Podatki
Interpretacja
06.12.2023 Podatki

W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży lokali mieszkalnych w 2024 r. w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej w 2023 r.

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Ustalenie czy składki z tytułu uczestnictwa w międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje zajmujące się obrotem instrumentami pochodnymi stanowią koszt uzyskania przychodów.

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Możliwość opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową (IP Box).

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego - wydatkowanie (przeznaczenie) przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia w 2021 r. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, nabytej w drodze darowizny w 2019 r., na budowę budynku mieszkalnego (domu) na działce (gruncie), której jest Wnioskodawca współwłaścicielem, w którym realizował będzie własne potrzeby mieszkaniowe (będzie w nim zamieszkiwał

Aktualność
05.12.2023 10:51 Podatki

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych deklaracji CIT-8E. Konsultacje będą trwały do 9 grudnia 2023 r.

Aktualność
05.12.2023 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. podatek PCC dla kupujących szóstą i kolejną nieruchomość wzrośnie do 6%.

Aktualność
05.12.2023 05:00 Podatki

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego. Głównym celem nowelizacji jest usprawnienie procesu egzaminacyjnego.

Aktualność
05.12.2023 05:00 Podatki

Wnioskodawcami byli mężczyzna oraz jego żona, którzy jako wspólni kredytobiorcy, zawarli umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego w 2006 roku. Sąd w 2021 roku uznał tę umowę za nieważną z powodu niewłaściwych klauzul stosowanych przez bank. W wyniku tego orzeczenia, bank w 2022 roku zwrócił wnioskodawcy niesłusznie pobrane świadczenia oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie.

Aktualność
05.12.2023 05:00 Podatki

Już dziś warto zalogować się do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i testować jego możliwości. Sposób logowania będzie się różnił w zależności od tego, czy użytkownikiem jest osoba fizyczna, czy spółka. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zapraszają na ogólnopolski cykl spotkań on-line mający przybliżyć główne założenia KSeF mikroprzedsiębiorcom.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

1. W którym momencie po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z tytułu sprzedaży Pakietu obsługowego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9) 2. W którym momencie po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z tytułu sprzedaży Pakietu eksploatacyjnego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 10) 3. W którym momencie po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z tytułu przedterminowego wypowiedzenia przez Klienta

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Czy z tytułu bezczynszowego (okresowego) korzystania z Nieruchomości X, po stronie Spółki powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Czy z tytułu bezczynszowego (okresowego) korzystania z Nieruchomości Y, po stronie Spółki powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

W zakresie skutków podatkowych darowizny środków pieniężnych od rodziców byłego męża.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Zakup budynku w stanie surowym, nieoddanego jeszcze do użytkowania nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 9 ust. 17 upcc.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku pływalni, która będzie przedmiotem aportu.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Opodatkowanie odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Dotyczy ustalenia, czy wynagrodzenie wypłacane podmiotom zagranicznym z tytułu świadczenia usług pośrednictwa handlowego podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w związku z treścią art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji czy Wnioskodawca pełni funkcję płatnika podatku w rozumieniu art. 26 ust. 1 ustawy o CIT i jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Skutki podatkowe otrzymywanych wpłat w „programach grantowych”/„rundach finansowych.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Określenie podstawy opodatkowania dla usług świadczonych na rzecz mieszkańców w związku z realizacją Projektu.