Interpretacje

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne a wynajmowanie pracownikom samochodów osobowych będących własnością pracodawcy po cenach niższych niż detaliczne

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne a wartość premii inflacyjnej wypłaconej pracownikom oddelegowanym do pracy na teren Niemiec.

Interpretacja

Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla zleceniobiorców wykonujących pracę w Polsce i poza granicami kraju

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem a nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN

Interpretacja
12.10.2023 Ubezpieczenia

Składka na Fundusz Pracy z tytułu umowy zlecenia i umowy o pracę

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne a wartość wydawanych pracownikom kart przedpłaconych uprawniających do nabycia na ich podstawie posiłków

Interpretacja
02.10.2023 Ubezpieczenia

Wielokrotność składki na ubezpieczenie zdrowotne

Interpretacja
02.10.2023 Ubezpieczenia

Ustalenie prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Interpretacja

Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców

Interpretacja
27.09.2023 Ubezpieczenia

Brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z umową zawartą pomiędzy sportowcem a Fundacją

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne a dodatek relokacyjny

Interpretacja

Umowa zlecenia z osobą, która w trakcie trwania umowy utraciła status studenta - obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

Interpretacja
20.09.2023 Ubezpieczenia

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne a grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne a rekompensata za zrzeczenie się trwałości stosunku pracy

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne a wartość posiłków udostępnianych pracownikom

Interpretacja
13.09.2023 Ubezpieczenia

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorcy korzystającego z „Ulgi B + R

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne a kwota umorzonego zwrotu dofinansowania do podnoszenia kwalifikacji

Interpretacja

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników a ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej

Poprzednia Następna