Aktualności

Aktualność
16.05.2024 05:00 Rachunkowość firm

Czerwiec to miesiąc w którym następuje – co do zasady – zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Moment zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest punktem wyjścia do ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, podziału wyniku, a następnie złożenia sprawozdania finansowego do KRS lub Szefa KAS.

Aktualność
15.05.2024 05:00 Rachunkowość firm

Od 1 stycznia 2025 roku zmieni się limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie będą prowadzić księgi rachunkowe jeżeli ich przychody netto osiągną co najmniej równowartość 2,5 mln euro, a nie jak obecnie 2 mln euro. Nowe limity będą miały zastosowanie do roku obrotowego rozpoczynającego

Aktualność
14.05.2024 05:00 Rachunkowość firm

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA) opracowała zmiany do Kodeksu etyki dotyczące planowania podatkowego i usług pokrewnych.

Aktualność
29.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Parlament Europejski przyjął pakiet przepisów wzmacniających zestaw narzędzi UE do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Aktualność
25.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Od 1 stycznia 2025 roku zmieni się limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie będą prowadzić księgi rachunkowe jeżeli ich przychody netto osiągną co najmniej równowartość 2,5 mln euro, a nie jak obecnie 2 mln euro. Nowe limity będą miały zastosowanie do roku obrotowego rozpoczynającego

Aktualność
22.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Jeśli biegły rewident posiada wiedzę o okolicznościach, które świadczą o innej ocenie sytuacji podmiotu gospodarczego niż wynika to ze sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych, to taką wiedzę powinien zweryfikować i uwzględnić w wydanej opinii. Inaczej grozi mu odpowiedzialność karna – wyrok SN z 5 stycznia 2024 r., sygn. akt I KK 40/23.

Aktualność
22.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Sejm i Senat zakończył prace nakładające obowiązek sporządzania sprawozdania o podatku dochodowym na przedsiębiorstwa wielonarodowe działające na terytorium Polski. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (obecnie jest skierowana do podpisu Prezydenta), przy czym zmienione przepisy ustawy o rachunkowości będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań o podatku dochodowym

Aktualność
22.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Firmy będą miały obowiązek szerszego raportowania na temat zrównoważonego rozwoju – wynika z projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości przygotowanego przez resort finansów. W projekcie podwyższa się też progi przychodowe, powyżej których należy prowadzić księgi rachunkowe.

Aktualność
16.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe, którzy obowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego mają również obowiązek przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) sprawozdań finansowych za 2023 r. w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Aktualność
15.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Sprawozdanie finansowe to to jeden z ważniejszych dokumentów w firmie, który zawiera podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości sprawozdanie podlega zatwierdzeniu w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 30 czerwca 2024 roku. Jeżeli po sporządzeniu sprawozdania, a przed jego zatwierdzeniem zostaną ujawnione

Aktualność
15.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Sejm poparł poprawkę o charakterze redakcyjnym, zgłoszoną przez Senat do nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Aktualność
15.04.2024 05:00 Podatki Rachunkowość firm

Od 1 stycznia 2024 r. podatnicy będący mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców mogą skorzystać z przyspieszonej metody amortyzacji i indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla nieruchomości położonych w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem. Chodzi o budynki i lokale niemieszkalne oraz budowle zaliczone do 1 i 2 grupy KŚT. Kiedy można zastosować

Aktualność
08.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

IESBA opracowała i wprowadziła do Kodeksu etyki zmienione definicje jednostki notowanej na giełdzie papierów wartościowych oraz jednostki zainteresowania publicznego.

Aktualność
04.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na interpelację poselską w sprawie projektowanych zmian w obowiązku badania sprawozdań finansowych. W projekcie zmiany ustawy o rachunkowości zaproponowano podniesienie o 25% progów określających obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego jednostek. Ministerstwo odniosło się również do propozycji ograniczenia obowiązku badania wyłącznie do jednostek

Aktualność
02.04.2024 05:00 Podatki Rachunkowość firm

Jesteśmy spółką z o.o. Prowadzimy pełne księgi. Czasami otrzymujemy faktury niezasadne, to znaczy takie, których dostawca nie powinien wystawić, bo np. nie było wykonania danej usługi. Czy takie faktury powinny być przez nas ujęte w księgach? Powinniśmy wezwać dostawcę do wystawienia korekty faktury do zera. Czy jeśli taka korekta zostanie wystawiona, to wtedy obie faktury powinny być wprowadzone do

Aktualność
28.03.2024 05:00 Podatki Rachunkowość firm

Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin na złożenie zeznania CIT-8 za 2023 rok upłynie 2 kwietnia 2024 roku. Natomiast do 31 marca 2024 r. firmy powinny dokonać wstępnego zamknięcia ksiąg oraz sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Fakt, ze 31 marca wypada w tym roku w niedzielę Wielkanocną nie ma wpływu na ostateczny termin sporządzenia sprawozdania

Aktualność
28.03.2024 05:00 Rachunkowość firm

Dowiedz się, jaka jest data sporządzenia sprawozdania, gdy składanych jest kilka podpisów. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
27.03.2024 05:00 Rachunkowość firm

Ustawa o rachunkowości nakłada na kierownika jednostki obowiązek zapewnienia sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawienia go właściwym organom. Tym samym wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2023 r. powinno nastąpić nie później niż do 31 marca 2024 r. Fakt, ze 31 marca wypada w

Aktualność
26.03.2024 05:00 Rachunkowość firm

Sprawdź jak ująć w księgach zwroty towarów. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
25.03.2024 05:00 Rachunkowość firm

Dowiedz się kto podpisuje sprawozdanie finansowe w przypadku kiedy nastąpiła zmiana zarządu. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność

Zmarł klient biura rachunkowego. Zarządca sukcesyjny zostanie powołany po śmierci klienta w ciągu dwóch miesięcy. Czy biuro powinno podpisać nową umowę na prowadzenie rozliczeń przedsiębiorstwa w spadku z zarządcą lub ze spadkobiercą, a jeśli tak, to w którym momencie? Co z pełnomocnictwami udzielonymi przez zmarłego mocodawcę, które wygasają: UPL, ZUS-PEL, pełnomocnictwo ogólne.

Aktualność
19.03.2024 05:00 Rachunkowość firm

Komitet Standardów Rachunkowości opublikował nowe stanowisko w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą. Ma ono na celu rozstrzygnięcie wątpliwości i podanie wskazówek dotyczących stosowania przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie ustalania wartości godziwej poszczególnych kategorii aktywów i zobowiązań przejętej jednostki dla potrzeb rozliczania połączeń

Aktualność
18.03.2024 05:00 Rachunkowość firm

Jednostki, których rok obrotowy jest identyczny z rokiem kalendarzowym, są zobowiązane w terminie do 31 marca 2024 r. do przygotowania sprawozdania finansowego za rok 2023, a następnie do jego zatwierdzenia przed 30 czerwca 2024 r. Jeśli po dniu bilansowym, a przed dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wystąpiły zdarzenia (zarówno korzystne, jak i niekorzystne) istotnie wpływające na dane wykazane

Aktualność
18.03.2024 05:00 Rachunkowość firm

Sprawozdanie finansowe to jeden z ważniejszych dokumentów w firmie, który zawiera podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Jeżeli rok obrotowy w firmie pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin na sporządzenie sprawozdania za 2023 rok to 31 marca 2024 roku. Jak prawidłowo podpisać sprawozdanie oraz złożyć odmowy podpisu? Jak dotrzymać terminu gdy

Poprzednia Następna