Ubezpieczenia
Artykuł aktualny
03.06.2024 Ubezpieczenia

Okres zasiłkowy to taki, za który ubezpieczonemu jest wypłacane wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Do tego okresu zliczane są także okresy niemożności wykonywania pracy uznawane za równorzędne z chorobą (np. okres kwarantanny lub izolacji albo okres przeprowadzania badań lekarskich przewidzianych dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów). Nieprawidłowości w zliczaniu do jednego

Aktualność
03.06.2024 09:05 Ubezpieczenia

3 czerwca 2024 r. mija termin, w którym można złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2023 rok. Jeżeli przedsiębiorca nie złoży wniosku w określonym czasie, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca tego roku - przypomina ZUS.

Aktualność
03.06.2024 09:01 Ubezpieczenia

Od 1 czerwca 2024 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy dla wypłat świadczenia wychowawczego z programu 800+. Okres ten zakończy 31 maja 2025 r. A to oznacza że osoby które nie złożyły stosownego wniosku nie otrzymają w czerwcu tego świadczenia.

Aktualność
03.06.2024 09:01 Ubezpieczenia

29 maja 2024 r. skierowano do podpisu Prezesa Rady Ministrów rozporządzenie w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2024 r. Tegoroczna 14. emerytura zostanie wypłacona we wrześniu br.

Aktualność
31.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Od 1 czerwca zaczną obowiązywać nowe limity przychodów dla pracujących wcześniejszych emerytów i niektórych rencistów. Dolna granica zarobków, które można osiągnąć, przekroczy 5,7 tys. zł brutto, a górna 10,5 tys. zł brutto - poinformował ZUS.

Aktualność
29.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Rząd chce wprowadzić nowe regulacje poboru i naliczania składki zdrowotnej. Zamierza wprowadzić zmiany, które poprawią sytuację przedsiębiorców, zwiększą pewność rozliczeń i pozwolą na sfinansowanie wydatków systemu ochrony zdrowia. Zdaniem szefa związku zawodowego skupiającego samozatrudnionych w obliczu zmian demograficznych i istniejących obciążeń publicznoprawnych rozwiązań należy szukać w budowaniu

Aktualność
29.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Płatnicy składek (pracodawcy, zleceniodawcy) mają obowiązek sporządzenia informacji o wysokości osiągniętego przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w poprzednim okresie rozliczeniowym (od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.) przez zatrudnione osoby, uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą

Aktualność

Obywatel Włoch będzie wykonywał zdalnie z Włoch umowę zlecenia dla polskiego przedsiębiorstwa. Polskie przedsiębiorstwo nie posiada oddziału we Włoszech. W jakim kraju powinny być naliczane składki ZUS od tej umowy?

Aktualność
29.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Uczestnik PPK, posiadający więcej niż jeden rachunek PPK, może – dokonując wypłaty transferowej – przenosić swoje oszczędności między tymi rachunkami. Może to robić dowolną liczbę razy, bez ponoszenia kosztów i bez pośrednictwa pracodawcy.

Orzeczenie
29.05.2024 Ubezpieczenia

W przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna, osoba uprawniona może otrzymać wyłącznie jedno ze świadczeń, a przyznanie nowego świadczenia jest możliwe dopiero po rezygnacji z wcześniej przyznanego świadczenia konkurencyjnego.

Orzeczenie
29.05.2024 Ubezpieczenia

Obowiązek sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną, wymagającej całodobowej pomocy, uzasadnia przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, niezależnie od obecności innych członków rodziny zobowiązanych do alimentacji. Podstawą odmowy nie może być brak wykazania przez opiekuna wyczerpania możliwości zapewnienia pomocy przez inne osoby zobowiązane.

Orzeczenie
29.05.2024 Ubezpieczenia

Stała opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, wymagająca obecności opiekuna przez całą dobę i uniemożliwiająca podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej, spełnia przesłanki do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Orzeczenie
29.05.2024 Ubezpieczenia

Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie może być odmówione na podstawie faktu istnienia innych osób zobowiązanych do alimentacji, jeśli jedna z tych osób faktycznie sprawuje stałą i długotrwałą opiekę nad osobą niepełnosprawną i spełnia wszystkie ustawowe wymagania dotyczące rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania tej opieki.

Interpretacja
29.05.2024 Ubezpieczenia

Braku obowiązku uiszczania opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Orzeczenie
29.05.2024 Ubezpieczenia

Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przysługuje osobie zobowiązanej do alimentacji, w sytuacji gdy małżonek osoby niepełnosprawnej, będący adresatem obowiązku alimentacyjnego, nie jest osobą niepełnosprawną.

Orzeczenie
29.05.2024 Ubezpieczenia

Świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych może być przyznane osobie sprawującej opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, nawet jeśli istnieją inne osoby zobowiązane do alimentacji względem tej osoby.

Orzeczenie
29.05.2024 Ubezpieczenia

O prawie do świadczenia pielęgnacyjnego decyduje nie tylko stan zdrowia osoby niepełnosprawnej uprawniający do opieki, ale również aktualna, uniemożliwiająca podjęcie zatrudnienia, stała i długotrwała konieczność opieki nad nią, obejmująca także czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Orzeczenie
29.05.2024 Ubezpieczenia

Osoba posiadająca ustalone prawo do emerytury ma możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego pod warunkiem zawieszenia wypłaty emerytury, jeśli spełnia pozostałe ustawowe warunki; organy administracyjne powinny informować o możliwości takiego wyboru, respektując wykładnię systemową i funkcjonalną przepisów prawa.

Orzeczenie
29.05.2024 Ubezpieczenia

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyklucza możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, chyba że opiekun zdecyduje się na zawieszenie pobierania renty, aby wyeliminować negatywną przesłankę z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Orzeczenie
29.05.2024 Ubezpieczenia

Brak podpisów wszystkich członków składu orzekającego pod sentencją wyroku stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności postępowania sądowego zgodnie z art. 183 § 2 pkt 4 p.p.s.a.

Orzeczenie
29.05.2024 Ubezpieczenia

W przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, osoba uprawniona może otrzymać tylko jedno z tych świadczeń, przy czym konieczne jest zrzeczenie się uprawnień do świadczenia konkurencyjnego.

Orzeczenie
29.05.2024 Ubezpieczenia

Osoba spokrewniona w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, rezygnująca z zatrudnienia w celu sprawowania nad nią opieki, nie jest uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli współmałżonek osoby wymagającej opieki nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a) ustawy o świadczeniach rodzinnych.