Rachunkowość firm
Aktualność
30.10.2023 08:59 Rachunkowość firm

Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) przypomina, że 29 września 2023 r. weszła w życie zmiana ustawy o biegłych rewidentach, która wprowadziła zmiany m.in. w zakresie prawa posługiwania się oznaczeniem „firma audytorska”, komunikacji elektronicznej jak również odpowiedzialności administracyjnej firm audytorskich.

Aktualność
30.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, którego integralną częścią jest załącznik z jednolitym tekstem wszystkich międzynarodowych standardów rachunkowości. W związku z tym wiele osób zastanawia się, czym tak naprawdę są międzynarodowe standardy rachunkowości oraz kto i kiedy musi je stosować.

Aktualność
30.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

29 września 2023 r. weszła w życie zmiana ustawy o biegłych rewidentach wprowadzona na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 29 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1723).

Aktualność
26.10.2023 10:47 Rachunkowość firm

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie określające zasady sporządzenia sprawozdań przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne oraz fundusze inwestycyjne w likwidacji.

Aktualność
24.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

Komisja Europejska (KE) przedstawiła tzw. Pakiet Redukcji Obciążeń (Burden Reduction Package). Celem pakietu jest ograniczenie wymogów sprawozdawczych o 25%. Zalazły się w nim działania z obszaru sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Aktualność
23.10.2023 08:37 Rachunkowość firm

Zawarte w dyrektywie o rachunkowości progi finansowe, tj. suma aktywów bilansu i przychody netto ze sprzedaży, definiujące mikro-, małe, średnie i duże jednostki, zostaną podwyższone o 25%. Będzie to miało wpływ na obowiązki firm w zakresie sprawozdawczości finansowej.

Aktualność
20.10.2023 11:37 Rachunkowość firm

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie określające:

Aktualność
20.10.2023 10:51 Rachunkowość firm

Od 30 września 2023 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego.

Aktualność
19.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów opracowało szereg ankiet które mają być wykorzystane do opracowania koncepcji wspierającej dostęp do zawodu biegłego rewidenta. Koncepcja ta ma stanowić podstawę przyszłych zmian zarówno w zakresie przepisów prawnych, jak i działań operacyjnych, mających na celu zwiększenie zainteresowania zdobywaniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tej profesji. Termin ich wypełnienia

Aktualność
18.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

W przypadku prenumeraty często koszt zostaje poniesiony w roku wcześniejszym od tego, którego prenumerata dotyczy (np. w 2023 r. poniesiono koszty prenumeraty czasopism i gazet na 2024 r.). Jest to więc koszt przyszłego okresu sprawozdawczego, a zatem zgodnie z uregulowaniami prawa bilansowego koszty takie powinny być przypisane do okresu, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zatem

Aktualność
16.10.2023 12:24 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów opracowało szereg ankiet które mają być wykorzystane do opracowania koncepcji wspierającej dostęp do zawodu biegłego rewidenta. Koncepcja ta ma stanowić podstawę przyszłych zmian zarówno w zakresie przepisów prawnych, jak i działań operacyjnych, mających na celu zwiększenie zainteresowania zdobywaniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tej profesji. Termin ich wypełnienia

Artykuł aktualny
12.10.2023 Rachunkowość firm

Jedną z metod przeprowadzania corocznej inwentaryzacji aktywów jest inwentaryzowanie rozrachunków z kontrahentami drogą potwierdzenia sald (art. 26 uor). Mimo że treść przepisów w tym zakresie jest niezmieniana od dawna, nadal wiele jednostek napotyka problemy z tym związane. W artykule przedstawiamy rozwiązania czterech z nich.

Aktualność
10.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

Gdy księgowość przechodziła z papierowych zeszytów do arkuszy kalkulacyjnych, wielu myślało, że to już koniec rewolucji. Obecnie podstawą pracy w księgowości jest komputer wyposażony w oprogramowanie finansowo-księgowe, które pozwala nie tylko na prowadzenie podstawowej księgowości, ale również generowanie wszystkich niezbędnych e-dokumentów wymaganych przez przepisy prawa (np. tworzenie, wysyłka i

Artykuł aktualny
08.10.2023 Rachunkowość firm

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, którego integralną częścią jest załącznik z jednolitym tekstem wszystkich międzynarodowych standardów rachunkowości (dostępne jako elektroniczny dodatek do bieżącego wydania „MONITORA księgowego”). W związku z tym wiele osób zastanawia się, czym tak naprawdę są międzynarodowe standardy rachunkowości oraz kto i kiedy musi je stosować.

Artykuł aktualny
07.10.2023 Rachunkowość firm

Limit przychodów za 2023 r. decydujący o powstaniu obowiązku prowadzenia od 1 stycznia 2024 r. ksiąg rachunkowych wynosi 9 218 200 zł. Jest on niższy niż ten obowiązujący poprzednio o ponad 436 000 zł.

Aktualność
07.10.2023 13:18 Rachunkowość firm

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, którego integralną częścią jest załącznik z jednolitym tekstem wszystkich międzynarodowych standardów rachunkowości. Rozporządzenie te zastępuje poprzednie wersje rozporządzeń KE w tej sprawie.

Artykuł aktualny
06.10.2023 Rachunkowość firm

Koszty na przełomie lat obrotowych mogą sprawić problem. Najczęściej dotyczą one typowych dla tego okresu wydatków, takich jak rozliczenia mediów, wynagrodzeń, prenumerat itp. W tym opracowaniu omówiono zasady ujmowania i rozliczania takich kosztów w księgach rachunkowych na przełomie roku.

Aktualność
06.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z dnia 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Rozporządzenie wejdzie w życie 16 października 2023 r.