do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy zamiast odpracowywać prywatne wyjście pracownik może na ten czas wziąć urlop wypoczynkowy

  Porada aktualna | data dodania: 22.09.2017

  PROBLEM Pracownik poprosił o 3 godziny wolnego w celu załatwienia prywatnych spraw. Miał to odpracować, ale zaproponował pracodawcy, żeby czas odpracowania został mu potrącony z urlopu wypoczynkowego. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? RADA Nie! Urlopu wypoczynkowego na część dnia pracy można udzielić, gdy

 • Jak ustalić miejsce pracy handlowca

  Porada aktualna | data dodania: 22.09.2017

  PROBLEM Firma ma siedzibę we Wrocławiu. W związku z rozwojem sieci sprzedaży musimy teraz zatrudnić handlowca, który będzie operował w centralnej Polsce. Jak mamy mu określić miejsce pracy? RADA Najlepiej określić temu pracownikowi miejsce pracy obszarowo, tzn. opisać teren, na którym pracownik będzie pracował (np.

 • Czy w podstawie wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić premię uznaniową

  Porada aktualna | data dodania: 22.09.2017

  PROBLEM Pracownik od ponad 2 lat co miesiąc dostaje premię uznaniową. Czy należy ją uwzględnić przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego? RADA Jeśli tzw. premia uznaniowa jest wypłacana regularnie i przez dłuższy czas, należy uznać, że jest ona składnikiem wynagrodzenia za pracę. Potwierdza to również orzecznictwo

 • Czy można zmienić system czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego

  Porada aktualna | data dodania: 21.09.2017

  PROBLEM Chcemy zmienić system czasu pracy na system równoważny. Teraz pracownicy pracują w systemie podstawowym, w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Mają różne rozkłady dni pracy w tygodniu, gdyż firma działa przez 7 dni w tygodniu. Niektórzy pracownicy przez kilka tygodni pracują po 6 dni, a później mają skrócone

 • Według jakich przepisów obliczyć wynagrodzenie za pracę pracownika delegowanego

  Porada aktualna | data dodania: 21.09.2017

  PROBLEM Oddelegowaliśmy pracownika na kilka miesięcy do jednego z państw UE. Na czas oddelegowania, tj. od 16 sierpnia 2017 r., zmieniliśmy mu miejsce pracy i zagwarantowaliśmy wynagrodzenie w wysokości 2500 euro miesięcznie (z uwzględnieniem przepisów o minimalnym wynagrodzeniu obowiązującym w kraju oddelegowania). Jak

 • Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy dla niepełnosprawnego pracownika odchodzącego z pracy w trakcie roku

  Porada aktualna | data dodania: 21.09.2017

  PROBLEM Pracownik z 16-letnim stażem pracy i z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wypowiedział umowę o pracę, która rozwiąże się z końcem października. Pracuje on 5 dni w tygodniu po 7 godzin i ma w roku prawo do 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Na jego miesięczne wynagrodzenie składają się stała

 • Czy wymiar czasu pracy w umowie o pracę może być określony godzinowo

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2017

  PROBLEM W naszej firmie ze względu na brak możliwości określenia wymiaru czasu pracy dla niektórych pracowników wprowadziliśmy wymiar czasu pracy określony w godzinach, tj. 20 godzin w miesiącu, 40 godzin w miesiącu. Czy nasze postępowanie jest prawidłowe i nie naruszyliśmy przepisów o czasie pracy? RADA Nie.

 • Czy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i odprawę emerytalną należy wliczyć do podstawy wymiaru odszkodowania za zakaz konkurencji

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2017

  PROBLEM Jesteśmy spółką Skarbu Państwa. Od października 2017 r. i przez okres 24 miesięcy po ustaniu zatrudnienia jednemu z naszych pracowników będziemy wypłacać odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej. Czy do podstawy wymiaru odszkodowania powinniśmy wliczyć odprawę emerytalną i ekwiwalent

 • Jak ująć w księgach rachunkowych umorzenie pożyczki udzielonej pracownikowi z ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 17.09.2017

  PROBLEM Jednostka udzieliła pożyczki jednemu z pracowników z ZFŚS. Ze względu na trudną sytuację rodzinną pracownika zdecydowano się umorzyć 50% niespłaconej pożyczki. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych takie umorzenie. Czy umorzona kwota stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu? RADA

 • Czy można ubiegać się o przedawniony urlop wypoczynkowy

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2017

  PROBLEM Pracownik ma przedawniony urlop wypoczynkowy. Czy istnieje prawna możliwość dochodzenia go od pracodawcy? RADA Jeśli roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego jest przedawnione, to oznacza, że nie można go już dochodzić przed sądem. Od tej zasady jest jednak wyjątek - przedawniony urlop może być

 • Czy jednorazowy brak wypłaty wynagrodzenia uprawnia pracownika do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2017

  PROBLEM Pracodawca jednorazowo nie wypłacił pracownikom wynagrodzenia z powodu trudności z odzyskaniem pieniędzy od kontrahentów. Część zatrudnionych grozi rozwiązaniem umów o pracę z winy pracodawcy. Czy mają do tego prawo? RADA Nie. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w sytuacji, gdy

 • Czy dopuszczalne jest ustne poinformowanie pracownika o zakresie jego obowiązków

  Porada aktualna | data dodania: 08.09.2017

  PROBLEM Zatrudniamy nowego pracownika. Czy musimy mu przekazać pisemny zakres obowiązków, czy wystarczy, jeśli poinformujemy go o nim ustnie? RADA Nie. O zakresie obowiązków pracownik może zostać poinformowany ustnie, o ile tylko zezwala na to charakter pracy, stopień jej komplikacji oraz umiejętności i kwalifikacji

 • W jaki sposób udzielać urlopów wypoczynkowych w systemie równoważnym czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 08.09.2017

  PROBLEM Zatrudniamy pracowników w systemie równoważnym. Mają oni bardzo różną liczbę godzin pracy na dobę. W związku z tym mamy problem z rozliczaniem ich urlopów wypoczynkowych. Często bowiem z wyprzedzeniem nie wiadomo, ile czasu pracownik miałby pracować w okresie, w którym wnioskuje o urlop (nie tworzymy planów urlopów).

 • Jaki urlop uzupełniający przysługuje pracownikowi, który w ciągu roku miał przerwy w zatrudnieniu

  Porada aktualna | data dodania: 07.09.2017

  PROBLEM: Zatrudniamy pracownika, który 27 grudnia 2017 r. osiągnie 10 lat stażu urlopowego (8 lat studiów, 2 lata pracy). W 2017 r. jego okresy pracy wyglądały w następujący sposób: ● 1–31 stycznia 2017 r. – nigdzie nie pracował, ● 1 lutego – 30 kwietnia 2017 r. – pracował w naszym zakładzie na 1/2 etatu, ●

 • Jak obliczyć zaliczkę na podatek od różnych wypłat pochodzących ze stosunku pracy

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2017

  PROBLEM Na początku września 2017 r. wypłaciliśmy jednemu z naszych pracowników ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (140 zł brutto) i zasiłek chorobowy za cały sierpień 2017 r. (2682 zł brutto). Czy zaliczkę na podatek możemy obliczyć od łącznej kwoty dochodów, skoro zostaną one wykazane w jednej pozycji PIT-11 jako

 • Czy można zwolnić pracownika ze świadczenia pracy tylko w niektóre dni tygodnia

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2017

  PROBLEM Zamierzamy zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Jednak kierownik działu chciałby, aby pracownik uczestniczył w przekazaniu obowiązków i wprowadzeniu nowej osoby na jego miejsce, która niebawem zostanie zatrudniona. W tym celu pracownik miałby przychodzić do pracy raz w tygodniu albo

 • Czy trzeba kierować na badania kontrolne pracownicę, której zwolnienia lekarskie są przerywane weekendami

  Porada aktualna | data dodania: 05.09.2017

  PROBLEM Pracownica pracuje w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku. Od ponad miesiąca przedstawia nam zwolnienia lekarskie przypadające od poniedziałku do piątku, a nieobejmujące sobót i niedziel, które są u nas dniami wolnymi od pracy. Teraz zamierza wrócić do pracy. Czy musimy kierować ją na badania kontrolne? W

 • Czy stałą miesięczną premię można pomniejszyć w przypadku korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego

  Porada aktualna | data dodania: 05.09.2017

  PROBLEM Nasi pracownicy otrzymują stałą pensję w wysokości 2000 zł brutto. Ponadto, mimo obowiązującego w zakładzie regulaminu wynagradzania, na mocy odrębnego zarządzenia przyznano im stałą miesięczną premię w kwocie 300 zł za tzw. obecność w pracy. Zgodnie z zasadami jej przyznawania, jeżeli pracownik w danym miesiącu

 • Czy można zwolnić pracownika za podjęcie dodatkowej działalności bez poinformowania pracodawcy

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2017

  PROBLEM W regulaminie pracy naszej firmy znajduje się zapis zobowiązujący pracowników do informowania pracodawcy o zamiarze podjęcia jakiegokolwiek dodatkowego zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej. Pracownik został członkiem zarządu innej spółki i nie poinformował o tym pracodawcy. Nie mamy z tą osobą zawartej umowy o

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wypłatę świadczenia urlopowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.09.2017

  PROBLEM Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wypłatę świadczenia urlopowego wypłaconego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o ZFŚS? RADA Ewidencjonując świadczenia urlopowe przyznane w wysokości wyższej niż określona w ustawie o ZFŚS, należy pamiętać, że owa nadwyżka stanowi podstawę wymiaru

 • Jak rozliczyć zwrot kosztów dojazdów pracownika na uczelnię

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2017

  PROBLEM Pracownik rozpoczął we własnym zakresie studia i wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na uczelnię. Pracodawca pozytywnie rozpatrzył wniosek. Czy wypłacone w związku z tym kwoty powinny stanowić przychód pracownika ze stosunku pracy, od którego należy naliczać zaliczki podatkowe i

 • Jaką przyjąć podstawę do ustalenia wynagrodzenia urlopowego, jeżeli premia pracownika ulega znacznym wahaniom

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2017

  PROBLEM Pracownik otrzymuje premię regulaminową, której wysokość jest bardzo różna. Z jakiego okresu naliczyć mu podstawę wynagrodzenia urlopowego? RADA Jeśli pracownikowi przysługują składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, to trzeba je uwzględnić w łącznej wysokości wypłaconej

 • Czy pracownik, który spóźnił się z powiadomieniem o nieobecności w pracy, może być za to zwolniony dyscyplinarnie

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2017

  PROBLEM Pracownik powinien wrócić w poniedziałek do pracy po zwolnieniu lekarskim. Pojawił się w pracy 3 dni później i złożył nowe zwolnienie lekarskie obejmujące również okres nieobecności po zakończeniu choroby. Czy taki sposób postępowania zatrudnionego może być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego? RADA

 • Jak zmusić pracownika do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2017

  PROBLEM Księgowa się pomyliła i wypłaciła pracownikowi kilkaset złotych więcej wynagrodzenia niż mu się należy. Czy w tej sytuacji można zmusić zatrudnionego do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia? RADA Powinni Państwo porozumieć się z pracownikiem i nakłonić go do wyrażenia zgody na dobrowolne

 • Jak rozliczyć wynagrodzenie z tytułu przekazania praw autorskich ze stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej

  Porada aktualna | data dodania: 21.08.2017

  PROBLEM Nasi pracownicy w ramach swoich obowiązków tworzą aplikacje internetowe. Zdarza się też, że zawieramy z tymi osobami umowy cywilnoprawne na wykonanie określonego projektu. Czy obliczając wysokość podatku od wynagrodzenia za dany miesiąc powinniśmy zsumować przychody z praw autorskich ze stosunku pracy i umowy