Ubezpieczenia
Orzeczenie
22.05.2024 Ubezpieczenia

Przy dokonywaniu oceny prawnej służby z perspektywy art. 13b ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy bierze się pod uwagę przede wszystkim formację, w której pełniona była służba, a także zajmowane stanowisko czy stopień służbowy oraz przebieg służby. Określenie formacji/instytucji ma istotne znaczenie z uwagi na to, że zakres i przedmiot ich działalności może prima facie potwierdzać, że

Orzeczenie
22.05.2024 Ubezpieczenia

Ochrona praw nabytych nie oznacza nienaruszalności tych praw i nie wyklucza stanowienia regulacji mniej korzystnych. Odstąpienie od zasady ochrony praw nabytych jest dopuszczalne, jeżeli przemawiają za tym inne zasady, normy lub wartości konstytucyjne.

Aktualność
21.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Osoby które nadal zarobkują i jednocześnie pobierają świadczenia emerytalno-rentowe będą mogły od 1 czerwca 2024 r. zarobić więcej bez obawy przed obniżeniem bądź zawieszeniem świadczenia z ZUS. Wzrastają bowiem limity dla dorabiających emerytów i rencistów. Będą one obowiązywać przez kolejne 3 miesiące tj. do sierpnia 2024 r.

Aktualność
21.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Co do zasady, osoba zatrudniona automatycznie zostaje uczestnikiem PPK, o ile nie zrezygnowała z uczestnictwa w tym programie. Jednak w przypadku osób, które osiągnęły już 55. rok życia, ale nie mają jeszcze 70 lat, obowiązuje inny mechanizm - to one muszą podjąć decyzję o przystąpieniu do PPK. Bez inicjatywy z ich strony, nie zostaną „zapisane” do PPK przez swojego pracodawcę.

Aktualność
21.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Dodatkowe, czternaste emerytury mają zostać wypłacone we wrześniu, wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2024 r.

Orzeczenie
21.05.2024 Ubezpieczenia

Stwierdzenie naruszenia terminu likwidacji szkód przez zakład ubezpieczeń i nałożenie kary pieniężnej przez organ nadzoru jest dopuszczalne i skuteczne bez względu na datę zawarcia umowy ubezpieczenia, a wiele stwierdzonych naruszeń w ramach jednego postępowania likwidacyjnego może być podstawą do nałożenia jednej kary pieniężnej, jeśli tworzą one łącznie jeden delikt administracyjny.

Orzeczenie
21.05.2024 Ubezpieczenia

Przy ocenie, czy umowa jest umową o dzieło, czy umową o świadczenie usług, decydującym kryterium jest charakter wykonywanych czynności. Umowa o dzieło musi prowadzić do powstania samoistnego, jednorazowego i weryfikowalnego rezultatu, który ma indywidualne cechy umożliwiające jego identyfikację. Umowy polegające na regularnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych zgodnie z harmonogramem akademickim, bez

Orzeczenie
21.05.2024 Ubezpieczenia

Komisja Nadzoru Finansowego ma prawo nałożyć jedną administracyjną karę pieniężną za wiele naruszeń przepisów przez zakład ubezpieczeń, co jest elementem nadzoru nad całą działalnością ubezpieczeniową instytucji.

Orzeczenie
21.05.2024 Ubezpieczenia

Rada gminy na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi może jedynie ustalać zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, nie ma jednak kompetencji do wprowadzania zakazów lokalizacji tych miejsc w określonych miejscach.

Orzeczenie
21.05.2024 Ubezpieczenia

W przypadku wielokrotnego niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowań w terminie określonym w art. 14 ust. 1 lub 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, KNF jest zobligowana do zastosowania środków nadzorczych przewidzianych w art. 362 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, co może obejmować nałożenie kary pieniężnej.

Orzeczenie
21.05.2024 Ubezpieczenia

Umowa o prowadzenie wykładów będących przedmiotem indywidualnym, niepowtarzalnym dziełem naukowym może być uznana za umowę o dzieło, natomiast przekazanie określonej wiedzy, wymagające staranności działania bez cech indywidualizacji, stanowi umowę o świadczenie usług.

Orzeczenie
21.05.2024 Ubezpieczenia

Umowa, której przedmiotem jest przygotowanie i wygłoszenie wykładu, nie spełnia kryteriów umowy o dzieło, jeżeli wykładowi nie można przypisać cech utworu o charakterze niestandardowym, niepowtarzalnym, wypełniającym kryteria twórczego i indywidualnego dzieła naukowego.

Orzeczenie
21.05.2024 Ubezpieczenia

Umowy o wykonanie wykładów, przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów, opracowanie sylabusów i prowadzenie zajęć dydaktycznych mają charakter umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o umowie zlecenia, co powoduje obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób wykonujących te czynności.