do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • BILANS. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych opłatę za korzystanie ze środowiska

  Porada aktualna | data dodania: 14.03.2014

  Opłatę za korzystanie ze środowiska za 2013 r. wnosimy do 31 marca 2014 r. Czy jest to koszt roku 2013 czy 2014? Jak ująć ją w księgach rachunkowych?

 • Jak ująć w księgach rachunkowych przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności

  Porada aktualna | data dodania: 14.03.2014

  Spółka z o.o. posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu (działki), na którym wybudowała własny budynek. Zakup działki nastąpił w 2000 r. od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za kwotę 60 000 zł. Od prawa wieczystego użytkowania gruntu były dokonywane obligatoryjne według ustawy o rachunkowości odpisy amortyzacyjne, które jako koszty przez kolejne 5 lat pomniejszały zysk bilansowy do podziału. Ponieważ zysk w całości był przeznaczony na zwiększenie kapitału rezerwowego spółki – odpisy te zmniejszyły go o wielkość 60 000 zł. Obecnie na wniosek spółki Urząd Miasta wydał decyzję o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności za dopłatą różnicy wynikającej z aktualnej ceny rynkowej gruntu i dotychczas wniesionych opłat za użytkowanie,

 • Jak rozliczyć leasing użytkowania wieczystego

  Porada aktualna do dnia 2014-12-31 | data dodania: 14.03.2014

  Od 1 stycznia 2013 r. sytuacja, w której nieruchomości budynkowe znajdują się na działce gruntu niebędącej własnością leasingodawcy, lecz objętej prawem użytkowania wieczystego, nie jest przeszkodą do oddania takiego budynku i gruntu do używania na podstawie umowy leasingu. W stosunku do budynku nie wyłączały takiej

 • Jak ustalić wartość początkową budynku nabytego wraz z gruntem

  Porada aktualna | data dodania: 14.03.2014

  Spółka z o.o. kupiła aktem notarialnym grunty i budynki. W akcie nie ma wyszczególnionych wartości gruntów i budynków, tylko kwota łączna. Jaką podstawę przyjąć do amortyzacji budynków, skoro nie wynika ona z aktu notarialnego?

 • W jakim momencie zaliczyć do kosztów podatkowych opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zajętego na realizację projektu deweloperskiego

  Porada aktualna | data dodania: 14.03.2014

  Czy wydatki w postaci opłat za wieczyste użytkowanie gruntu zajętego pod projekt deweloperski, ponoszone w toku realizacji inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego, stanowią koszt uzyskania przychodów w chwili ich poniesienia czy w chwili osiągania przez dewelopera przychodów ze sprzedaży mieszkań?

 • Jak ująć podatkowo opłatę roczną za użytkowanie wieczyste bilansowo rozliczaną miesięcznie

  Porada aktualna | data dodania: 14.03.2014

  Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym jest wybudowana jej siedziba. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste są wysokie, wobec czego zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości opłata roczna jest rozliczana dla celów bilansowych za pomocą konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”, tj. w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 opłaty rocznej. Jak należy rozliczyć opłatę roczną w rachunku podatkowym?

 • W jakim momencie zaliczyć w koszty podatkowe opłaty za użytkowanie wieczyste

  Porada aktualna | data dodania: 14.03.2014

  Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego. W 2013 r. zawarła z urzędem miasta umowę w formie aktu notarialnego dotyczącą gruntu przyjętego w użytkowanie wieczyste. Grunt przeznaczony jest pod zabudowę budynkiem administracyjno-biurowym dla celów związanych z prowadzoną działalnością. We wrześniu 2013 r. spółka opłaciła pierwszą opłatę w wysokości 25% wartości nieruchomości określonej w akcie notarialnym.28 marca 2014 r. firma uregulowała wobec gminy zobowiązanie z tytułu opłaty rocznej za 2014 r. Czy wymienione opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, na którym wybudowany zostanie budynek administracyjno-biurowy, będą zaliczane do kosztów wytworzenia środka trwałego i rozliczane podatkowo dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne?

 • Jak rozliczyć podatkowo pierwszą opłatę oraz opłaty roczne

  Porada aktualna | data dodania: 14.03.2014

  Jak rozliczyć pierwszą i kolejne opłaty roczne w rachunku podatkowym?

 • Czy umowa przedwstępna wyklucza uznanie masy majątkowej za przedsiębiorstwo

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2014

  Spółka z o.o. A kupi od spółki akcyjnej B działające przedsiębiorstwo. Następnie przedsiębiorstwo zostanie wniesione aportem do spółki z o.o. C. W skład majątku tworzącego przedsiębiorstwo w spółce B wchodzą trzy nieruchomości. Nie mogą być one sprzedane spółce A, gdyż w stosunku do tych nieruchomości są podpisane umowy przedwstępne. Na ich podstawie zostaną zawarte akty notarialne i nieruchomości kupi od spółki akcyjnej B jeden z jej akcjonariuszy. Czy spółka A nabędzie przedsiębiorstwo, czy tylko zbiór aktywów?

 • Czy w związku z przewalutowaniem pożyczki należy rozpoznać podatkowe różnice kursowe

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2014

  W grudniu 2012 r. spółka z o.o. udzieliła trzyletniej pożyczki innej spółce z o.o. Pożyczka została udzielona w złotych, lecz w styczniu 2014 r. strony podjęły decyzję o przewalutowaniu pożyczki na euro. Różnice kursowe ustalamy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Czy w związku z przewalutowaniem któraś ze stron powinna rozpoznać różnice kursowe?

 • BILANS. Czy posiadając sądowy nakaz zapłaty, należy tworzyć odpis aktualizujący

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2014

  W lipcu 2011 r. nasz kontrahent dokonał zakupu na kwotę 7620 zł. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy zapłaty. Na należność nie utworzyliśmy odpisu aktualizującego ani w 2011 r., ani w 2012 r. W 2012 r. oddaliśmy sprawę do sądu, otrzymując nakaz zapłaty. W 2013 r. otrzymaliśmy tytuł wykonawczy. Obecnie chcemy sprawę oddać do komornika, ale dowiedzieliśmy się, że kontrahent wyjechał za granicę. Czy w tym przypadku powinniśmy na koniec 2013 r. utworzyć odpis aktualizacyjny? Czy będzie on kosztem uzyskania przychodu?

 • Kiedy można stosować indywidualne stawki amortyzacyjne

  Porada aktualna | data dodania: 15.02.2014

  Właściciel budynku wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w 2000 r. i amortyzowanego stawką 2,5% (40 lat) wynajmuje ten budynek. W 2013 r. poniósł wydatki na jego ulepszenie, modernizację. Czy wartość tych ulepszeń może amortyzować przez 10 lat?

 • Jak traktować podatkowo zapłatę części odsetkowej w jednej racie przy leasingu finansowym

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 13.02.2014

  Spółka zamierza zawrzeć jako korzystający umowę leasingu finansowego budynku magazynowego. Umowa zostanie zawarta na 10 lat. Suma opłat ustalonych w umowie, pomniejszona o należny VAT, będzie wyższa od wartości początkowej przedmiotu leasingu. Spółka będzie także dokonywać odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. Zgodnie z postanowieniami umowy pierwsza powiększona rata leasingowa będzie składała się wyłącznie z części odsetkowej (niemal za cały okres leasingu). Z kolei spłata wartości początkowej budynku będzie realizowana w następnych ratach. W związku z tak skonstruowaną umową spółka ma wątpliwości dotyczące momentu ujęcia jako kosztu podatkowego części odsetkowej raty leasingowej. Czy taką ratę można zaliczyć do kosztów jednorazowo? Dodatkowo, czy w związku z ewentualnymi

 • BILANS. W którym roku należy ująć w księgach kupno biletu lotniczego – zakupu czy wykorzystania

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2014

  W listopadzie 2013 r. zakupiliśmy bilety lotnicze dla naszych pracowników, którzy będą reprezentowali naszą firmę na targach we Francji. Dokonany zakup potwierdza otrzymana faktura. Data wylotu przypada w lutym 2014 r. Czy powinniśmy ująć te koszty w księgach rachunkowych listopada ubiegłego roku, czy dopiero w lutym 2014 r.?

 • Czy odszkodowanie wypłacone z tytułu znacznego zużycia przedmiotu leasingu jest kosztem

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2014

  Spółka z o.o., działając w branży budowlanej, zawarła umowy leasingu operacyjnego różnego rodzaju (nowych) maszyn służących jej do prowadzenia działalności gospodarczej. Zawarcie kontraktu w zakresie leasingu było uzależnione od podpisania również innych umów, na podstawie których spółka zobowiązała się m.in. do wykorzystania maszyn w odpowiednim wymiarze, określonym normami przyjętymi w umowie. W odniesieniu do każdej maszyny ustalono dopuszczalne zużycie (wyrażone motogodzinami) mierzone na dzień zakończenia leasingu. Jeśli okaże się, że spółka przekroczy ustalone limity pracy na konkretnych maszynach, będzie zmuszona do wypłaty odszkodowania za ponadnormatywne wykorzystanie sprzętu. Odszkodowanie będzie naliczane proporcjonalnie do przekroczenia ustalonego limitu na podstawie kalkulacji

 • Jak należy ująć w księgach prawa do emisji gazów

  Porada aktualna do dnia 2016-01-19 | data dodania: 28.01.2014

  Spółka zajmująca się produkcją energii cieplnej w styczniu kupiła na giełdzie od kontrahenta ze strefy europejskiej uprawnienia jednostek emisji gazów cieplarnianych EUA. Jednostki te będą wykorzystywane do bieżącej podstawowej działalności spółki. Jak należy wykazać nabyte prawa do emisji dla celów bilansowych i podatkowych?

 • Jak rozliczyć wydatki na uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew z terenu budowy

  Porada aktualna | data dodania: 22.01.2014

  Spółka usuwa drzewa z działki, na której ma powstać magazyn. Ponosi przy tym wydatki na uzyskanie pozwolenia na usunięcie tych drzew. Jak powinna rozliczyć te wydatki?

 • Czy zapłaconą zaliczkę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

  Porada aktualna | data dodania: 14.01.2014

  Czy wartość faktury zaliczkowej wystawionej na 100% wartości usługi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

 • Jak traktować podatkowo wydatki na zwierzęta zakupione do stadniny

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2014

  Spółka ma zamiar rozszerzyć działalność gospodarczą i wybudować stadninę koni. W tym celu nabędzie m.in. kilka klaczy o wartości około 20 000 zł każda. Konie będą używane do prowadzenia działalności – m.in. do jazd instruktażowych, sesji fotograficznych, występów na różnych imprezach kulturalnych i na wystawach. Niektóre z nich, jak też ewentualnie ich potomstwo – w zależności od predyspozycji konkretnego osobnika – będą trenowane, aby występować w zawodach sportowych. Czy cena zakupu zwierząt oraz wydatki na ich utrzymanie (pożywienie, przewozy, opieka weterynarza) mogą stanowić podatkowe koszty działalności? Jeśli tak, czy rozliczenia kosztów powinny następować poprzez odpisy amortyzacyjne?

 • Czy poniesienie kosztów sądowych można uznać za przeznaczenie dochodu na cele uprawniające do zwolnienia od podatku

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2014

  Szpital korzysta ze zwolnienia od podatku obejmującego dochody przeznaczone na cele ochrony zdrowia. Jeden z pacjentów pozwał szpital o zapłatę odszkodowania za popełnione w związku z jego leczeniem błędy lekarskie. Czy dochody, z których sfinansowano ponoszone przez szpital koszty sądowe, mogą zostać uznane za przeznaczone na cele ochrony zdrowia, a więc dochody zwolnione od podatku?

 • Jak przeliczyć kwotę należności i wystawić fakturę, gdy zapłaty dokonano w walucie obcej na rachunek „złotówkowy” sprzedawcy

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2014

  Prowadzimy sklep internetowy i otrzymaliśmy od klientki z Niemiec (osoba nieprowadząca działalności gospodarczej) zamówienie na dostawę towarów, a następnie przedpłatę w euro. Ponieważ nie posiadamy konta walutowego, tylko złotówkowe, bank przeliczył nam tę kwotę na złotówki. Teraz będziemy klientce wystawiać fakturę końcową (nie zaliczkową) w złotówkach. Czy wystawiając fakturę w złotówkach, dla celów VAT mogę przyjąć kwotę przeliczoną po kursie przez bank, czy muszę wystawić fakturę w złotówkach i przyjąć kurs z dnia poprzedzającego wystawienie faktury? Po jakim kursie powinnam przeliczyć przychód dla celów podatku dochodowego?

 • Podatnik może zaliczyć do kosztów stratę z likwidacji towarów handlowych

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2014

  Jeżeli podatnik dokonał likwidacji towarów handlowych ze względu na brak zapotrzebowania rynkowego, może wartość powstałej z tego tytułu straty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – patrz „Czy można zaliczyć do kosztów straty w towarach, które utraciły przydatność handlową”.

 • Podatnik otrzymujący gratisy dołączone do nabywanych przez niego towarów nie uzyskuje przychodu

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2014

  Podatnik nabywając towary, do których sprzedawca dołącza gratisy, nie uzyskuje przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Wynika to z faktu, że podatnik płacąc uzgodnioną w umowie cenę, płaci zarówno za kupowane towary, jak i za dołączane do nich gratisy – patrz „Gratisy załączane do nabywanych produktów nie

 • Jak rozliczać wydatki ponoszone w związku z uzyskaniem dostępu do sieci energetycznej w budowanym środku trwałym

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Nasza firma zakłada przyłącze elektryczne do nowo budowanego budynku. Zakład energetyczny wystawił nam fakturę za opłatę za przyłączenie budynku. Właściciel terenu (przedsiębiorca), na którym znajduje się transformator, wystawił nam fakturę za zezwolenie na położenie kabla i służebność gruntową. Z kolei firma wykonująca prace związane z położeniem kabli od skrzynki licznikowej do naszego budynku i założeniem przyłącza też wystawiła nam fakturę za swoje usługi. Które wydatki podwyższają wartość budynku, a które można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych?

 • Bilans. Jak ująć w księgach rachunkowych i rozliczyć podatkowo różnice inwentaryzacyjne

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Spółka prowadzi działalność gospodarczą o profilu produkcyjnym w formie sp. z o.o. Na ostatni dzień roku obrotowego sporządza inwentaryzację zapasów, tj. wyrobów gotowych i materiałów. Ewidencja zapasów prowadzona jest ilościowo-wartościowo, a magazyn zapasów znajduje się w wyodrębnionym budynku, strzeżonym, z dostępem tylko dla osób upoważnionych, odpowiedzialnych materialnie za powierzony magazyn. Jak często spółka zobowiązana jest do sporządzania inwentaryzacji zapasów? W jaki sposób rozliczyć podatkowo powstałe różnice inwentaryzacyjne? W jaki sposób rozliczyć (zaksięgować) powstałe podczas inwentaryzacji różnice inwentaryzacyjne?