Artykuły

Artykuł aktualny
11.07.2024 Podatki

MF potwierdziło, że podatnik, który wykaże ulgę termomodernizacyjną w zeznaniu rocznym złożonym przed terminem a następnie przed 15 lutego sprzeda nieruchomość, której ulga dotyczy zachowuje do niej prawo.

Artykuł aktualny

Zyski powstałe w spółkach są – w formie dywidend lub wypłat z zysku – wypłacane wspólnikom tych spółek. Na poczet dywidend lub wypłat z zysku wypłacane są również niekiedy zaliczki. W niniejszym raporcie omawiamy skutki podatkowe dokonywania takich wypłat przez polskie spółki wraz z ich ewidencją księgową.

Artykuł aktualny
24.06.2024 Podatki

Szef KAS potwierdził, że podatnik nie może w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczyć wydatków poniesionych na wymianę dachu, rynien i okien dachowych. Tym samym Szef KAS za nieprawidłowe uznał stanowisko Dyrektora KIS, który przyznał prawo do odliczenia tych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Artykuł aktualny
19.06.2024 Podatki

Umowa nabycia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Tym samym nabycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej na podstawie art. 10 Kodeksu spółek handlowych nie podlega PCC. Stanowisko takie zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment

Artykuł aktualny
18.06.2024 Podatki

Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której określił zasady opodatkowania VAT usług świadczonych przez wykładowców będących podatnikami VAT, na podstawie umów zawieranych z uczelniami. Według MF w pierwszej kolejności należy ustalić, czy usługa ta w ogóle podlega VAT jako działalność samodzielna. Jeżeli tak, to podlega ona opodatkowaniu VAT według stawki 23%, chyba że wykładowca korzysta

Artykuł aktualny
18.06.2024 Podatki

Od 1 lipca 2024 r. pisma w sprawie wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji akcyzowej (WIA), wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) i wiążącej informacji taryfowej (WIT) można składać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem odpowiednio konta w e-Urzędzie Skarbowym lub na PUESC. Złożenie pisma w sprawie WIS, WIA, WIP i WIT w innej formie będzie nieskuteczne.

Artykuł aktualny
18.06.2024 Podatki

Szef Krajowej Administracji Skarbowej otrzyma od platform sprzedażowych informacje o sprzedawcach, którzy za pośrednictwem tych platform zawierają umowy, dokonują sprzedaży i uzyskują wynagrodzenie. Przepisy nakładające obowiązki sprawozdawcze na platformy cyfrowe wchodzą w życie 1 lipca 2024 r. Dzięki nim fiskus będzie miał wiedzę o transakcjach podatników i dochodach uzyskiwanych przez nich za pośrednictwem

Artykuł aktualny
12.06.2024 Podatki

W przypadku gdy krąg osób uprawnionych do zakupu oferowanych przez firmę samochodów z rabatem jest potencjalnie nieograniczony i warunki udzielonego rabatu są dla tych osób jednakowe lub porównywalne, u pracowników – kupujących – nie powstanie przychód z tytułu udzielonego rabatu.

Artykuł aktualny
11.06.2024 Podatki

25 czerwca 2024 r. weszły w życie nowe rozwiązania prawne wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących obowiązków importerów minerałów, które pochodzą z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Ich kontrolą zajmie się Krajowa Administracja Skarbowa. Wzmocniona

Artykuł aktualny
10.06.2024 Podatki

Szef KAS potwierdził, że podatnik, który chce skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej musi być właścicielem budynku, którego dotyczyła termomodernizacja nie tylko w momencie jej dokonywania ale również w momencie składania zeznania, w którym ulga ma zostać rozliczona. Tym samym Szef KAS za nieprawidłowe uznał stanowisko Dyrektora KIS, który przyznał prawo do odliczenia ulgi termomodernizacyjnej podatniczce

Artykuł aktualny
07.06.2024 Podatki

W przypadku gdy płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych będący pracodawcą lub zleceniodawcą naliczył i potrącił od wypłaconych wynagrodzeń lub innych świadczeń podatek, który był nienależny lub w wysokości wyższej od należnej, powstaje nadpłata. Podatnik może ją odzyskać na podstawie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku lub po złożeniu zeznania rocznego. Z takiego rozwiązania nie skorzysta

Artykuł aktualny
07.06.2024 Podatki

Podatnik może skorygować błędnie zastosowaną stawkę podatku (23%) na prawidłową stawkę obniżoną (8%) niezależnie od tego, czy sprzedaż była udokumentowana paragonem czy fakturą. TSUE uznał, że organ podatkowy może odmówić zwrotu nadpłaty tylko wtedy, gdy wykaże, że nienależny VAT zapłacony przez podatnika został całkowicie „zneutralizowany” – wyrok TSUE z 21 marca 2024 r. w sprawie C-606/22.

Artykuł aktualny
07.06.2024 Podatki

Szef KAS potwierdził, że od diet wypłacanych delegatom niebędącym pracownikami banku z tytułu ich udziału w zebraniu przedstawicieli tego banku należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a updof. Takim delegatom nie należy wystawiać informacji PIT-11 a deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR. Tym samym Szef KAS za nieprawidłowe uznał stanowisko

Artykuł aktualny
07.06.2024 Podatki

W przypadku niedojścia do umowy warunkiem dopuszczalności korekty VAT należnego od zadatku jest zwrot tego zadatku na rzecz kupującego odstępującego od umowy przedwstępnej – wyrok NSA z 25 stycznia 2024 r., sygn. akt I FSK 2075/19.

Artykuł aktualny
07.06.2024 Podatki

Towary handlowe otrzymane w darowiźnie i przeznaczone do dalszej odsprzedaży należy wpisać w kolumnie 17 pkpir. Podatnik powinien je również ująć w remanencie początkowym oraz na koniec roku podatkowego w remanencie końcowym – jeśli nie zostaną sprzedane. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

Artykuł aktualny
07.06.2024 Podatki

Niewpisanie nieruchomości do ewidencji środków trwałych i niedokonywanie odpisów amortyzacyjnych nie przesądza o tym, że późniejsze zbycie tej nieruchomości będzie traktowane jako sprzedaż prywatna. Jeżeli bowiem nieruchomość ta była faktycznie wykorzystywana w działalności gospodarczej i nie ma charakteru mieszkalnego, to jej zbycie należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej –

Artykuł aktualny
06.06.2024 Podatki

Likwidacja jednego z wydziałów produkcyjnych nie oznacza zmiany rodzaju działalności. Jeśli więc podatnik w jej ramach likwiduje nie w pełni zamortyzowane środki trwałe, to stratę z tym związaną może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (wyrok NSA z 11 stycznia 2024 r., sygn. akt II FSK 1994/23).

Artykuł aktualny
06.06.2024 Podatki

Podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku nabycia udziałów w spółce powinna odpowiadać realiom konkretnej transakcji, a nie opierać się na spekulatywnej, niepewnej opinii biegłego. Takie stanowisko zajęto w wyroku NSA z 28 września 2023 r., sygn. akt III FSK 2833/21.

Poprzednia Następna