do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 15.09.2022
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zatwierdzono KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.)

Weszła w życie uchwała w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 315 (Zmienionego w 2022 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia” oraz zmian do krajowych standardów badania.

7 lipca 2022 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę nr 2272/38a/2022 w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 315 (Zmienionego w 2022 r.) oraz zmian do krajowych standardów badania wynikających z ustanowienia Krajowego Standardu Badania 315 (Zmienionego w 2022 r.). Uchwała weszła w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, czyli 30 sierpnia 2022 r. (uchwała nr 25/I/2022).

KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.)

Krajowy Standard Badania 315 (Zmieniony w 2022 r.) to standard w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania (PL) 315 (zmienionego w 2019 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia” („KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.)”).

Zmienione wymogi mają na celu wspieranie spójnej i efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka istotnego zniekształcenia. Są też odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynkowe, również w zakresie IT oraz rosnącą popularność szacowania ryzyka za pomocą zautomatyzowanych narzędzi i technik. Standard jest lepiej dostosowany do szerokiego spektrum okoliczności i złożoności jednostek, a także podkreśla wagę zawodowego sceptycyzmu. Zmiany koncentrują się na wzmocnieniu podejścia biegłego rewidenta do zrozumienia jednostki (w tym kontroli wewnętrznej), jej otoczenia oraz działań związanych z oceną ryzyka w świetle zmieniającego się otoczenia. Model ryzyka badania nie uległ zmianie. Jednakże doprecyzowania pomagają biegłym rewidentom w stosowaniu tego modelu przy identyfikowaniu i oszacowaniu ryzyk istotnego zniekształcenia, zarówno na poziomie całego sprawozdania finansowego jak i poszczególnych stwierdzeń. Najważniejsze zmiany to:

  • większa jasność i spójniejsze zastosowanie. Zmienione wymogi koncentrują się na tym, „co” należy zrobić, a materiał dotyczący zastosowania został wzmocniony, zmodernizowany i przeorganizowany w celu opisania, „dlaczego” i „jak" należy przeprowadzać procedury;
  • dodanie nowych pojęć i definicji, jak np. „znacząca grupa transakcji, saldo konta lub ujawnienie”, „stosowne stwierdzenia”, „czynniki ryzyka nieodłącznego”;
  • oddzielne oszacowanie ryzyka nieodłącznego i ryzyka kontroli;
  • skalowalność - materiał dotyczący zastosowania zawiera rozważania dotyczące proporcjonalności i skalowalności pod oddzielnym nagłówkiem, ilustrując skalowanie w górę dla bardziej złożonych sytuacji i skalowanie w dół dla mniej złożonych sytuacji;
  • wykorzystanie nowych technologii w badaniu, w tym rozważania dotyczące IT;
  • wzmocnione wymogi dotyczące stosowania zawodowego sceptycyzmu, a także dokumentacji.

Standard został zaktualizowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) w 2019 r. Ponieważ jest to już kolejna zmiana tego standardu, stąd w odróżnieniu od innych zmienionych standardów, np. MSB 540 (Z), dodatkowe wyróżnienie w tytule z powołaniem na datę – „zmieniony w 2019 r.”, a w nazwie KSB „Zmieniony w 2022 r.”.

Standard został przetłumaczony na język polski. Przeszedł także nowy, dodatkowy proces – analizę, czy niezbędne jest dostosowanie jego brzmienia do zgodności z przepisami polskiego i unijnego prawa (stąd w tytule jest dodane określenie „PL”). Analiza wykazała, że nie ma konieczności wprowadzenia dodatkowych zapisów do oryginalnego brzmienia standardu międzynarodowego (w związku z tym w treści standardu nie ma tekstu wyróżnionego kolorem szarym).

Zmiany innych standardów

Uchwałą nr 2272/38a/2022 KRBR przyjęła także, powiązane z KSB 315 (Zmienionym w 2022 r.), zmiany do innych standardów. Zmianie uległo 20 standardów z grupy krajowych standardów badania: 200, 210, 230, 240, 250 (Z), 260 (Z), 265, 300, 330, 402, 500, 501, 530, 540 (Z), 550, 600, 610 (Z), 620, 701, 720 (Z).

Aby ułatwić przeanalizowanie tych zmian udostępniono, przy okazji opublikowania wersji roboczej tłumaczenia tego standardu, materiały o charakterze pomocniczym i edukacyjnym. Jest to pełne tłumaczenie tekstów opublikowanych przez IAASB, w których nowo dodane zapisy są podkreślone, a tekst usunięty jest przekreślony (pobierz tutaj).

Początek obowiązywania

KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.) oraz pozostałe standardy badania w zmienionym brzmieniu mają zastosowanie do wykonywania usług badania sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2023 r. lub później. (Jest to termin o rok dłuższy w stosunku do daty określonej przez IAASB, m. in. z uwagi na konieczność zapoznania się biegłych rewidentów ze standardem oraz dostawanie przez firmy audytorskie swoich systemów wewnętrznej kontroli jakości do realizacji zleceń zgodnie z nowymi wymogami). Przewidziano także możliwość wcześniejszego zastosowania zmienionego brzmienia standardów. Fakt ten wymaga udokumentowania w sposób i na zasadach określonych w systemie wewnętrznej kontroli jakości obowiązującym w danej firmie audytorskiej.

Możliwość stosowania standardów w dotychczasowym brzmieniu, bez zmian wprowadzonych na mocy uchwały nr 2272/38a/2022, mija z dniem 31 grudnia 2023 r. Od dnia 1 stycznia 2024 r. będą mieć już zastosowanie wyłącznie KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.) i pozostałe standardy w zmienionym brzmieniu.

Źródło: Polska Izba Biegłych Rewidentów

Aktywa i pasywa – wycena bilansowa. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 1/2022

Wycena bilansowa aktywów i pasywów to bardzo ważny etap prac związanych z zakończeniem roku obrotowego w księgowości. Wycenę bilansową zawsze przeprowadza się w ramach prac związanych z przygotowaniem do zamknięcia ksiąg rachunkowych roku obrotowego. Czynności te trzeba wykonać w pierwszym kwartale roku kolejnego po zamykanym roku obrotowym, bezpośrednio przed sporządzeniem sprawozdania finansowego. Należy to do obowiązków przede wszystkim pracowników komórki księgowości.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK