do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • W jaki sposób ustala się wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych w przypadku pracownika otrzymującego zmienne składniki wynagrodzenia

  Porada aktualna | data dodania: 26.11.2018

  PROBLEM Pracownik został zwolniony w ramach zwolnień grupowych. Pracodawca musi mu wypłacić odprawę. Jak ją ustalić, jeżeli pracownik dostawał oprócz stałego wynagrodzenia także zmienne dodatki do pensji? RADA W przypadku wyliczania odprawy przysługującej pracownikowi z tytułu objęcia go zwolnieniami grupowymi

 • Jak ukończenie studiów licencjackich wypływa na staż urlopowy pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 26.11.2018

  PROBLEM Pracownik przedłożył w kadrach dyplom ukończenia studiów licencjackich. Jaki to ma wpływ na jego staż urlopowy? RADA Ukończenie studiów licencjackich traktuje się jak ukończenie szkoły wyższej. Zatem do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się 8 lat. Jeśli jednak pracownik w

 • Co zrobić z pracownicą przerywającą urlop wychowawczy, dla której w firmie nie ma pracy

  Porada aktualna | data dodania: 26.11.2018

  PROBLEM Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym ma zamiar go przerwać i wrócić do pracy. Czy pracodawca może odrzucić jej wniosek ze względu na brak dla niej pracy? RADA Nie! Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego i wrócić do pracy nawet bez zgody swojego pracodawcy. Wystarczy, że zawiadomi go o swoim

 • Jakie zmiany dla pracodawców wprowadzi od 1 stycznia 2019 r. utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. zostanie utworzony Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przychodami tego funduszu będą m.in. obowiązkowe składki (przesunięte z Funduszu Pracy) oraz danina solidarnościowa. Daninę solidarnościową osoby zobowiązane do jej zapłaty będą obliczać i wpłacać samodzielnie. Pracodawcy (ani inne niż zobowiązane do tego osoby fizyczne) nie będą uczestniczyć w poborze tej daniny i nie będą na nich ciążyć żadne obowiązki w tym zakresie.

 • O jakich danych zatrudnionego dłużnika należy informować komornika i administracyjny organ egzekucyjny

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM Otrzymujemy dużo zajęć komorniczych i administracyjnych wystawionych na naszych pracowników i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. O jakich zmianach powinniśmy informować organy egzekucyjne w zakresie dotyczącym tych osób jako dłużników? RADA Państwa obowiązkiem jest niezwłoczne informowanie organu egzekucyjnego o

 • Po jakim kursie należy przeliczyć delegację zagraniczną pracownika, który nie otrzymał zaliczki

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników przebywał w delegacji służbowej w Czechach. Po powrocie przedstawił nam faktury wystawione na naszą spółkę i paragony, które zostały opłacone przez pracownika z własnych środków. Były to wydatki, które okazały się niezbędne podczas delegacji. Pracownik nie pobrał żadnej zaliczki. Po

 • Jakie dokumenty pracownicze będzie można przechowywać przez 10 lat

  Porada aktualna | data dodania: 15.11.2018

  PROBLEM Dokumentacja pracownicza obejmuje dwa rodzaje dokumentów: akta osobowe oraz dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Ze względu na konieczność przechowywania tej dokumentacji przez długi czas (obecnie 50 lat, a od 1 stycznia 2019 r. - 10 lat) prosimy o wyjaśnienie, jakie dokumenty pracownicze zaliczamy do

 • Czy dozwolone jest zatrudnianie młodocianych, którzy ukończyli 15 lat, w celu przygotowania zawodowego

  Porada aktualna | data dodania: 14.11.2018

  PROBLEM Od 1 września 2018 r. został obniżony do 15 lat wiek pracowników młodocianych. Jednocześnie zgodnie z art. 3045 Kodeksu pracy dzieci, które nie ukończyły 16 lat, mogą podejmować pracę wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Czy ze względu na

 • Jak należy ustalić dodatek za pracę w nocy

  Porada aktualna | data dodania: 14.11.2018

  PROBLEM Wypłacamy dodatek za pracę w nocy. W regulaminie mamy zapis, że dodatek wynosi 10% stawki godzinowej obliczonej od płacy zasadniczej, nie mniej niż 20% stawki godzinowej obliczonej od płacy minimalnej ogłoszonej na dany rok. Czy możemy tak naliczać dodatek? Czy dodatek za pracę w nocy powinien być naliczany pracownikom od

 • Czy pracodawca, kierując pracowników na badania profilaktyczne, musi podpisać z jednostką medycyny pracy umowę powierzenia przetwarzania danych

  Porada aktualna | data dodania: 09.11.2018

  PROBLEM Pracodawca ma obowiązek kierować pracowników na badania profilaktyczne i przechowywać orzeczenia wydane po ich przeprowadzeniu. Badania profilaktyczne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez pracodawcę z jednostką służby medycyny pracy. Czy w związku z tym pracodawca musi zawrzeć z tym podmiotem także

 • Kto powinien poinformować pracowników tymczasowych o monitoringu wizyjnym na terenie zakładu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 07.11.2018

  PROBLEM Zatrudniamy pracowników tymczasowych przy produkcji za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Na terenie zakładu pracy, w tym także w hali produkcyjnej, w której oni pracują, jest stosowany monitoring wizyjny. Kto powinien poinformować pracowników tymczasowych o zasadach stosowania monitoringu: my jako pracodawca użytkownik

 • Jak ustalić wymiar urlopu proporcjonalnego, jeżeli pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w wyższym wymiarze

  Porada aktualna | data dodania: 05.11.2018

  PROBLEM Zatrudniliśmy pracownika od 1 sierpnia 2018 r. U poprzedniego pracodawcy wykorzystał on 23 dni urlopu wypoczynkowego z przysługującego mu wymiaru 26 dni. U nas rozwiązanie umowy nastąpiło 31 października 2018 r. Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi za przepracowane w naszej firmie 3 miesiące? RADA

 • Czy pracodawca może przechowywać w dokumentacji kadrowej kopie aktów urodzenia dzieci pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  PROBLEM Osoba zajmującą się w naszej firmie ochroną danych osobowych twierdzi, że nie możemy przechowywać w aktach osobowych pracowników kopii aktów urodzenia ich dzieci. Zdaniem pracowników działu kadr jest to jednak niezbędne do prawidłowego korzystania przez pracowników z niektórych ich uprawnień. Kto ma rację? RADA

 • Na jak długo zwalnia się z pracy pracownika, który honorowo oddaje krew

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  PROBLEM Pracownik będzie honorowo oddawał krew. Twierdzi, że pracodawca ma obowiązek zwolnić go w tym celu z całego dnia pracy. Czy ma rację? RADA Przepisy przewidują, że pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą, ale tylko na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania

 • Jak zmienić pracownikowi wymiar etatu

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  PROBLEM Pracownica ze względów rodzinnych chce na jakiś obniżyć czas wymiar etatu z pełnego do ¾. Jak to zrobić, żeby powodowało to jak najmniej formalności? RADA W takiej sytuacji najlepiej zawrzeć z pracownicą porozumienie zmieniające treść jej umowy o pracę. Takie porozumienie do celów dowodowych powinno zostać

 • Czy pracodawca może pozbawić pracownika-członka zarządu wynagrodzenia za pracę, jeżeli zakwestionował jego zatrudnienie w ramach stosunku pracy

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2018

  PROBLEM Zarząd naszej spółki nie udzielił absolutorium jednemu z członków zarządu, pełniącemu w niej funkcję prezesa i zatrudnionemu w spółce na podstawie umowy o pracę. W wyniku audytu okazało się, że osoba ta jako pracownik działała na szkodę spółki. Chcemy pozbawić pracownika wynagrodzenia z umowy o pracę, aby pokryć

 • Czy pracownik ma prawo do świadczeń chorobowych po przerwie spowodowanej pobieraniem zasiłku dla bezrobotnych

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2018

  PROBLEM Jeden z naszych obecnych pracowników (osoba ta nie ukończyła 50 lat), zatrudniony od 1 października 2018 r. na 1/2 etatu z wynagrodzeniem w wysokości 2000 zł, wykonywał pracę u poprzedniego pracodawcy przez 7 lat, do końca marca 2018 r. (za 10 dni w 2018 r. otrzymał wynagrodzenie chorobowe). U następnego pracodawcy był

 • Jak ustalić okres zasiłkowy w przypadku nakładających się okresów zwolnień lekarskich

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2018

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników przebywał na zwolnieniu lekarskim przez cały sierpień 2018 r. Na okres od 14 do 31 października 2018 r. przedstawił zwolnienie lekarskie z powodu innej choroby niż wskazana w zwolnieniu, z którego korzystał w sierpniu br. Tydzień później dostarczył zwolnienie lekarskie z powodu choroby, której

 • Czy pracownik ma roszczenie o wynagrodzenie za wykorzystanie wizerunku po odwołaniu zgody na jego publikację

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2018

  PROBLEM Na stronie internetowej naszej firmy widniały zdjęcia naszych pracowników i współpracowników. Wszystkie te osoby wyraziły pisemną zgodę na udostępnienie ich wizerunku. Zgoda była nieodpłatna. Po zakończeniu współpracy jeden z naszych pracowników odwołał udzieloną zgodę i wskazał 7-dniowy termin na usunięcie jego

 • Jak wprowadzić monitoring w zakładzie pracy

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2018

  (?) Chcemy wprowadzić w naszej firmie monitoring wizyjny. Prowadzony byłby on tylko w holu naszego zakładu pracy. Co muszę zrobić, żeby wprowadzić monitoring zgodnie z nowymi przepisami?

 • Czy do celów obliczenia średniej urlopowej premie procentowe trzeba przeliczyć w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej od 2019 r.

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2018

  (?) Wynagrodzenie części naszych pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy stanowi wynagrodzenie zasadnicze w kwocie minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok (w umowie znajduje się zapis słowny) i miesięczne premie regulaminowe wyrażone procentowo. Wysokość premii jest zmienna, ale zawsze obliczana od pełnej wysokość płacy zasadniczej (taki zapis zawierają umowy o pracę). Ponieważ sporządzamy plany budżetowe na przyszły rok, mamy następujące pytanie - czy w związku ze zmianą minimalnej płacy od 1 stycznia 2019 r. powinniśmy przeliczyć premie regulaminowe ustalane od minimalnego wynagrodzenia do celów obliczenia wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop w 2019 r.? Wynagrodzenie urlopowe ustalamy na podstawie składników zmiennych

 • Czy urlop bezpłatny udzielony w związku z wyborem na wójta należy wliczyć do stażu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.10.2018

  PROBLEM Do pracy w naszej firmie ma powrócić pracownik samorządowy, który przez 4 lata przebywał na urlopie bezpłatnym udzielonym na jego wniosek w związku z wyborem na wójta. Czy okres urlopu bezpłatnego należy wliczyć temu pracownikowi do stażu pracy? RADA Nie. Okresu urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi na czas

 • Jak ustalić wymiar i obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy w przypadku śmierci opiekuna prawnego pracownika młodocianego

  Porada aktualna | data dodania: 11.10.2018

  PROBLEM Zmarł dziadek jednej z naszych młodocianych pracownic. Dziadek był jej opiekunem prawnym. Ile urlopu okolicznościowego przysługuje małoletniej pracownicy z tego tytułu i jak obliczyć wynagrodzenie za ten czas? Pracownica jest w trakcie III roku nauki, otrzymuje wynagrodzenie minimalne przewidziane dla młodocianych i

 • Jak rozliczać świadczenia pozapłacowe za czas urlopów związanych z rodzicielstwem

  Porada aktualna | data dodania: 11.10.2018

  PROBLEM Spółka prawa handlowego zamierza zaoferować zatrudnionym pracownikom karnety na zajęcia sportowe (uprawniające do bezpłatnego korzystania np. z basenu czy siłowni), których zakup w całości ma być pokrywany ze środków obrotowych. Uprawnienie do otrzymania karnetów będą posiadały również osoby przebywające na urlopach

 • Czy można wprowadzić monitoring wizyjny dla telepracowników

  Porada aktualna | data dodania: 10.10.2018

  PROBLEM Chcemy objąć monitoringiem zatrudnionych u nas telepracowników. Przepisy zawierają ograniczenia w kwestii monitorowanych pomieszczeń, ale wśród wyłączeń nie ma stanowiska pracy telepracownika. Czy w świetle nowych zasad obowiązujących w zakresie monitoringu przy użyciu kamer istnieje podstawa do zastosowania go w

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK