do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 02.10.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Prosta spółka akcyjna od 1 marca 2020 r.

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 marca 2020 r. do naszego systemu prawnego nową spółkę prawa handlowego tj. prostą spółkę akcyjną.

Będzie ona zobowiązana (na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 uor) do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i ich badania przez firmy audytorskie (jeśli spełni warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 uor). W związku z pojawieniem się prostej spółki akcyjnej od 1 marca 2020 . W ustawie o rachunkowości pojawią się następujące zmiany:

  • zmiana art. 28 ust. 1 - polegająca na określeniu zasad wyceny aktywów i pasywów w odniesieniu do prostej spółki akcyjnej - kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej będzie wyceniany nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wysokości wpisanej w rejestrze sądowym,
  • zmiana art. 36 (dodany ust. 2aa) - polegająca na określeniu zasad wykazywania w księgach rachunkowych wysokości kapitału akcyjnego prostej spółki akcyjnej - wysokość tego kapitału będzie wykazywana w wysokości określonej w rejestrze sądowym; jednocześnie zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe będą ujmowane jako należne wkłady na poczet kapitału,
  • zmiana art. 36 ust. 3 pkt 3 ustawy mająca na celu rozciągnięcie regulacji na prostą spółkę akcyjną i wskazanie, że składniki kapitału (funduszu) własnego jednostek postawionych w stan likwidacji lub upadłości należy, na dzień rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego, połączyć w jeden kapitał (fundusz) podstawowy, zmniejszając go w prostej spółce akcyjnej o należne wkłady na poczet kapitału, o ile nie wezwano zainteresowanych do ich wniesienia, oraz o akcje własne,
  • zmiana art. 36a (dodany ust. 2a) - polegająca na rozciągnięciu na prostą spółkę akcyjną regulacji dotyczących umorzenia akcji własnych, tj. wskazanie, że przy umorzeniu akcji własnych w prostej spółce akcyjnej dodatnią różnicę między ich wartością nominalną a ceną nabycia należy odnieść na kapitał zapasowy. Ujemną różnicę należy ująć jako zmniejszenie kapitału zapasowego, a pozostałą część ujemnej różnicy, przewyższającą kapitał zapasowy, jako stratę z lat ubiegłych i opisać w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym za rok, w którym nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego,
  • zmiana art. 44c (dodany ust. 2a) - polegająca na rozciągnięciu na prostą spółkę akcyjną regulacji dotyczących wyłączeń przy łączeniu udziałów, tj. wyłączeniu podlega wartość kapitału zakładowego spółki, której majątek został przeniesiony na inną spółkę, lub spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru. Po dokonaniu tego wyłączenia odpowiednie pozycje kapitału własnego spółki, na którą przechodzi majątek połączonych spółek lub nowo powstałej spółki, koryguje się o różnicę pomiędzy sumą aktywów i pasywów,
  • zmiana art. 66 ust. 10 pkt 1 - polegająca na wskazaniu, że w przypadku prostej spółki akcyjnej prawo wniesienia do sądu powództwa o rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego przysługuje akcjonariuszom, którzy posiadają co najmniej 5% praw głosów lub co najmniej 5% kapitału akcyjnego w badanej jednostce,
  • zmiana art. 68 - polegająca na rozciągnięciu na prostą spółkę akcyjną obowiązku udostępnienia akcjonariuszom sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania - także sprawozdania z badania - najpóźniej na 15 dni przed walnym zgromadzeniem oraz sprawozdań rady nadzorczej,
  • zmiana w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości (dodanie pkt 19) - polegająca na wskazaniu, że w informacji dodatkowej należy podawać liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.

Czytaj więcje w artykule: " Podpis osobisty, prosta spółka akcyjna oraz pozostałe zmiany w ustawie o rachunkowości w 2020 r." >>

Przedsiębiorca i pracodawca w kryzysie – komplet e-booków

Komplet poradników w których kompleksowo omawiamy rozwiązania antykryzysowe dla przedsiębiorców i pracodawców wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. W publikacjach przedstawiamy m.in.: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców a także praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji i narzędzi prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W poradnikach opisujemy instrumenty

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK