Rachunkowość firm
Aktualność
26.01.2024 12:09 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości wdrażającym dyrektywę unijną w zakresie nałożenia obowiązku publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym w podziale na kraje, w tym także ze wskazaniem tzw. rajów podatkowych. Prace nad tym projektem zaplanowane są na I kwartał 2024 r.

Aktualność
25.01.2024 11:58 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów powróciło do dialogu z przedsiębiorcami, biegłymi rewidentami i księgowymi w sprawie inicjatyw i planowanych zmian w sferze szeroko rozumianego prawa bilansowego. Tematem przeprowadzonych w styczniu 2024 r. spotkań były w dużej mierze planowane zmiany w przepisach ustawy o rachunkowości (a wśród nich szczególnie e-cyfryzacji) jak i implementacji unijnego prawa odnośnie dyrektywy

Aktualność
25.01.2024 05:00 Rachunkowość firm

Przedstawiamy ściągę księgowego, z której dowiedzą się Państwo: kto jest zobowiązany do składania sprawozdań finansowych i w jakiej formie, kto i jak podpisuje e-sprawozdania finansowe, kto podpisuje sprawozdania w jednostkach kierowanych przez organ wieloosobowy, w jakiej formie przesyłać dokumenty związane z e-sprawozdaniem, kiedy i gdzie złożyć e-sprawozdanie finansowe oraz gdzie i kto przesyła

Aktualność
19.01.2024 05:00 Rachunkowość firm

Uczestnicy prekonsultacji prezentowali odmienne zdania na temat kierunków rozwoju zawodu księgowego. Rozbieżności dotyczyły potrzeby uregulowania zawodu księgowego, jak też zakresu czynności, które miałyby podlegać regulacji. Prezentowany raport stanowi podsumowanie opinii uczestników i zostanie wykorzystany w dalszych pracach analitycznych Ministerstwa Finansów.

Aktualność
18.01.2024 10:40 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów opublikowało raport podsumowujący prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego. Wyniki prekonsultacjii nie potwierdzają jednoznacznej potrzeby uregulowania czy profesjonalizacji zawodu księgowego a tym samym MF na chwilę obecną nie będzie podejmowało prac legislacyjnych zmierzających do regulacji zawodu księgowego. MF planuje natomiast dalsze prace nad opracowaniem

Aktualność
18.01.2024 05:00 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów realizuje projekt Reforma systemu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem digitalizacji. Celem projektu jest dostosowanie przepisów ustawy o rachunkowości do praktyki, rzeczywistości prawno-gospodarczej oraz do możliwości, jakie oferuje postęp technologiczny.

Aktualność
17.01.2024 10:57 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów wspólnie z PricewaterhouseCoopers Polska (PwC) pracuje nad projektem dostosowania ustawy o rachunkowości do praktyki, rzeczywistości prawno-gospodarczej oraz do możliwości, jakie oferuje postęp technologiczny. Prace te mają stanowić podstawę prac nad wdrożeniem rekomendowanych rozwiązań w ramach procesu legislacyjnego.

Artykuł aktualny
15.01.2024 Rachunkowość firm

Ustawa o rachunkowości nakazuje, by wszelkie nierozliczone na dzień bilansowy rozrachunki wyceniać na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski (por. art. 30 ust. 1 pkt 1 uor). W przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny bilansowej stosuje się średnie kursy NBP obowiązujące na 31

Aktualność
15.01.2024 05:00 Rachunkowość firm

Rok 2024 to początek nowego 3-letniego okresu rozliczeniowego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (ODZ) biegłych rewidentów i zarazem początek obowiązywania nowych zasad rozliczania ODZ, wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Infor
15.01.2024 Rachunkowość firm

Jednostka zgodnie z umową stosuje w sprzedaży towarów międzynarodowe formuły handlowe Incoterms. Kiedy w takim przypadku bilansowo należy rozpoznawać moment powstawania przychodu?

Artykuł aktualny
12.01.2024 Rachunkowość firm

Ustawa o rachunkowości wskazuje, że wszelkie ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji (art. 27 ust. 2 uor). W przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ostateczne wyjaśnienie, rozliczenie

Aktualność
11.01.2024 05:00 Rachunkowość firm

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła 4 stycznia 2024 r. uchwałę wprowadzającą nowy formularz R4, służący do zawiadamiania o podjęciu i formie wykonywania zawodu lub zaprzestaniu wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta oraz o powiązaniu biegłego rewidenta z firmą audytorską.

Aktualność
10.01.2024 05:00 Rachunkowość firm

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zobligowani są do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC biura rachunkowego). Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia w 2024 r. wynosi 43 434 zł. Kwota ta jest niższa o ponad 2 tyś zł w porównaniu z obowiązującą w 2023 r.