Podatki
Interpretacja
15.07.2024 Podatki

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
15.07.2024 Podatki

Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawcę.

Interpretacja
15.07.2024 Podatki

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną, przy zastosowaniu wskazanego sposobu obliczania proporcji.

Interpretacja
15.07.2024 Podatki

Brak możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją operacji.

Interpretacja
15.07.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w całości bądź części w związku z realizacją zadania.

Interpretacja
12.07.2024 Podatki

Odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej wykorzystywanej w działalności gospodarczej.

Interpretacja
12.07.2024 Podatki

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących poniesienia kosztów związanych z realizacją zadań w ramach projektu.

Interpretacja
12.07.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
12.07.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
12.07.2024 Podatki

Usługi w zakresie doradztwa związane z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), podlegają opodatkowaniu 15% stawką ryczałtu. Usługi związane z zatrudnieniem (dział 78 PKWiU), podlegają opodatkowaniu 15% stawką ryczałtu.

Interpretacja
12.07.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
12.07.2024 Podatki

Prawo do odliczenia części podatku naliczonego dokumentujące wydatki inwestycyjne z zastosowaniem klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych.

Interpretacja
12.07.2024 Podatki

Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a w zw. z art. 21 ust. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakup nieruchomości na terenie Unii Europejskiej.

Interpretacja
12.07.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
12.07.2024 Podatki

Możliwość skorzystania z rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko (dzieci niepełnoletnie; świadczenie wychowawcze).

Interpretacja
12.07.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw.IP Box).

Interpretacja
12.07.2024 Podatki

Opodatkowanie środków pieniężnych otrzymanych z tytułu dopłaty na utrzymanie nierentownych linii autobusowych.

Interpretacja
12.07.2024 Podatki

Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT dopłaty na wystawionej nocie obciążeniowej na Urząd Gminy finansowanej ze środków FRPA.

Interpretacja
12.07.2024 Podatki

Dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja
12.07.2024 Podatki

Podatek od towarów i usług w zakresie: - podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT czynności wniesienia aportem do Spółki wytworzonej inwestycji; - prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków na realizację inwestycji.

Interpretacja
12.07.2024 Podatki

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach wystawionych na rzecz Wnioskodawcy przez Dalszego Podwykonawcę z tytułu wykonania robót budowlanych, które to roboty Wnioskodawca w dalszej kolejności będzie odsprzedawać; ustalenia, czy odsprzedając roboty budowlane zakupione od Dalszego Podwykonawcy Wnioskodawca dokonywać będzie czynności podlegającej