do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak skorygować rachunkowo i podatkowo koszty energii dotyczące lat poprzednich

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 09.05.2014

  W marcu 2014 r. otrzymaliśmy fakturę korygującą dotyczącą kosztów energii elektrycznej zużytej w 2012 r. (zmniejszającą te koszty). Jak ująć taką korektę w księgach rachunkowych i rozliczyć podatkowo? Czy przychód związany z korektą należy zaewidencjonować na koncie „Pozostałe przychody operacyjne”?

 • Jak ująć w księgach rachunkowych premie wypłacone pracownikom z zysku netto

  Porada aktualna | data dodania: 09.05.2014

  Spółka podjęła uchwałę o wypłacie premii pracownikom z wypracowanego w 2013 r. zysku netto. Jak ująć w księgach rachunkowych te wypłaty? Czy wypłacone premie mogą być kosztem uzyskania przychodu?

 • Czy podlega opodatkowaniu dywidenda przekazana w formie rzeczowej?

  Porada aktualna do dnia 2014-12-31 | data dodania: 09.05.2014

  Chcemy przekazać udziałowcom naszej spółki dywidendę, ale w postaci rzeczowej. Przekażemy im prawo do należącej do firmy nieruchomości. Czy spółka zapłaci z tego tytułu podatek?

 • Jak wystawić fakturę po 1 stycznia 2014 r.

  Porada aktualna | data dodania: 06.05.2014

  Od 2014 r. faktury wystawia się według nowych zasad. Wcześniej stosowałam uproszczenie polegające na tym, że faktury za media księgowałam z datą wystawienia, a na przełomie roku rozdzielałam koszty pośrednie w części dotyczącej kosztów zeszłego i bieżącego roku. Jak postępować w związku ze zmianami zasad wystawiania faktur? Większość faktur za koszty pośrednie dotyczy sprzedaży w kwietniu, ale jest wystawiona w maju. Jeśli stosowałabym dotychczasową zasadę, w kwietniu nie miałabym kosztów. Kiedy jest to koszt podatkowy i kiedy mogę go ująć w księgach: z datą wystawienia, otrzymania faktury czy sprzedaży określonej na fakturze, dla podatku dochodowego od osób prawnych i zgodnie z ustawą o rachunkowości?

 • Jak traktować podatkowo przekazanie sprzętu biurowego organizacji pożytku publicznego

  Porada aktualna | data dodania: 30.04.2014

  Mamy zamiar przekazać nabyty przed kilku laty na cele działalności gospodarczej sprzęt (biurka, fotele, komputery). Sprzęt biurowy będzie służył organizacji pożytku publicznego wspierającej wielodzietne rodziny. Oprócz tego na ten sam cel przekażemy pewną kwotę środków pieniężnych. Czy wartość przekazanych rzeczy i środków możemy ująć w kosztach uzyskania przychodów spółki?

 • Czy można zmienić rok obrotowy w trakcie jego trwania

  Porada aktualna | data dodania: 30.04.2014

  Planujemy (jako spółka z. o.o.) zmianę roku obrotowego z kalendarzowego na trwający od 1 czerwca do 31 maja. Czy możemy zrobić to w trakcie roku? Jeśli zmienimy umowę spółki w maju 2014 r., to czy nowy rok obrotowy będzie obowiązywał już od 1 czerwca 2015 r.

 • Jak rozliczyć koszty organizacji „majówki” dla pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 30.04.2014

  Spółka poniosła koszty zorganizowania wyjazdu integracyjnego – majówki dla pracowników. Jej koszt w 20% pokrywają pracownicy, a w 80% spółka. Jak ująć w księgach rachunkowych koszty organizacji tej imprezy? Czy koszt wycieczki w części pokrytej przez spółkę może zostać zaliczony do kosztów podatkowych? Czy po stronie pracowników należy rozpoznać przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

 • Kiedy zapłacone składki ZUS pracowników są kosztem pracodawcy

  Porada aktualna | data dodania: 29.04.2014

  Rok podatkowy spółki rozpoczyna się w kwietniu, a kończy w marcu. Wynagrodzenia za marzec 2014 r. wypłaciliśmy w tym miesiącu. Należne składki ZUS od tych wynagrodzeń zapłaciliśmy jednak 15 kwietnia 2014 r. Czy pełną kwotę zapłaconego ZUS zaliczamy do kosztów podatkowych marca, czy tylko tę część, która jest kosztem pracodawcy?

 • Jak traktować podatkowo wydatki na wyburzenie budynku w celu wybudowania w jego miejscu nowej siedziby

  Porada aktualna | data dodania: 29.04.2014

  Spółka z o.o. kupiła działkę, na której zamierza wybudować budynek stanowiący jej nową siedzibę. W związku z tym konieczne jest wyburzenie starego, zamortyzowanego już budynku znajdującego się na tej działce. Czy koszt wyburzenia spółka będzie mogła zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na przyłącze wodno-kanalizacyjne

  Porada aktualna | data dodania: 29.04.2014

  Robimy przyłącze wodno-kanalizacyjne do należącego do naszej firmy magazynu. Czy wydatki tego typu można uznać za koszt uzyskania przychodu? Kiedy powinniśmy je potrącić?

 • Według jakiej stawki należy amortyzować maszynę do cięcia i sortowania szkła

  Porada aktualna | data dodania: 08.04.2014

  Spółka zakupiła maszynę do cięcia i sortowania szkła (nowy środek trwały). Jaką stawką powinna amortyzować tę maszynę? Czy można zastosować metodę degresywną?

 • Jak traktować podatkowo opłaty windykacyjne wynikające z umowy leasingu

  Porada aktualna | data dodania: 08.04.2014

  Wskutek braku uzyskania płatności od kluczowych kontrahentów spółka nie była w stanie opłacać rat leasingowych od samochodów wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności. Jednocześnie pojazdy nie zostały zwrócone leasingodawcy, a po odzyskaniu płynności finansowej wszystkie zaległości zostały spłacone. Niemniej jednak spółka została obciążona przez leasingodawcę również tzw. opłatami windykacyjnymi. Wysokość tych opłat została określona w Ogólnych Warunkach Umów (dalej: OWU), które stanowiły załącznik do umowy leasingu. Czy opłaty windykacyjne możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

 • Kiedy pomniejszać koszty z powodu niezapłacenia faktury, której termin płatności upłynął w następnym roku podatkowym

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 08.04.2014

  Czy niezapłacona o czasie, zaliczona do kosztów faktura, z terminem płatności 90 dni (upływającym w styczniu 2014 r.), która została uregulowana w lutym 2014 r., wymagała pomniejszania kosztów za 2013 r.?

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wypłatę odszkodowania komunikacyjnego pomniejszonego o udział własny

  Porada aktualna | data dodania: 08.04.2014

  Firma ubezpieczyła samochód w towarzystwie ubezpieczeniowym na sumę 40 000 zł. Umowa AC przewidywała udział własny ustalony w wysokości 10% sumy ubezpieczenia w każdej szkodzie. Ubezpieczony samochód uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Jak ująć w księgach rachunkowych udział naszej firmy w szkodzie? Czy wydatki niepokryte wypłaconym odszkodowaniem będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów?

 • Czy dzień fizycznej likwidacji środka trwałego jest dniem zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych

  Porada aktualna | data dodania: 08.04.2014

  W marcu 2014 r. podjęliśmy decyzję o likwidacji maszyny produkcyjnej, natomiast w kwietniu 2014 r. dokonaliśmy jej fizycznej likwidacji. W dniu likwidacji maszyna nie była jeszcze całkowicie umorzona. W którym miesiącu należy dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego – w marcu czy w kwietniu?

 • Czy spółka komandytowo-akcyjna utworzona w grudniu 2013 r. jest w 2014 r. podatnikiem pdop

  Porada aktualna do dnia 2014-12-31 | data dodania: 25.03.2014

  W grudniu 2013 r. do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana nowo utworzona spółka komandytowo-akcyjna. Ze statusu spółki wynika, że pierwszy rok obrotowy trwa do końca 2014 r. Od kiedy ta spółka komandytowo-akcyjna będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

 • Czy „nieodpłatna” praca wspólnika dla spółki jest jej przychodem

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2014

  W umowie spółki z o.o. zgromadzenie wspólników wprowadziło postanowienie, że z posiadaniem statusu wspólnika wiąże się świadczenie na rzecz spółki usług. Obejmują one np. doradztwo i pisanie opinii oraz analiz. Czy korzystając z takich usług, spółka powinna płacić podatek dochodowy z tytułu tzw. nieodpłatnych świadczeń?

 • Czy dodatkowe przychody firmy działającej w SSE są zwolnione z podatku

  Porada aktualna | data dodania: 22.03.2014

  Spółka działa na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zajmuje się działalnością produkcyjną, co określa wydane zezwolenie. Zatrudniamy na jedną zmianę kilkadziesiąt osób. Zakład pracuje w trybie trzyzmianowym. W celu zwiększenia efektywności zatrudnienia oraz pewnego rodzaju wygód socjalnych w planach jest budowa stołówki, z której będą korzystać głównie pracownicy spółki. Z działalności stołówki spółka będzie uzyskiwała niewielkie dochody. Naszym zdaniem powinny one być kwalifikowane do dochodów objętych zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop. Czy mamy rację?

 • Czy w sprawozdaniu finansowym podatnik wykazuje dochody spółki przejętej

  Porada aktualna | data dodania: 22.03.2014

  Jeśli dojdzie do połączenia spółek metodą łączenia udziałów i nie spowoduje to powstania nowej jednostki, to czy przejmowana firma składa sprawozdanie finansowe oraz zeznanie roczne?

 • Czy środki ukradzione z rachunku bankowego są kosztem podatkowym spółki

  Porada aktualna | data dodania: 14.03.2014

  Członkowie zarządu spółki posiadają karty kredytowe powiązane bezpośrednio z jej rachunkami bankowymi. W trakcie podróży służbowej jedna z osób dysponująca kartami kredytowymi została okradziona w hotelu. Następnie kilkukrotnie używając karty złodzieje zdążyli pobrać (przed zablokowaniem karty) z bankomatu znaczną kwotę. Czy środki z rachunku bankowego spółki, które zostały skradzione, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

 • Czy zatrzymanie części zapłaty z tytułu kaucji oznacza obowiązek korygowania kosztów

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 14.03.2014

  Działalnością spółki z o.o. jest wykonywanie usług budowlanych w generalnym wykonawstwie. Na roboty specjalistyczne spółka podpisuje umowy z podwykonawcami. Umowy te przewidują najczęściej, że z każdej faktury wystawionej przez podwykonawcę spółka zatrzymuje 5% wartości netto na poczet kaucji gwarancyjnej na okres dwóch lat (rzadziej roku) od zakończenia robót. Czy w tej sytuacji spółka jest obowiązana do korygowania kosztów podatkowych po upływie 90 dni po zaliczeniu wydatków na usługi podwykonawców do kosztów uzyskania przychodów?

 • Jak traktować podatkowo kary umowne zapłacone przez konsorcjum

  Porada aktualna | data dodania: 14.03.2014

  Trzy spółki z o.o. zawarły umowę konsorcjum w celu wzięcia udziału w przetargu na roboty budowlane zorganizowanym przez spółkę będącą własnością miasta. Konsorcjum nie uzyskało w terminie wszystkich wymaganych kontraktem świadectw przejęcia. W myśl kontraktu oznacza to, że konsorcjum poniesie kary umowne za nieterminowe wykonanie całości lub części robót budowlanych. Czy zapłata ewentualnych kar umownych, związanych z uchybieniem terminom uzyskania przez konsorcjum wszystkich wymaganych kontraktem świadectw przejęcia, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu spółek?

 • Jak kompensować rozrachunki w walucie obcej

  Porada aktualna | data dodania: 14.03.2014

  Jak kompensować rozrachunki wyrażone w walucie obcej? Jaki kurs należy zastosować przy ich rozliczaniu? Czy różnice kursowe związane z rozliczeniem rozrachunków można uwzględnić w rozliczeniu podatkowym?

 • BILANS. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych opłatę za korzystanie ze środowiska

  Porada aktualna | data dodania: 14.03.2014

  Opłatę za korzystanie ze środowiska za 2013 r. wnosimy do 31 marca 2014 r. Czy jest to koszt roku 2013 czy 2014? Jak ująć ją w księgach rachunkowych?

 • Jak ująć w księgach rachunkowych przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności

  Porada aktualna | data dodania: 14.03.2014

  Spółka z o.o. posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu (działki), na którym wybudowała własny budynek. Zakup działki nastąpił w 2000 r. od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za kwotę 60 000 zł. Od prawa wieczystego użytkowania gruntu były dokonywane obligatoryjne według ustawy o rachunkowości odpisy amortyzacyjne, które jako koszty przez kolejne 5 lat pomniejszały zysk bilansowy do podziału. Ponieważ zysk w całości był przeznaczony na zwiększenie kapitału rezerwowego spółki – odpisy te zmniejszyły go o wielkość 60 000 zł. Obecnie na wniosek spółki Urząd Miasta wydał decyzję o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności za dopłatą różnicy wynikającej z aktualnej ceny rynkowej gruntu i dotychczas wniesionych opłat za użytkowanie,