Podatki
Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Czy wypłacając członkowi zarządu Wynagrodzenie za zarządzanie i kontrolę Fundacja będzie zobowiązana do zapłaty podatku od świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ufr, na podstawie art. 24q ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Czy wypłacając członkowi zarządu Wynagrodzenie za zarządzanie i kontrolę Fundacja będzie zobowiązana do zapłaty podatku od świadczenia w postaci ukrytych zysków na podstawie art. 24q

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Uznanie Transakcji sprzedaży Nieruchomości za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, w części zwolnioną z podatku VAT, a w części opodatkowaną właściwą stawką podatku VAT oraz ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości.

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Dotyczy ustalenia, czy obowiązek podatkowy w podatku VAT wystąpi w dniu wydania lokalu oraz skutków podatkowych w podatku VAT zawarcia umowy rezerwacyjnej, przyjęcia opłaty rezerwacyjnej oraz przekazania opłaty rezerwacyjnej na rachunek powierniczy.

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami na realizację konferencji oraz publikacji pokonferencyjnych.

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Dotyczy braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Uznanie opłaty za przesyłkę za element podstawy opodatkowania z tytułu dostawy książek, w związku z czym dostawa książek oraz przesyłka stanowią świadczenie kompleksowe, które powinno być opodatkowane stawką podatku VAT właściwą dla dostawy książek.

Interpretacja
07.12.2023 Podatki

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz brak prawa do zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Aktualność
06.12.2023 08:23 Podatki

Podatnicy, którzy korzystają jeszcze z ulgi odsetkowej w zeznaniu za 2024 rok odliczą odsetki od tej części kredytu, która nie przekroczy kwoty 443 450 zł. To oznacza, że limit odliczenia wzrośnie ponieważ w rozliczeniu za 2023 r. wynosi on 374 290 zł.

Aktualność
06.12.2023 05:00 Podatki

Przygotowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie składania deklaracji i podań. Zmiany dotyczą m.in. danych autoryzujących, którymi można się logować do zeznań rocznych PIT. Pozostałe zmiany dotyczą składania deklaracji przez funkcjonariuszy służb specjalnych oraz mają charakter aktualizujący, porządkujący bądź ujednolicający.

Aktualność
06.12.2023 05:00 Podatki

Od początku 2024 r. przestaje obowiązywać dwuletni okres niestosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym. Tym samym przy rozliczeniu rocznym za 2024 r. podatnicy będą musieli wziąć pod uwagę możliwość bycia opodatkowanym tym podatkiem.

Aktualność
06.12.2023 05:00 Podatki

Wnioskodawcą był przedsiębiorca specjalizujący się w oprogramowaniu, który 13 czerwca 2022 r., złożył wniosek o wpis do CEiDG, rozpoczynając działalność gospodarczą od 1 lipca. Podczas składania wniosku VAT-R, przez nieuwagę, zaznaczył punkt 29, wskazując na korzystanie ze zwolnienia podatkowego, podczas gdy zamierzał być podatnikiem VAT czynnym. W praktyce przez ponad rok, prowadził działalność jako

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Dom w stanie surowym zamkniętym - nabyty w drodze licytacji komorniczej - nie podlega zwolnieniu z art. 9 pkt 17 ze względu na brak zezwolenia na użytkowanie domu.

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Brak opodatkowania podatkiem VAT czynności nabycia udziałów od wspólników za wynagrodzeniem pieniężnym, celem ich umorzenia w Spółce

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Czy środki pieniężne wniesione przez fundatora do Fundacji w celu pokrycia funduszu założycielskiego oraz w wyniku dokonanych w późniejszym okresie darowizn na rzecz Fundacji, objęte są dyspozycją art. 24q ust. 3 Ustawy o CIT, a w konsekwencji, czy w przypadku rozwiązania Fundacji i przekazania fundatorowi środków pieniężnych zgromadzonych jako mienie Fundacji, tak ustalony przychód będzie mógł zostać

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Czy przychód z tytułu Rekompensat uzyskanych przez Spółkę podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu.

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją operacji.

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Czy Spółka powinna uwzględniać w kalkulacji klucza przychodowego o którym mowa w art. 15 ust. 2 i art. 15 ust. 2a ustawy o CIT, przychody uzyskiwane w ramach usług faktoringu tj. czy Spółka powinna przychody takie uwzględniać w ogólnej kwocie przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o CIT?

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

W zakresie ustalenia, czy: - koszty nabycia materiałów poniesione w 2023 r. w celu wyprodukowania nowego produktu jakim jest X będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty produkcji próbnej określone w art. 18ea ust. 5 pkt 3 updop i w konsekwencji Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18ea ust. 1 updop, - koszty wydania certyfikatu zgodności typu na czas określony wraz w

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży chusteczek oraz płynu do spryskiwaczy za pomocą urządzeń automatycznych.

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Czy wypłacając klientom – nierezydentom (uprawnionym z Zagranicznych papierów wartościowych) odsetki lub dyskonto od Zagranicznych papierów wartościowych Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 26 ust. 2c Ustawy o CIT?

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Opodatkowanie i zastosowanie zwolnienia od podatku VAT usługi udzielenia pożyczki.

Interpretacja
06.12.2023 Podatki

Wnioskodawczyni nabyła udział ½ w drodze dziedziczenia, następnie nabyła pozostałą część udziału tytułem działu spadku. Zatem w takiej sytuacji nie może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 9 pkt 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych do nowo zakupionego mieszkania.