Podatki
Aktualność
15.04.2024 05:00 Podatki

Ministerstwo Finansów chce podwyższyć limit przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł i planuje, by zmiana ta weszła w życie od 1 stycznia 2025 r. , poinformował minister finansów Andrzej Domański.

Aktualność
15.04.2024 05:00 Podatki

Wykładnia przepisów "skarbówki" praktycznie całkowicie wyklucza jakikolwiek udział drugiego rodzica w wychowywaniu dziecka dla skorzystania z preferencji podatkowej przez rodzica faktycznie samotnie zajmującego się dzieckiem. Wydaje się, że przeczy to polityce prorodzinnej państwa, której celem jest zapewnienie systemowego wsparcia dla rodziców, zwłaszcza samotnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca

Aktualność
15.04.2024 05:00 Podatki Rachunkowość firm

Od 1 stycznia 2024 r. podatnicy będący mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców mogą skorzystać z przyspieszonej metody amortyzacji i indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla nieruchomości położonych w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem. Chodzi o budynki i lokale niemieszkalne oraz budowle zaliczone do 1 i 2 grupy KŚT. Kiedy można zastosować

Interpretacja
15.04.2024 Podatki

Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy w przypadku sprzedaży działek będzie Pan zobowiązany do naliczania podatku VAT.

Interpretacja
15.04.2024 Podatki

Określenie podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę na rzecz mieszkańców usługi montażu instalacji.

Interpretacja
15.04.2024 Podatki

Brak możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
15.04.2024 Podatki

Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

Interpretacja
15.04.2024 Podatki

Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działek wydzielonych z działki oraz nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku ze sprzedażą ww. działek.

Interpretacja
15.04.2024 Podatki

Czy Koszty związane z Inwestycją, które do momentu uzyskania Decyzji Wygaszającej były traktowane jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, ponoszone w okresie od uzyskania Decyzji o Wsparciu do uzyskania Decyzji Wygaszającej należy uwzględnić w wyniku podatkowym jako koszty uzyskania przychodu w listopadzie 2023 r., tj. w okresie, w którym Spółka otrzymała Decyzję Wygaszającą?

Interpretacja
15.04.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX).

Interpretacja
15.04.2024 Podatki

O ile Wnioskodawca mieścił się w limitach pomocy de minimis określonych rozporządzeniem Komisji nr 1408/2013 – zarówno podmiotowym jak i krajowym – to należy uznać, że nabycie opisanego we wniosku udziału we współwłasności nieruchomości rolnej korzysta ze zwolnienia z art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja
15.04.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
15.04.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem samochodu elektrycznego.

Interpretacja
15.04.2024 Podatki

Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT przeznaczenia samochodu na cele prywatne w momencie jego wykupu z leasingu; brak uznania Pani za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy w związku z wykupem z leasingu samochodu osobowego na cele prywatne oraz w związku z darowizną na rzecz matki samochodu osobowego i braku obowiązku zapłaty podatku VAT; brak obowiązku dokonania korekty podatku VAT

Interpretacja
15.04.2024 Podatki

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

Interpretacja
15.04.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
15.04.2024 Podatki

Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji Projektu.