do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 17.03.2023
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Przepisy regulujące podwykonawstwo należy doprecyzować

W odpowiedzi na pytanie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów MF wyjaśniło, że wobec pojawiających się rozbieżności, rozważy czy nie należałoby doprecyzować przepisów regulujących podwykonawstwo.

Ustawa o biegłych rewidentach stanowi, że przeprowadzając badanie, firma audytorska może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wpisanej na listę firm audytorskich, zwanej dalej "podwykonawcą", wykonanie w jej imieniu i na jej rzecz niektórych czynności badania (art. 48 ust. 2). W związku z wątpliwościami dotyczącymi tego, czy podwykonawca może zostać wyznaczony jako kluczowy biegły rewident i podpisać sprawozdane z takiego badania Polska Izba Biegłych Rewidentów skierowała zapytanie do Ministerstwa Finansów („MF”).

W odpowiedzi Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości MF wyjaśnił, że umowa podwykonawstwa powinna określać zakres zleconych czynności i wynagrodzenie za ich realizację, a także zakres odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy. Ocena danego stanu faktycznego i zastosowania przepisów ustawy o biegłych rewidentach, w tym zakresu wykonywanych czynności przez podwykonawcę podlegać winna każdorazowo w odniesieniu do zapisów konkretnej umowy.

MF zaznaczyło także, że w sprawie podwykonawstwa brak jest ugruntowanego orzecznictwa sądowego, które wskazywałoby na przyjęty kierunek interpretacji tego zagadnienia. Stanowiska doktryny, choć mogą być pomocne, to jednak nie mają charakteru decydującego (rozstrzygającego). W związku z powyższym wobec pojawiających się rozbieżności, MF rozważy czy nie należałoby doprecyzować przepisów regulujących podwykonawstwo.

Źródło: Polska Izba Biegłych Rewidentów

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych

Publikacja jest kompleksowym poradnikiem dla biur rachunkowych. Zawiera wzory dokumentów niezbędne do prawidłowego wypełniania obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone kolejnymi ustawami nowelizującymi z 2021 r., z których ostatnie weszły w życie 12 stycznia 2022 r. Uzupełnieniem poradnika jest ujednolicony tekst ustawy.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK