Podatki
Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Opodatkowanie organizacji wydarzeń/spotkań przez Wykonawców na rzecz Wnioskodawcy.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją inwestycji.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

W rezultacie połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą w drodze połączenia przez przejęcie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c lub art. 12 ust. 1 pkt 8d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Czy przychód z tytułu Pomocy uzyskanej przez Spółkę podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Czy w świetle art. 26 ust. 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o PIT właściwe jest ustalenie przez Państwa podstawy opodatkowania w następujący sposób: Flat daily allowane + dzienne diety pobytowe (compensation for daily subsistence) - koszty hotelu - diety wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości nabytej w wyniku rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Czy Spółka spełniła warunek uprawniający ją do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym zbycia udziałów w Krajowych Spółkach Zależnych, o którym mowa w art. 24o ust. 3 ustawy o CIT. Czy Spółka spełniła warunek dotyczący statusu spółki holdingowej w rozumieniu art. 24m pkt 2 lit. e) ustawy o CIT. Czy dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę w związku z Transakcją podlega zwolnieniu z opodatkowania

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Obowiązek opodatkowania podatkiem VAT i wystawienie faktury w związku z powstaniem nadwyżki oddanej do sieci energii elektrycznej i obliczenie podstawy opodatkowania.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zakupu nieruchomości, w której zostanie utworzony żłobek i świetlica edukacyjna.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Obowiązek płatnika w związku z korzystaniem z pojazdu przez członków Zarządu Fundacji.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji obejmującej przebudowę i zakup wyposażenia do budynku Centrum Kulturalno-Sportowego pełniącego funkcję świetlicy.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Skoro Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie z tego podatku zwolniona, to w opisanej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC. W konsekwencji Transakcja sprzedaży nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

W odniesieniu do wydatków poniesionych na realizację Projektu, nie będzie przysługiwało Gminie prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie w art. 86 ust. 1 ustawy.

Infor
05.12.2023 Podatki

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zamierzam przekazać pracownikom paczki i karty przedpłacone. Jak powinnam rozliczyć te upominki w pkpir?

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Ustalenie czy przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży działki na spłatę byłego małżonka oraz spłatę kredytu na spłatę byłego małżonka w związku z podziałem majątku wspólnego i przyznaniem na wyłączną własność lokalu mieszkalnego będzie wydatkiem na własne cele mieszkaniowe, a tym samym czy będzie uprawniać do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Brak obowiązku uwzględnienia jako przychodu wykonanego zakładu budżetowego równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dla celów obliczenia prewspółczynnika.