Rachunkowość firm
Aktualność
25.04.2024 11:09 Rachunkowość firm

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o rachunkowości, która wprowadza obowiązek dla niektórych jednostek ujawniania informacji o płaconym podatku dochodowym z podziałem na kraje (sprawozdanie o podatku dochodowym). Nowe regulacje będą stosowane po raz pierwszy wobec sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r.

Aktualność
25.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Od 1 stycznia 2025 roku zmieni się limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie będą prowadzić księgi rachunkowe jeżeli ich przychody netto osiągną co najmniej równowartość 2,5 mln euro, a nie jak obecnie 2 mln euro. Nowe limity będą miały zastosowanie do roku obrotowego rozpoczynającego

Infor
23.04.2024 Rachunkowość firm

Firma prawnicza zaproponowała mi współpracę, która miałaby polegać na tym, żebym polecała moim klientom ich usługi prawne. W zamian miałabym otrzymać dosyć duży procent od wynagrodzenia zapłaconego przez mojego klienta. Słyszałam kiedyś o takim przypadku, że biuro rachunkowe miało mocne nieprzyjemności z powodu polecenia swojemu klientowi jakichś usług (nie pamiętam dokładnie jakich). Klient groził

Aktualność
22.04.2024 12:56 Rachunkowość firm

Zwiększenie limitów „rachunkowych” o 25% oraz sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju to główne tematy zmian jakie wynikają z opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14).

Aktualność
22.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Jeśli biegły rewident posiada wiedzę o okolicznościach, które świadczą o innej ocenie sytuacji podmiotu gospodarczego niż wynika to ze sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych, to taką wiedzę powinien zweryfikować i uwzględnić w wydanej opinii. Inaczej grozi mu odpowiedzialność karna – wyrok SN z 5 stycznia 2024 r., sygn. akt I KK 40/23.

Aktualność
22.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Sejm i Senat zakończył prace nakładające obowiązek sporządzania sprawozdania o podatku dochodowym na przedsiębiorstwa wielonarodowe działające na terytorium Polski. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (obecnie jest skierowana do podpisu Prezydenta), przy czym zmienione przepisy ustawy o rachunkowości będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań o podatku dochodowym

Aktualność
22.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Firmy będą miały obowiązek szerszego raportowania na temat zrównoważonego rozwoju – wynika z projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości przygotowanego przez resort finansów. W projekcie podwyższa się też progi przychodowe, powyżej których należy prowadzić księgi rachunkowe.

Artykuł aktualny

Od 1 stycznia 2024 r. część sprzedawców ma obowiązek pobierać opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. W opracowaniu omawiamy ten obowiązek oraz podatkowe skutki pobierania takich opłat wraz z ich ewidencją księgową. W opracowaniu uwzględniono stanowisko MF z 28 marca 2024 r. W pierwszej wersji raportu Mk redakcja i autor przedstawiali inne stanowisko w przedmiocie przychodów i

Artykuł aktualny

Przygotowano na podstawie projektów sejmowych procedowanych w okresie od 16 marca do 17 kwietnia 2024 r.

Aktualność
16.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe, którzy obowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego mają również obowiązek przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) sprawozdań finansowych za 2023 r. w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Artykuł aktualny
15.04.2024 Rachunkowość firm

Jeśli biegły rewident posiada wiedzę o okolicznościach, które świadczą o innej ocenie sytuacji podmiotu gospodarczego niż wynika to ze sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych, to taką wiedzę powinien zweryfikować i uwzględnić w wydanej opinii. Inaczej grozi mu odpowiedzialność karna – wyrok SN z 5 stycznia 2024 r., sygn. akt I KK 40/23.

Aktualność
15.04.2024 12:17 Rachunkowość firm

Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe, którzy obowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego mają również obowiązek przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) sprawozdań finansowych za 2023 r. w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Artykuł aktualny
15.04.2024 Rachunkowość firm

W działalności gospodarczej często zdarzają sytuacje, gdy zdarzenie gospodarcze dotyczące poprzedniego roku (lat) jest ujawniane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok (lata), którego zdarzenie dotyczy. Ponieważ ustawa o rachunkowości nie przewiduje możliwości dokonywania żadnych korekt w zatwierdzonych już sprawozdaniach finansowych, to zdarzenia te będą ewidencjonowane „na bieżąco”. Ujęcie

Aktualność
15.04.2024 10:03 Rachunkowość firm

Sejm i Senat zakończył prace nakładające obowiązek sporządzania sprawozdania o podatku dochodowym na przedsiębiorstwa wielonarodowe działające na terytorium Polski. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (obecnie jest skierowana do podpisu Prezydenta), przy czym zmienione przepisy ustawy o rachunkowości będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań o podatku dochodowym

Aktualność
15.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Sprawozdanie finansowe to to jeden z ważniejszych dokumentów w firmie, który zawiera podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości sprawozdanie podlega zatwierdzeniu w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 30 czerwca 2024 roku. Jeżeli po sporządzeniu sprawozdania, a przed jego zatwierdzeniem zostaną ujawnione

Aktualność
15.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Sejm poparł poprawkę o charakterze redakcyjnym, zgłoszoną przez Senat do nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Aktualność
15.04.2024 05:00 Podatki Rachunkowość firm

Od 1 stycznia 2024 r. podatnicy będący mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców mogą skorzystać z przyspieszonej metody amortyzacji i indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla nieruchomości położonych w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem. Chodzi o budynki i lokale niemieszkalne oraz budowle zaliczone do 1 i 2 grupy KŚT. Kiedy można zastosować

Aktualność
08.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

IESBA opracowała i wprowadziła do Kodeksu etyki zmienione definicje jednostki notowanej na giełdzie papierów wartościowych oraz jednostki zainteresowania publicznego.

Artykuł aktualny

Kalendarium wydarzeń kwiecień 2024 r. Nie zmieniła się natomiast składka wypadkowa w ryczałtowej wysokości (dla płatników rozliczających składki za nie więcej niż 9 ubezpieczonych, a więc i tych opłacających składki wyłącznie za siebie). Ci płatnicy nadal będą ją opłacać w wysokości 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej składki ustalonej dla grup działalności na dany okres). MF przygotowało projekt

Aktualność
04.04.2024 05:00 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na interpelację poselską w sprawie projektowanych zmian w obowiązku badania sprawozdań finansowych. W projekcie zmiany ustawy o rachunkowości zaproponowano podniesienie o 25% progów określających obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego jednostek. Ministerstwo odniosło się również do propozycji ograniczenia obowiązku badania wyłącznie do jednostek