Rachunkowość firm
Aktualność
09.01.2024 05:00 Rachunkowość firm

15 stycznia 2024 r. minie termin na przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów dokonywanych metodą spisu z natury oraz potwierdzenia sald. Sprawdź jakie aktywa należy zinwentaryzować w tym terminie.

Aktualność
08.01.2024 09:42 Rachunkowość firm

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zobligowani są do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC biura rachunkowego). Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia w 2024 r. wynosi 43 434 zł. Kwota ta jest niższa o ponad 2 tyś zł w porównaniu z obowiązującą w 2023 r.

Aktualność
08.01.2024 08:58 Rachunkowość firm

15 stycznia 2024 r. minie termin na przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów dokonywanych metodą spisu z natury oraz potwierdzenia sald. Sprawdź jakie aktywa należy zinwentaryzować w tym terminie.

Aktualność
04.01.2024 05:00 Rachunkowość firm

W związku z opublikowaniem średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy (kurs z dnia 29 grudnia 2023 r. który wyniósł 4,3480 zł/euro) znane są już progi aktywów i przychodów zobowiązujących niektóre jednostki (spółki z o.o., spółki jawne, partnerskie, komandytowe, cywilne oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych) do zbadania sprawozdań finansowych za rok 2024. Wynoszą

Infor
03.01.2024 Rachunkowość firm

Jeden z moich klientów notorycznie poszukuje różnych dodatkowych obszarów aktywności, nie zawsze jednak je podejmuje. Ostatnio zarzucił mnie masą pytań o to, jakie stawki VAT musi stosować przy wybranych przez niego usługach i sprzedaży towarów. Poszukiwanie przeze mnie tych stawek VAT zajęłoby mi więcej czasu niż księgowanie dokumentów, a poza tym w wielu przypadkach naprawdę nie wiem, jakie te stawki

Aktualność
02.01.2024 13:06 Rachunkowość firm

W związku z opublikowaniem średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy (kurs z dnia 29 grudnia 2023 r. który wyniósł 4,3480 zł/euro) znane są już progi aktywów i przychodów zobowiązujących niektóre jednostki (spółki z o.o., spółki jawne, partnerskie, komandytowe, cywilne oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych) do zbadania sprawozdań finansowych za rok 2024. Wynoszą

Aktualność
02.01.2024 05:00 Rachunkowość firm

W dniu 17 grudnia 2023 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę Nr 207/7a/2023 w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, dalej Kodeks etyki.

Wskaźniki i stawki
30.12.2023 Rachunkowość firm
Wskaźniki i stawki
30.12.2023 Rachunkowość firm
Aktualność
29.12.2023 14:53 Rachunkowość firm

25 grudnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) w którym zawarte są europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS), z których jednostki mają korzystać na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przepisy w tym zakresie będą miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2024 r. w odniesieniu do lat obrotowych rozpoczynających się

Aktualność
21.12.2023 05:00 Rachunkowość firm

Podczas badań profilaktycznych lekarz zalecił jednemu z pracowników używanie przy pracy z monitorem szkieł kontaktowych korygujących wzrok. W regulaminie wewnętrznym jednostka posiada zapis, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom nie tylko okularów, ale również szkieł kontaktowych wykorzystywanych w pracy z monitorem ekranowym (zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 17 listopada 2023 r.)

Infor
21.12.2023 Rachunkowość firm

W czerwcu 2023 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe i podjęła uchwałę o wypłacie wspólnikom dywidendy. Do dnia bilansowego jednak środki pieniężne z tytułu uchwalonej dywidendy nie zostaną wypłacone. Gdzie w bilansie wykazać taką niewypłaconą dywidendę? Jakie są ewentualne skutki dla spółki braku wypłaty w terminie dywidendy?

Artykuł aktualny

Pracodawcy często finansują pracownikom zakup okularów korygujących lub korekcyjnych szkieł kontaktowych. Najczęściej realizują w ten sposób obowiązek wynikający z przepisów prawa pracy. Rzadziej zakupy okularów korygujących lub korekcyjnych szkieł kontaktowych finansują dobrowolnie. W związku z takimi działaniami pracodawców pojawiają się pytania o możliwość zwolnienia od podatku przychodu osiąganego

Aktualność
15.12.2023 05:00 Rachunkowość firm

Jeśli faktura za usługi telekomunikacyjne dokumentuje usługi wykonane w jednym miesiącu a abonament odnosi się do innego okresu, to kosztami tych usług, w myśl zasady memoriału, należy obciążyć okresy sprawozdawcze, których te koszty dotyczą. Zatem opłatę za wykonane rozmowy w grudniu 2023 r. jednostka zaliczy do ksiąg rachunkowych zamykanego roku obrotowego, a abonament dotyczący stycznia 2024 r.

Aktualność
15.12.2023 05:00 Rachunkowość firm

W zeszłym roku jeden z naszych kontrahentów poinformował nas, że nie potwierdzi salda należności, gdyż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy dokonując inwentaryzacji w bieżącym roku, możemy nie wysyłać mu prośby o potwierdzenie salda i zinwentaryzować należność od niego metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

Aktualność
14.12.2023 15:52 Rachunkowość firm

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje rozporządzenie określające: