Porady i artykuły

Artykuł aktualny
11.07.2024 Ubezpieczenia

Już niedługo przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego rodzaju ulgi w opłacaniu składek ZUS – tzw. wakacji składkowych. Rozwiązanie to polega na możliwości skorzystania w jednym wybranym miesiącu ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Takie zwolnienie ma charakter dobrowolny.

Artykuł aktualny
13.06.2024 Ubezpieczenia

1 listopada 2024 r. wejdą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, które wprowadzają urlop składkowy dla mikroprzedsiębiorców. W ciągu roku przez jeden miesiąc nie będą oni musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Składki te zostaną opłacone przez budżet państwa. Za ten okres przedsiębiorcy nie będą musieli zgłaszać zawieszenia

Artykuł aktualny
13.06.2024 Ubezpieczenia

1 października 2024 r. wejdzie w życie ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”. Jej celem jest ułatwienie rodzicom oraz opiekunom wykonywania zadań związanych z rodzicielstwem i powrotem do pracy. Rodzaje świadczeń są dostosowane do potrzeb rodziców lub opiekunów i ich sytuacji życiowej. Nowe świadczenia będą wypłacane przez ZUS.

Porada aktualna

Jak można zatrudnić obywatela Ukrainy, który jest w Polsce na podstawie karty pobytu? Czy nadal tylko zgłaszamy zawarcie umowy o pracę do PUP? Czy takie zatrudnienie podlega innym procedurom?

Artykuł aktualny
03.06.2024 Ubezpieczenia

Okres zasiłkowy to taki, za który ubezpieczonemu jest wypłacane wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Do tego okresu zliczane są także okresy niemożności wykonywania pracy uznawane za równorzędne z chorobą (np. okres kwarantanny lub izolacji albo okres przeprowadzania badań lekarskich przewidzianych dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów). Nieprawidłowości w zliczaniu do jednego

Artykuł aktualny

Od 1 lipca 2024 r. zmieni się kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która będzie obowiązywać do grudnia br. Stawka wzrośnie z 4242 zł do 4300 zł dla pełnego etatu. To oznacza, że niektóre świadczenia zależne od kwoty minimalnej płacy również wzrosną. Od 1 lipca 2024 r. podwyższona zostanie także stawka godzinowa dla zleceniobiorców z 27,70 zł do 28,10 zł brutto.

Artykuł aktualny
13.05.2024 Ubezpieczenia

Pracodawcy często zatrudniają studentów na umowę zlecenie. Zawarcie z nimi umowy zlecenia jest bowiem bardzo korzystne ze względu na brak obowiązku opłacania składek ZUS i podatku. Są jednak przypadki, gdy umowy takie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom. Obowiązek oskładkowania takiego zlecenia powstaje w następnym dniu po utracie statusu studenta lub z datą ukończenia 26 lat.

Artykuł aktualny
13.05.2024 Ubezpieczenia

Potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego (w tym świadczenia rehabilitacyjnego) należy dokonywać na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli w tzw. ustawie emerytalnej. Przy ich realizacji należy przestrzegać górnej granicy potrącenia oraz kwoty wolnej od potrąceń. Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków zmieniają się wraz ze wzrostem najniższej

Poprzednia Następna