Artykuł aktualny na dzień 17-07-2024

Wskaźniki i stawki

 

I. RACHUNKOWOŚĆ

1. Wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2023 r.*

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsibiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 2021 r. poz.170) są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2023 r., jeżeli ich przychody za 2022 r. wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro przeliczone według kursu średniego NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzajacego rok obrotowy. Kurs ten na dzień 3 października 2022 r. wynosił 4,8272 zł/euro.

9 654 400

(2 000 000 euro × 4,8272 zł/euro)

* Na dzień oddania niniejszych Wskaźników i stawek nie jest jeszcze znany kurs euro, według którego przelicza się kwotę przychodów za 2023 r. zobowiązujących do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2024 r. – dane te opublikujemy na bieżąco na stronie e-wydania www.inforlex.pl/ewydania oraz w następnych Wskaźnikach i stawkach.

2. Obowiązek badania sprawozdań finansowych

Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o rachunkowości. Pozostałe jednostki (spółki z o.o., spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, cywilne oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych) podlegają badaniu, jeżeli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty