Rachunkowość firm
Aktualność
01.03.2024 14:50 Rachunkowość firm

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy, która dotyczy przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Nowe przepisy przewidują, że duże wielonarodowe przedsiębiorstwa będą musiały publicznie ujawnić sprawozdania związane z podatkiem dochodowym płaconym

Aktualność
01.03.2024 05:00 Rachunkowość firm

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy, która dotyczy przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Nowe przepisy przewidują, że duże wielonarodowe przedsiębiorstwa będą musiały publicznie ujawnić sprawozdania związane z podatkiem dochodowym płaconym

Aktualność
23.02.2024 11:06 Rachunkowość firm

Niektóre firmy będą zobowiązane do ujawniania informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami.

Infor
23.02.2024 Rachunkowość firm

W zeszłym roku jeden z naszych kontrahentów poinformował nas, że nie potwierdzi salda należności, gdyż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy dokonując inwentaryzacji w bieżącym roku, możemy nie wysyłać mu prośby o potwierdzenie salda i zinwentaryzować należność od niego metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

Aktualność
20.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Polska Agencja Nadzoru Audytowego poinformowała, że opłata minimalna wnoszona przez firmy audytorskie w 2024 r. wynosi 1431 zł.

Aktualność
15.02.2024 12:17 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że w 2024 r. trwają prace nad zmianą ustawy o rachunkowości mające na celu wdrożenie do porządku krajowego dyrektyw unijnych. Pierwsza ze zmian dotycząca wprowadzenia obowiązku sporządzania i publicznego ujawniania informacji w postaci sprawozdania o podatku dochodowym została już uchwalona przez Sejm i Senat. Trwają nadal jednak prace nad zmianami w ustawie o rachunkowości

Aktualność
15.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Do 29 lutego firmy audytorskie powinny przesłać do PANA roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru oraz sprawozdanie o przychodach oraz usługach za 2023 rok.

Aktualność
14.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że w drugim kwartale 2024 r. będzie pracowało nad zmianą ustawy o rachunkowości mającą na celu wdrożenie do porządku krajowego dwóch dyrektyw unijnych dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Niejako przy okazji planuje się również podniesienie o 25% wysokości przychodów netto ze sprzedaży, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Artykuł aktualny
11.02.2024 Rachunkowość firm

Chociaż sprawozdania finansowe już od 2018 r. składane są wyłącznie w formie elektronicznej i podpisywane za pomocą podpisu elektronicznego, to nadal występują wątpliwości dotyczące tych czynności. Przedstawiamy te najczęściej się pojawiające.

Artykuł aktualny
11.02.2024 Rachunkowość firm

Należności w trakcie roku obrotowego należy ujmować w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, czyli faktycznie należnej od kontrahenta. Na koniec roku obrotowego jednostki są jednak zobowiązane do ustalenia stanu należności w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące tę należność. Wskazujemy, jak powinno się analizować należności

Aktualność
08.02.2024 10:10 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że w drugim kwartale 2024 r. będzie pracowało nad zmianą ustawy o rachunkowości mającą na celu wdrożenie do porządku krajowego dwóch dyrektyw unijnych dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Niejako przy okazji planuje się również podniesienie o 25% wysokości przychodów netto ze sprzedaży, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Aktualność
07.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Faktura dotycząca roku 2023 została wystawiona w styczniu 2024. Koszt podatkowy i bilansowy zaksięguję w 2023 r. A jak postąpić ze zobowiązaniem/należnością?

Aktualność
07.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów opublikowało raport podsumowujący niemal dwuletnie prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynika z nich, że nie ma jednoznacznej potrzeby uregulowania czy profesjonalizacji zawodu księgowego, a tym samym MF nie będzie obecnie podejmowało prac legislacyjnych zmierzających do regulacji tego zawodu. Planowane są natomiast

Aktualność
05.02.2024 05:00 Podatki Rachunkowość firm

Duże firmy z siedzibą w Polsce lub prowadzące u nas działalność będą miały obowiązek publikowania danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Artykuł nieaktualny

Od 1 stycznia 2024 r. część sprzedawców ma obowiązek pobierać opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. W opracowaniu omawiamy ten obowiązek oraz podatkowe skutki pobierania takich opłat wraz z ich ewidencją księgową. Opracowanie nie uwzględnia stanowiska MF w sprawie przychodów i kosztów podatkowych wydanego 28 marca 2024 r. - po oddaniu Mk 3/2024 r. do druku. Kompleksowe opracowanie

Aktualność
02.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości wdrażającym dyrektywę unijną w zakresie nałożenia obowiązku publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym w podziale na kraje, w tym także ze wskazaniem tzw. rajów podatkowych. Prace nad tym projektem zaplanowane są na I kwartał 2024 r.

Artykuł aktualny

Ministerstwo Finansów opublikowało raport podsumowujący niemal dwuletnie prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynika z nich, że nie ma jednoznacznej potrzeby uregulowania czy profesjonalizacji zawodu księgowego, a tym samym MF nie będzie obecnie podejmowało prac legislacyjnych zmierzających do regulacji tego zawodu. Planowane są natomiast