Podatki
Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Ustalenie miejsca opodatkowania usług montażu regałów wysokiego składowania w magazynach, obowiązku rejestracji dla celów VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Dotyczy ustalenia, czy otrzymana przez Spółkę w opisanym wyżej stanie faktycznym rekompensata na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, stanowić będzie przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegający jednak zwolnieniu z opodatkowania tymże podatkiem

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Na Spółce nie ciąży obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego w terminach wynikających z art. 103 ust. 5a ustawy.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

W zakresie ustalenia, czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym ponoszone przez Spółkę koszty niedoborów magazynowych stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT i podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty zysku osiągniętego za rok 2023, przekazanego na kapitał zapasowy w 2024 roku.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Możliwość zastosowania stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Ustalenie momentu, do którego są Państwo uprawnieni do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu świadczenia usług na terytorium kraju wskazanych w zdarzeniu przyszłym zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy o VAT w sytuacji, gdy uchwała wspólników o rozwiązaniu Spółki bez likwidacji zostanie podjęta, wniosek o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców został już złożony, ale

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Obowiązki płatnika w związku z korzystaniem z pojazdu przez członków Zarządu Fundacji.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Ustalenie czy otrzymane Bonusy o charakterze jakościowym i ilościowo-jakościowym stanowią wynagrodzenie za świadczone usługi oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania tych usług.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Skutki podatkowe podziału przez wyodrębnienie w trybie art. 529 § 1 pkt 5 KSH spółki kapitałowej.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Brak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług dla świadczonych osobiście usług udzielania korepetycji i prywatnych lekcji matematyki oraz możliwość zastosowania zwolnienia z art. 113 ustawy dla zajęć prowadzonych przez zleceniobiorców.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Ustalenie kosztów uzyskania przychodów, rozpoznania przychodu oraz kontynuacji amortyzacji w związku z umową franczyzy (toolingu).

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Wydanie interpretacji indywidualnej - dotyczy czy Spółka jest zobowiązana do rozpoznania przychodu z tytułu nadwyżki energii wprowadzonej (oddanej) do sieci nad faktycznie pobraną, tzw. depozytu

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Stosowanie odpowiedniej stawki podatku przy refakturowaniu energii elektrycznej i prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez operatora.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Czy wydatki ponoszone na zakup uprawnień do emisji - nabywanych przez Spółkę z zamiarem wywiązania się z ustawowego obowiązku ich umorzenia (zarówno za dany rok podatkowy jak i za lata przyszłe), stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie zaewidencjonowania tych wydatków w księgach rachunkowych Spółki.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Dotyczy ustalenia, czy: - prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym w przypadku uszkodzenia towaru w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, gdy Wnioskodawca dochowa należytej staranności w zakresie przyjmowania, przechowywania oraz kontroli jakości towaru w trakcie produkcji, Wnioskodawca będzie uprawiony do uznania wartości uszkodzonych towarów

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży niezabudowanych działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości oraz niepodleganie tej sprzedaży opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Czy w związku z Podziałem, z Dniem Podziału Wnioskodawca wstąpi na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi Wnioskodawcy w Planie Podziału składnikami majątku? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Zaliczenie do podstawy opodatkowania w związku z realizacją projektu wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców; wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Opodatkowanie odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków.