do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie są konsekwencje ubezpieczeniowe uznania umowy zlecenia za umowę o pracę

  data dodania: 12.02.2015

  Wskutek kontroli PIP zakwestionowano nam kilka umów zlecenia, uznając, że osoby zatrudnione na ich podstawie w istocie świadczą pracę w ramach stosunku pracy. Jakie są konsekwencje ubezpieczeniowe zakwalifikowania przez sąd pracy umowy zlecenia jako umowy o pracę?

 • Kiedy przedsiębiorca może obniżyć podstawę wymiaru składek w przypadku choroby

  data dodania: 12.02.2015

  Jeżeli przedsiębiorca choruje przez część miesiąca, może obniżyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za ten miesiąc i opłacić niższe składki, pod warunkiem że przysługuje mu zasiłek z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego. Natomiast składkę zdrowotną powinien opłacić w pełnej wysokości, gdyż jest miesięczna i niepodzielna.

 • Jak prawidłowo wystawić dla ZUS zaświadczenie o przychodzie emeryta/rencisty za 2014 r.

  data dodania: 12.02.2015

  Do 2 marca 2015 r. pracodawcy muszą wysłać do ZUS zaświadczenie o uzyskanym w 2014 r. przychodzie emeryta i rencisty. Na podstawie tego dokumentu ZUS rozliczy przychód świadczeniobiorcy.

 • Kiedy płatnik ma obowiązek przekazać ubezpieczonym informację roczną

  data dodania: 12.02.2015

  Do 2 marca 2015 r. płatnicy składek mają czas na przekazanie swoim ubezpieczonym informacji rocznej o wysokości odprowadzonych składek ZUS za ubiegły rok w podziale na poszczególne miesiące. Jeżeli jednak ubezpieczeni otrzymywali informację o wysokości składek co miesiąc, płatnicy nie mają, co do zasady, obowiązku przekazywania informacji rocznej, chyba że ubezpieczony zwróci się z wnioskiem o jej wydanie. Po raz pierwszy pracodawcy nie mają także obowiązku przekazania informacji rocznej osobom objętym wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym.

 • Co może zrobić pracownik, który kwestionuje wykaz prac w szczególnych warunkach

  data dodania: 02.02.2015

  Pracownik, który nie został umieszczony w ewidencji zatrudnionych w szczególnych warunkach, może poskarżyć się na pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy. Skarga może jednak okazać się nieskuteczna, jeśli pracodawca nie umieścił jego stanowiska w prowadzonym wykazie prac szczególnych.

 • Czy pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego, jeżeli chory członek rodziny mieszka u niej tylko przez okres choroby

  data dodania: 02.02.2015

  Nasza pracownica w okresie od 18 do 31 stycznia 2015 r. opiekowała się chorą matką. Czy pracownicy przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego, jeżeli matka mieszkała u niej tylko czasowo w trakcie choroby? Jeżeli tak, to w jakim wymiarze, skoro 8 dni zasiłku wykorzystał już jej brat?

 • Za jaki okres wypłacić zasiłek macierzyński, jeżeli pracownica przyjęła na wychowanie dziecko w wieku 6 lat i 11 miesięcy

  data dodania: 02.02.2015

  Pracownica przyjęła na wychowanie dziecko w wieku 6 lat i 11 miesięcy i uzyskała orzeczenie sądu o ustanowieniu jej rodziną zastępczą. Za jaki okres powinniśmy wypłacić pracownicy zasiłek macierzyński?

 • Kiedy umowę zlecenia należy wyłączyć z podstawy wymiaru zasiłku i jak to zrobić

  data dodania: 02.02.2015

  Przychód pracownika z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku. Jeżeli jednak umowa rozwiązuje się w trakcie zwolnienia lekarskiego, podstawa wymiaru zasiłku przysługującego po tym terminie podlega przeliczeniu przez wyłączenie z podstawy wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

 • Czy wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku powoduje konieczność złożenia korekty w ZUS

  data dodania: 02.02.2015

  Nasz pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Omyłkowo wypłaciliśmy mu wynagrodzenie chorobowe za okres, w którym powinniśmy naliczyć zasiłek chorobowy. Czy musimy skorygować dokumenty rozliczeniowe? Czy ta pomyłka wpływa na należności składkowe?

 • Czy należy odprowadzać składki od napiwków wręczanych kelnerowi przez klienta

  data dodania: 02.02.2015

  W naszej restauracji kelnerzy otrzymują napiwki bezpośrednio od klientów. Pracodawca nie zbiera napiwków do wspólnej puli i nie rozdziela ich między pracowników. W związku z tym uważamy, że nie jest to przychód ze stosunku pracy. Czy mimo to pracodawca powinien opłacić od tych kwot składki do ZUS?

 • Kiedy członkowie zarządu podlegają ubezpieczeniom ZUS

  data dodania: 02.02.2015

  Sprawowanie funkcji członka zarządu wyłącznie na mocy powołania dokonanego na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych. Płatnik składek powinien jednak każdorazowo rozstrzygać, czy w konkretnych okolicznościach powołanie danej osoby do zarządu nie doprowadziło do nawiązania więzi prawnej, skutkującej koniecznością naliczania od wypłacanych należności składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Członek zarządu spółdzielni powołany na podstawie Kodeksu pracy jest bowiem traktowany jak pracownik.

 • Czy pracownik nabywa prawo do wypłaty zasiłku chorobowego w trakcie urlopu bezpłatnego

  data dodania: 27.01.2015

 • Komu należy wypłacić świadczenia po zmarłym pracowniku

  data dodania: 19.01.2015

  W grudniu 2014 r. zmarł jeden z naszych pracowników. Pozostawił żonę, dwie prowadzące własną działalność gospodarczą córki w wieku 33 i 36 lat oraz 23-letniego syna, który obecnie studiuje. Komu, na jakiej podstawie i w jakich częściach powinniśmy wypłacić należne po nieżyjącym pracowniku świadczenia, takie jak: zaległe wynagrodzenie, ekwiwalent urlopowy oraz odprawę pośmiertną?

 • Jak wypełnić roczną informację ZUS IWA

  data dodania: 19.01.2015

  Informacja ZUS IWA jest dokumentem składanym do 31 stycznia za rok poprzedni. Powinni go złożyć płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. Przekazywane do ZUS dane w większości przypadków posłużą do wyliczenia im przez Zakład wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

 • Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku, jeżeli pracownik zmienił etat w trakcie miesiąca

  data dodania: 13.01.2015

  Pracownik jest niezdolny do pracy od 5 do 27 stycznia br. Do 19 stycznia 2015 r. był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, a od 20 stycznia na 3/5 etatu. Jaką podstawę wymiaru powinniśmy przyjąć przy ustalaniu wysokości należnego wynagrodzenia chorobowego?

 • Jak ustalić minimalną podstawę wymiaru zasiłku

  data dodania: 13.01.2015

  Dla pracowników podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub wypadkowego nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie (w 2015 r. - 1750 zł), po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia, tj. składek finansowanych przez pracownika.

 • Jak oskładkować zaległe wynagrodzenia członka rady nadzorczej

  data dodania: 13.01.2015

  W naszej spółce działa rada nadzorcza. Od 1 stycznia 2015 r. członkowie rady zostaną objęci obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Czy w związku z tym od zaległych wynagrodzeń członków rady nadzorczej (dotyczących 2013 r. i 2014 r.) wypłacanych po 1 stycznia 2015 r. powinniśmy naliczać składki emerytalne i rentowe?

 • Czy pracodawca ma obowiązek opłacać składki od umowy zlecenia, którą pracownik wykonuje w ramach prowadzonej działalności

  data dodania: 13.01.2015

  Zawarliśmy umowę zlecenia ze swoim pracownikiem, który prowadzi działalność gospodarczą. Przedmiot umowy zlecenia pokrywa się z zakresem prowadzonej działalności. Czy mamy obowiązek doliczyć kwotę umowy zlecenia do wynagrodzenia z etatu i od tej sumy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne?

 • Jak wypełnić ZUS IWA za 2014 r.

  data dodania: 13.01.2015

  Do 2 lutego 2015 r. płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2014 r. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2015 r., a ponadto w 2014 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób w przeliczeniu na miesiąc oraz byli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia 2014 r.

 • Jakie obowiązki mają pracodawcy w zakresie rozliczeń z urzędami za 2014 r.

  data dodania: 13.01.2015

  Początek każdego roku to dla płatników, zatrudniających w poprzednim roku m.in. pracowników czy zleceniobiorców, okres zwiększonych obowiązków związanych z przygotowaniem i przesłaniem do ZUS, urzędów skarbowych i GUS wymaganych rocznych informacji i deklaracji. Od 1 stycznia 2015 r. część pracodawców obowiązują krótsze terminy na sporządzenie i przekazanie niektórych z tych dokumentów.

 • Jakie składki zdrowotne zapłacą rolnicy w 2015 r. i 2016 r.

  data dodania: 13.01.2015

  Sposób opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników w 2015 r. i 2016 r. pozostaje na takich samych zasadach, jakie obowiązywały dotychczas. Składka zdrowotna nadal jest finansowana przez rolnika lub przez budżet państwa, w zależności od wielkości i rodzaju gospodarstwa.

 • Jaki wpływ ma minimalne wynagrodzenie na świadczenia pracownicze w 2015 r.

  data dodania: 29.12.2014

  Od 1 stycznia 2015 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 1750 zł brutto. Jest ono zatem wyższe w stosunku do 2014 r. o 70 zł brutto. W związku z tym pracodawcy powinni pamiętać o wprowadzeniu odpowiednich zmian w przepisach wewnątrzzakładowych oraz umowach o pracę, w których minimalne wynagrodzenie zostało określone kwotowo. Ponadto pracodawcy powinni pamiętać, że wynagrodzenie to wpływa również na wysokość innych świadczeń pracowniczych, do których prawo powstanie w 2015 r.

 • Jak po zmianach od 1 stycznia 2015 r. zgłaszać członków rad nadzorczych do ubezpieczeń ZUS

  data dodania: 29.12.2014

  Od 1 stycznia 2015 r. bez względu na miejsca zamieszkania, inny tytuł do ubezpieczeń czy bycie emerytem lub rencistą przychody z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej są oskładkowane. Obowiązek odprowadzania składek od przychodów członków rad nadzorczych wprowadziła nowelizacja ustaw o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnej.

 • Jak naliczyć podstawę wymiaru zasiłku przy przejęciu zakładu pracy

  data dodania: 23.12.2014

  Przejęliśmy od 1 stycznia 2015 r. pracowników firmy ABC na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Przez okres 12 miesięcy pracownik otrzymywał wynagrodzenie na podstawie układu zbiorowego zawartego przez firmę ABC. Od 1 stycznia 2015 r. wszystkim przejętym pracownikom zmieniły się zasady wynagradzania (obowiązują takie, jak w naszej firmie). Zaprzestano wypłaty: dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, premii regulaminowej oraz prowizji. Jak naliczyć podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika, który dostarczył zwolnienie na okres od 2 do 10 stycznia 2015 r.?

 • Czy pracownik, który z powodu wypadku przebywa w szpitalu, ma prawo do 100% zasiłku

  data dodania: 23.12.2014

  Nasz pracownik jest niezdolny do pracy w związku z wypadkiem przy pracy (spadł z drabiny i złamał nogę ubierając firmową choinkę). W trakcie zwolnienia przebywał w szpitalu w związku z problemami kardiologicznymi. Czy pracownik ma prawo do 100% zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK