do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie koszty powinien zwrócić pracodawca pracownikowi w przypadku przesunięcia urlopu

  Porada aktualna | data dodania: 22.11.2017

  PROBLEM W listopadzie 2017 r. przystąpiliśmy do tworzenia planu urlopów na 2018 r. Jeden z naszych pracowników wskazał w planie 3-tygodniowy urlop wypoczynkowy, z którego zamierza skorzystać w styczniu 2018 r. Wyraziliśmy zgodę i zatwierdziliśmy ten urlop w naszym planie, a pracownik opłacił wczasy. Jednak w grudniu 2017 r.

 • Jak powinien wyglądać duplikat świadectwa pracy wystawiany przez firmę, która przejęła poprzedniego pracodawcę

  Porada aktualna | data dodania: 22.11.2017

  PROBLEM Pracodawca przejął zakład pracy. Jeden z byłych pracowników tego zakładu poprosił o wystawienie duplikatu świadectwa pracy. Jaka firma powinna być wskazana w tym dokumencie? RADA Duplikat świadectwa pracy nie może różnić się do oryginału. A to oznacza, że powinno się w nim znaleźć oznaczenie firmy,

 • Czy dzień wolny za święto może zostać wyznaczony jeszcze przed tym świętem

  Porada aktualna | data dodania: 22.11.2017

  PROBLEM Pracownik, któremu przysługiwałby inny dzień wolny za pracę w święto, zwrócił się z wnioskiem do pracodawcy, aby ten czas wolny został mu udzielony jeszcze przed tym świętem. Czy takie postępowanie jest dopuszczalne? RADA Tak! Co do zasady dzień wolny w zamian za święto powinien być udzielony pracownikowi

 • Jak traktować dyżur pracownika pod telefonem

  Porada aktualna | data dodania: 22.11.2017

  PROBLEM Pracownik ma pełnić dyżur pod telefonem komórkowym. Będzie miał obowiązek odbierać połączenia od pracodawcy i stawić się w pracy w wyznaczonym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jak należy traktować taki dyżur? RADA Dyżur pod telefonem jest dyżurem pozazakładowym. W czasie takiego dyżuru pracownik

 • Czy pracodawca ponosi koszty dodatkowej opinii lekarskiej wydanej w związku z wypadkiem pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2017

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników uległ wypadkowi. Powołany przez nas zespół powypadkowy na podstawie opinii lekarskiej nie mógł jednoznacznie zakwalifikować tego zdarzenia jako wypadku przy pracy. Poszkodowany pracownik zażądał powołania niezależnego biegłego lekarza w celu wydania dodatkowej opinii. Czy pracownik miał do

 • Czy osobę otrzymującą minimalne wynagrodzenie z innego tytułu obowiązują przepisy o minimalnej stawce godzinowej

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2017

  PROBLEM W naszej firmie niekiedy zawieramy dłuższe niż miesięczne umowy zlecenia z osobami, które są zatrudnione przez inne podmioty na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalna płaca. Od przychodów z tych umów odprowadzamy tylko składkę zdrowotną. Czy w takiej sytuacji obowiązują nas przepisy o

 • Co się dzieje z umową o podnoszenie kwalifikacji zawodowych w przypadku zakończenia umowy na czas określony

  Porada aktualna | data dodania: 16.11.2017

  PROBLEM Pracownik miał zawartą umowę na czas określony na rok. W trakcie jej obowiązywania pracodawca dofinansował pracownikowi studia podyplomowe. W związku z tym zawarł z nim umowę dotyczącą podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracownik zobowiązał się w niej do przepracowania 3 lat po ukończeniu nauki. Umowa o pracę nie

 • Czy indywidualny rozkład czasu pracy może zmieniać dni pracy

  Porada aktualna | data dodania: 16.11.2017

  PROBLEM W naszej firmie praca odbywa się od poniedziałku do piątku. Taki rozkład czasu pracy mamy ustalony w regulaminie pracy. Jeden z pracowników złożył wniosek o ustalenie dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy, w którym świadczyłby pracę w takich samych godzinach jak pozostali pracownicy, ale od wtorku do soboty. Z

 • Czy cudzoziemcy wykonujący w Polsce umowy zlecenia posiadający potwierdzenie niemieckiego ubezpieczenia na druku A1 podlegają polskim ubezpieczeniom

  Porada aktualna | data dodania: 16.11.2017

  PROBLEM Polska firma zatrudnia w Polsce Niemców na podstawie umów zlecenia i o dzieło, którzy posiadają poświadczone przez niemiecką instytucję ubezpieczeniową druki A1. Czy nasze postępowanie jest prawidłowe, jeśli na podstawie tego dokumentu nie zgłaszamy tych ludzi do polskiego ZUS? Czy jako polski płatnik mamy obowiązek

 • Czy dopuszcza się możliwość nietworzenia rezerwy na odprawy emerytalne?

  data dodania: 13.11.2017

  Czy w polityce rachunkowości możemy przyjąć zasadę, że nie będziemy tworzyć rezerw na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników?

 • Czy pracownik może domagać się powtórnego doręczenia mu świadectwa pracy

  Porada aktualna | data dodania: 10.11.2017

  PROBLEM Wysłaliśmy pracownikowi listem poleconym świadectwo pracy. Po dwukrotnym awizowaniu ten dokument wrócił do nas. Po kilku miesiącach pracownik kategorycznie domaga się wysłania mu tego świadectwa jeszcze raz. Czy musimy spełnić jego żądanie? RADA Nie! Pracodawca nie ma takiego obowiązku. Postąpili Państwo

 • Kiedy pracownikowi nie przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy

  Porada aktualna | data dodania: 10.11.2017

  PROBLEM Pracownik dostał wypowiedzenie umowy o pracę. Jego urlop wypoczynkowy odpowiada całemu okresowi wypowiedzenia. Jak w tej sytuacji udzielić pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie pracy? RADA W tym przypadku pracownik nie będzie mógł skorzystać z uprawnienia do dni wolnych na poszukiwanie pracy. Jeśli w okresie

 • Czy dokumentacja pracownicza może być prowadzona w wersji elektronicznej

  Porada aktualna | data dodania: 10.11.2017

  PROBLEM Zagraniczny właściciel naszej firmy chce, aby cała dokumentacja dotycząca pracownika była prowadzona w formie elektronicznej. Czy polskie prawo zezwala na całkowite odejście od dokumentacji papierowej? RADA Nie! Kodeks pracy wprost określa sytuacje, w których niektóre oświadczenia woli muszą mieć formę

 • Czy dwa posiłki profilaktyczne w ciągu dnia stanowią przychód pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 10.11.2017

  PROBLEM Naszym pracownikom zgodnie z przepisami bhp przysługują w okresie zimowym posiłki profilaktyczne. Jeśli będziemy im zapewniać dwa posiłki dziennie, to czy po ich stronie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu? RADA Wartość drugiego posiłku zagwarantowanego pracownikowi stanowi dla niego

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy, któremu minie okres pracy bez wizy

  Porada aktualna | data dodania: 08.11.2017

  PROBLEM Chcę zatrudnić obywatela Ukrainy na umowę zlecenia. Obecnie przebywa on w Polsce w ramach ruchu bezwizowego – do 90 dni. Mam zamiar zatrudnić go na dłużej. Wiem, że muszę złożyć w urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy. Czy mogę tam wskazać okres dłuższy niż te 90 dni, które

 • Czy pracownik, którego małżonka jest bezrobotna, może odmówić świadczenia pracy w porze nocnej

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM Nasz pracownik ma dziecko w wieku do 4 lat. Jego małżonka (matka dziecka) nigdzie nie pracuje. Czy możemy zlecić temu pracownikowi pracę w porze nocnej, mimo że nie wyraża on zgody na taką pracę? RADA Nie. Pracodawca nie może zlecić pracy w porze nocnej pracownikowi opiekującemu się dzieckiem w wieku do lat 4,

 • Czy karta przedpłacona przekazana zleceniobiorcy z zfśs na święta podlega opodatkowaniu

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2017

  PROBLEM Z okazji świąt Bożego Narodzenia będziemy przyznawać pracownikom i stale współpracującym z nami zleceniobiorcom karty przedpłacone doładowane kwotą nie wyższą niż 380 zł. Tego rodzaju świadczenia oferujemy uprawnionym osobom raz w roku. Karty zostaną sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy

 • Jaką odpowiedzialność materialną ponosi członek zarządu spółki z o.o. zatrudniony w niej na podstawie umowy o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2017

  Zatrudnienie w spółce z o.o. w ramach stosunku pracy osoby powołanej do pełnienia funkcji członka zarządu w tej spółce nie pozbawia spółki prawa do egzekwowania od takiego pracownika odpowiedzialności materialnej na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Dodatkowo osoba ta ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną z tytułu powołania na członka zarządu w ramach stosunku korporacyjnego. W przypadku członka zarządu wskazane rodzaje odpowiedzialności materialnej mogą wystąpić nawet jednocześnie.

 • Kiedy można objąć wszystkich pracowników klauzulą konkurencyjną

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2017

  PROBLEM W naszej firmie jest wdrażana innowacyjna i kosztowna technologia produkcyjna. Koordynator odpowiedzialny za jej wdrożenie omyłkowo udostępnił na wspólnym dysku wszystkim pracownikom niejawne informacje dotyczące tej technologii. Czy w tej sytuacji możemy zawrzeć umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia ze

 • Czy w przerywanym czasie pracy mogą występować dwie przerwy

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Zatrudniliśmy pracownika do układania towaru na półkach. Pracuje on w dwóch naszych sklepach spożywczych. Pracownika obowiązuje przerywany system czasu pracy. W jednym sklepie pracę rozpoczyna o godz. 6.00 i pracuje do godz. 8.00. W drugim sklepie pracuje w godz. od 10.00 do 14.00. Następnie wraca do pierwszego sklepu i

 • Czy można dopuścić do pracy pracownika z urazem, który nie przeszkadza mu w wykonywaniu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Pracownik wrócił do pracy z urlopu wypoczynkowego z nogą i ręką w gipsie po upadku, jakiego doznał podczas wspinaczki. Uznał jednak, że jest gotowy do świadczenia pracy, a kontuzje nie przeszkadzają mu w wykonywaniu obowiązków przed komputerem. Czy możemy dopuścić pracownika do wykonywania pracy, czy powinniśmy

 • Jak udzielić równoważnego odpoczynku za naruszenie odpoczynku dobowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Mieliśmy w firmie awarię. Aby ją usunąć, kilku pracowników pracowało przez kilkanaście godzin. Nie mieli więc zapewnionego 11-godzinnego odpoczynku dobowego. Mamy zamiar zrekompensować im brak tego odpoczynku równoważnym czasem wolnym. Czy możemy go udzielić dopiero w tydzień po wystąpieniu awarii? RADA Tak.

 • Czy wysłanie pracownika w zagraniczną podróż służbową zwalnia ze stosowania przepisów o minimalnym wynagrodzeniu obowiązującym za granicą

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2017

  PROBLEM Produkujemy na eksport urządzenia papiernicze. Ich montażem u klientów (głównie z Niemczech i Belgii), z którymi mamy zawarte kontrakty, zajmują się nasi pracownicy. Montaż trwa od 1 do 3 miesięcy i występuje dość regularnie. Czy wysyłając pracowników w podróż służbową za granicę mamy obowiązek wypłaty tym

 • Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy w Szwajcarii

  Porada aktualna | data dodania: 21.10.2017

  PROBLEM Od 1 października 2017 r. oddelegowaliśmy pełnoetatowego pracownika na 6 miesięcy do Szwajcarii. Jak prawidłowo rozliczyć należne mu wynagrodzenie? W jaki sposób wyznaczyć podstawę składek ZUS i podatku, uwzględniając fakt, że przez cały okres oddelegowania pracownik podlega składkom ZUS i opodatkowaniu w Polsce?

 • Czy pracodawca może żądać okazania oryginału aktu urodzenia dziecka

  Porada aktualna | data dodania: 20.10.2017

  PROBLEM Pracownica do wniosku o jedno z uprawnień rodzicielskich dołączyła kserokopię aktu urodzenia swojego dziecka. Czy pracodawca może żądać od niej okazania oryginału tego dokumentu? RADA Tak! W aktach pracowniczych mogą znajdować się dwa rodzaje dokumentów potwierdzających fakt urodzenia dziecka. Pierwszym jest