Obrót gospodarczy
Kalkulator
16.05.2024 Obrót gospodarczy

Kalkulator weryfikuje możliwość skorzystania z wakacji kredytowych sprawdzając czy kwota kredytu przekracza 30% dochodu gospodarstwa domowego. Kalkulator wylicza średni dochód netto gospodarstwa domowego na podstawie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Na tej podstawie sprawdza czy przysługują wakacje kredytowe. Kalkulator uwzględnia kredyt do kwoty 1,2 mln zł.

Aktualność
16.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Szersze zastosowania elementów drewnianych oraz doprecyzowanie kwestii związanych z usytuowaniem budynków – to najważniejsze zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych budynków.

Aktualność

Mam pytanie dotyczące rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Czy jeżeli zamknięcie działalności działalności gospodarczej nastąpiło 30 stycznia 2023 r., to należy sporządzić roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Aktualność
16.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Sprawdź czy MŚP powinny wdrożyć w życie podatkowy compliance (ESG). Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Orzeczenie
16.05.2024 Obrót gospodarczy

Nieruchomości będące w faktycznym władaniu przedsiębiorstwa państwowego, które nie posiada dokumentów potwierdzających zarząd lub użytkowanie w dniu 27 maja 1990 r., podlegają komunalizacji z mocy prawa na rzecz gminy, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.

Orzeczenie
16.05.2024 Obrót gospodarczy

Błędy w instrukcji wypełnienia wniosku o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną nie obciążają organu administracyjnego, jeśli decyzja odmowna jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa materialnego i właściwie odnosi się do całokształtu rozstrzyganej sprawy.

Orzeczenie
15.05.2024 Obrót gospodarczy

Postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego umarza się na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej w sytuacji, gdy po dniu 5 października 2018 r. nie zostało skutecznie doręczone wypowiedzenie dotychczasowej wysokości opłaty wszystkim współużytkownikom wieczystym przed dniem 1 stycznia 2019 r.