Obrót gospodarczy
Aktualność
22.05.2024 13:46 Obrót gospodarczy

21 maja 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw. Dzięki nowelizacji konsumenci będą mogli skuteczniej korzystać z pozwów grupowych. Nowe przepisy zakładają, że podmioty upoważnione – np. organizacje pozarządowe – będą mogły wytaczać pozwy grupowe przeciwko przedsiębiorcom, którzy naruszają interesy konsumentów

Aktualność
21.05.2024 09:36 Obrót gospodarczy

Certyfikacja w zakresie cyberbezpieczeństwa będzie procesem całkowicie dobrowolnym. Projektowana ustawa tworzy ramy, w jakich będzie wykonywana certyfikacja, równocześnie nie nakładając żadnych obowiązków na podmioty działające na rynku. Każdy chętny będzie więc mógł zarówno rozpocząć działalność w tym zakresie, jak i uzyskać certyfikację swojego produktu ICT, usługi ICT lub procesu ICT, równocześnie

Aktualność
21.05.2024 09:03 Obrót gospodarczy

Opłaty RTV na 2025 r. pozostają na poziomie obowiązującym w ciągu dwóch ostatnich lat. Oznacza to, że opłaty RTV pozostaną w 2025 r. na dotychczasowym poziomie, który nie zmienił się w ciągu dwóch ostatnich lat.

Orzeczenie
21.05.2024 Obrót gospodarczy

Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym ma charakter obiektywny i wystarczające jest stwierdzenie samego faktu naruszenia, niezależnie od winy czy świadomości przedsiębiorcy.

Orzeczenie
21.05.2024 Obrót gospodarczy

Organy administracji, stosując wagi podlegające prawnej kontroli metrologicznej, są zobowiązane do uwzględniania dopuszczalnych błędów pomiarowych określonych w przepisach prawa metrologicznego.

Orzeczenie
21.05.2024 Obrót gospodarczy

Niedopuszczalne jest sumowanie kar administracyjnych za przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu oraz skrócenie minimalnego okresu odpoczynku dziennego kierowców, jeżeli nie wynika to wprost z ustawy. Naruszenia zawierające w sobie czyny 'współukarane' winny powodować uruchomienie kolejnej, wyższej sankcji, ale nie sumowanie sankcji za wszystkie czyny łącznie.

Orzeczenie
21.05.2024 Obrót gospodarczy

Nałożenie kary pieniężnej na przedsiębiorcę za naruszenie przepisów o transporcie drogowym jest uzasadnione, jeśli przedsiębiorca nie wykaże skutecznie właściwej organizacji i dyscypliny pracy, a odpowiedzialność ta ma charakter obiektywny z wyjątkiem przypadków, gdy przedsiębiorca udowodni brak wpływu na powstałe naruszenia.

Orzeczenie
21.05.2024 Obrót gospodarczy

Na podmiocie wykonującym przewóz drogowy spoczywa ciężar udowodnienia okoliczności egzoneracyjnych, takich jak niemożność przeprowadzenia badania technicznego z powodu sytuacji nadzwyczajnych, przy czym brak takiego wpływu musi być realnie wykazany dowodami.

Orzeczenie
21.05.2024 Obrót gospodarczy

Sumowanie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym dotyczących czasu pracy kierowców, takich jak przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy i skrócenie wymaganego regularnego okresu odpoczynku dziennego, jest niedopuszczalne, jeśli przepisy załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym nie przewidują takiego nakazu wprost.

Aktualność
17.05.2024 13:07 Obrót gospodarczy

14 maja 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.

Aktualność
17.05.2024 12:43 Obrót gospodarczy

Planowane są zmiany przepisów określających tzw. środki ograniczające względem podmiotów rosyjskich i białoruskich. Planowane jest nałożenie nowych obowiązków na przedsiębiorców dokonujących obrotu z zagranicą. Z drugiej strony przewiduje się rozszerzenie katalogu odstępstw od zakazów lub środków ograniczających. Będzie to zadanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Aktualność
17.05.2024 12:23 Obrót gospodarczy

15 maja 2024 r. Sejm uchwalił ustawę o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym.

Aktualność
17.05.2024 11:59 Obrót gospodarczy

W Dzienniku Ustaw z 15 maja 2024 r. została opublikowana ustawa o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.

Aktualność
17.05.2024 11:36 Obrót gospodarczy

Z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 29 kwietnia 2024 r., weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Zmiany powodują wyłączenie rolników spod reżimu przepisów przeznaczonych dla konsumentów.

Aktualność
17.05.2024 05:00 Podatki Obrót gospodarczy

Art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej pozwala dziś na instrumentalne wszczynanie postępowań karno-skarbowych w celu zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo pozytywnie ocenia propozycję uchylenia tego przepisu w projekcie deregulacji prawa gospodarczego przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. RPO zgłasza jednak także i krytyczne uwagi

Aktualność
17.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Sprawdź co MŚP może zrobić w ramach governance (ESG). Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.