finansowego dowiedziała się, że wysokość jej wynagrodzenia znacząco różni się od pensji jej koleżanki wykonującej taką samą pracę, mającą porównywalne kwalifikacje zawodowe. Postanowiła wyjaśnić, czy taka sytuacja nie jest nierównym traktowaniem w zatrudnieniu, ujawniając przy tym przed sądem wysokość wynagrodzenia koleżanki. Zwolniliśmy pracownicę dyscyplinarnie, powołując się na tajemnicę wynagrodzenia. Czy nasze postępowanie było prawidłowe? Czy ujawnienie wysokości wynagrodzenia (mimo wprowadzonej w przepisach wewnątrzzakładowych tajemnicy wynagrodzeń) w związku z próbą dowodzenia przez pracownika nierównego traktowania może stanowić podstawę do zwolnienia tej osoby?

 • Czy pracownik może odmówić przyznania nagrody, która negatywnie wpłynęła na wysokość jego wynagrodzenia

  data dodania: 23.12.2014

  Jesteśmy placówką artystyczną sfery budżetowej. Zatrudniamy pracowników, których wynagrodzenie składa się z płacy zasadniczej i honorarium. Honoraria stanowią, co do zasady, największą część wynagrodzenia tych osób. W grudniu 2014 r. przyznaliśmy pracownikom nagrody w formie dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni. Po sporządzeniu listy płac okazało się, że pracownicy z powodu korzystania z dodatkowego urlopu otrzymali do wypłaty znacznie niższe wynagrodzenia, niż w przypadku faktycznego przepracowania pełnego miesiąca. Wcześniej nie informowaliśmy zatrudnionych o wynikających z tego tytułu konsekwencjach finansowych. Po otrzymaniu wynagrodzenia osoby te zwróciły się do pracodawcy z pismem o odmowie przyjęcia nagrody i żądaniem wypłacenia różnicy w pensji. Czy pracownicy mogą

 • Jak potraktować nieobecność w pracy w dniu będącym świętem w kraju, do którego pracownik został wysłany w delegację

  data dodania: 23.12.2014

  Pracownik pojechał w kilkutygodniową delegację zagraniczną. W jej trakcie przypadało święto w państwie, do którego wyjechał. Ten dzień nie jest jednak dniem wolnym w Polsce. Pracownik miał wolne, gdyż firma, w której wykonywał zadania służbowe, była zamknięta. Jak zakwalifikować ten dzień - jako urlop wypoczynkowy czy usprawiedliwioną nieobecność, za którą pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia?

 • Czy można zatrudnić pracownika od 1 stycznia 2015 r.

  data dodania: 23.12.2014

  Chcemy zatrudnić pracownika od 1 stycznia 2015 r. W naszej firmie wszystkie święta są dniami wolnymi od pracy. Dodatkowo pracownicy wzięli urlopy wypoczynkowe na 2 i 5 stycznia 2015 r. Firma w tym czasie nie będzie funkcjonować. Pierwszym dniem pracy pracownika będzie zatem 7 stycznia 2015 r. Czy możemy zawrzeć z pracownikiem umowę od 1 stycznia 2015 r.?

 • Jak kontrolować pracowników podejrzanych o zażywanie narkotyków

  data dodania: 23.12.2014

  Pracownicy podejrzewani o znajdowanie się pod wpływem narkotyków mogą być poddani badaniu narkotestem. Takie badanie może być przeprowadzone tylko za zgodą pracownika.

 • Czy długa choroba pracownika pozwoli mu uniknąć nagany

  data dodania: 23.12.2014

  Chcieliśmy ukarać pracownika naganą. Zanim zdążyliśmy z nim porozmawiać, pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na następny miesiąc. Podejrzewamy, że będzie chorował jeszcze kilka miesięcy. Czy to oznacza, że nie będziemy mogli go ukarać?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK