Rachunkowość firm
Infor
14.11.2023 Rachunkowość firm

Klient naszego biura rachunkowego prosił mnie, abym napisała umowę o dzieło polegające na sprzątaniu biura. Twierdził, że występuje tutaj mierzalny rezultat, gdyż można sprawdzić jakość sprzątania, czy na podłodze są śmieci, czy parkiet jest czysty oraz czy na meblach jest kurz. Na każde takie usługi zawierałby oddzielną umowę. Moim zdaniem taki sposób działania o wiele bardziej pasuje do umowy o pracę

Porada aktualna

Spółka od niemal dwóch lat posiada należność od kontrahenta krajowego na kwotę 68 zł. W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za bieżący rok zamierzamy wyksięgować tę kwotę z rozrachunków jako nieściągalną. Powodem jest niska kwota należności oraz kompletny brak kontaktu z kontrahentem. Jak taką operację udokumentować i zaksięgować, by kwota ta była uznana za koszt uzyskania przychodów.

Artykuł aktualny
13.11.2023 Rachunkowość firm

Mimo że inwentaryzacja składników majątku drogą spisu z natury jest niemal tak stara jak sama rachunkowość, to nadal występują wątpliwości i problemy, które ostatecznie skutkują popełnieniem błędów w tym obszarze. W niniejszym materiale zwracamy uwagę na sześć z nich.

Orzeczenie

Zgodnie z unormowaniem wynikającym z art. 193 § 2 i § 3 o.p. księgi podatkowe stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów o ile prowadzone są w sposób rzetelny i niewadliwy. Dotyczy to także ewidencji prowadzonej w oparciu o art. 30cb ust. 2 u.p.d.o.f. Księgi podatkowe uważa się za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty (art. 193 § 2 O.p.). Za niewadliwe

Aktualność
03.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Weszła w życie uchwała w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 600 (Zmienionego) – „Szczególne rozważania – Badania sprawozdań finansowych grupy (w tym praca audytorów części składowych grupy)”.

Aktualność
30.10.2023 08:59 Rachunkowość firm

Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) przypomina, że 29 września 2023 r. weszła w życie zmiana ustawy o biegłych rewidentach, która wprowadziła zmiany m.in. w zakresie prawa posługiwania się oznaczeniem „firma audytorska”, komunikacji elektronicznej jak również odpowiedzialności administracyjnej firm audytorskich.

Aktualność
30.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

29 września 2023 r. weszła w życie zmiana ustawy o biegłych rewidentach wprowadzona na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 29 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1723).

Aktualność
30.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, którego integralną częścią jest załącznik z jednolitym tekstem wszystkich międzynarodowych standardów rachunkowości. W związku z tym wiele osób zastanawia się, czym tak naprawdę są międzynarodowe standardy rachunkowości oraz kto i kiedy musi je stosować.

Aktualność
26.10.2023 10:47 Rachunkowość firm

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie określające zasady sporządzenia sprawozdań przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne oraz fundusze inwestycyjne w likwidacji.

Aktualność
24.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

Komisja Europejska (KE) przedstawiła tzw. Pakiet Redukcji Obciążeń (Burden Reduction Package). Celem pakietu jest ograniczenie wymogów sprawozdawczych o 25%. Zalazły się w nim działania z obszaru sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Aktualność
23.10.2023 08:37 Rachunkowość firm

Zawarte w dyrektywie o rachunkowości progi finansowe, tj. suma aktywów bilansu i przychody netto ze sprzedaży, definiujące mikro-, małe, średnie i duże jednostki, zostaną podwyższone o 25%. Będzie to miało wpływ na obowiązki firm w zakresie sprawozdawczości finansowej.

Aktualność
20.10.2023 11:37 Rachunkowość firm

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie określające:

Aktualność
20.10.2023 10:51 Rachunkowość firm

Od 30 września 2023 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego.

Aktualność
19.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów opracowało szereg ankiet które mają być wykorzystane do opracowania koncepcji wspierającej dostęp do zawodu biegłego rewidenta. Koncepcja ta ma stanowić podstawę przyszłych zmian zarówno w zakresie przepisów prawnych, jak i działań operacyjnych, mających na celu zwiększenie zainteresowania zdobywaniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tej profesji. Termin ich wypełnienia

Aktualność
18.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

W przypadku prenumeraty często koszt zostaje poniesiony w roku wcześniejszym od tego, którego prenumerata dotyczy (np. w 2023 r. poniesiono koszty prenumeraty czasopism i gazet na 2024 r.). Jest to więc koszt przyszłego okresu sprawozdawczego, a zatem zgodnie z uregulowaniami prawa bilansowego koszty takie powinny być przypisane do okresu, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zatem