26.06.2019 Obrót gospodarczy

Wyrok SN z dnia 26 czerwca 2019 r., sygn. I PK 54/18

Wynikający z art. 378 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. obowiązek rozpoznania sprawy w granicach apelacji oznacza z jednej strony zakaz wykraczania przez sąd drugiej instancji poza te granice, z drugiej zaś nakaz wzięcia pod uwagę i rozważenia wszystkich podniesionych w apelacji zarzutów i wniosków. W konsekwencji, sąd drugiej instancji może - a jeżeli je dostrzeże, powinien - naprawić wszystkie stwierdzone w postępowaniu apelacyjnym naruszenia przez sąd pierwszej instancji prawa materialnego, niezależnie od tego, czy zostały wytknięte w apelacji, pod warunkiem, że mieszczą się w granicach zaskarżenia, zaś wynikający z brzmienia art. 378 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. obowiązek rozpoznania sprawy w granicach apelacji powinien być rozumiany jako nakaz rozważenia wszystkich podniesionych w apelacji zarzutów.

Teza od Redakcji

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący)

‎SSN Zbigniew Korzeniowski

SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa M. P. ‎przeciwko M. K.-H. i J. H. ‎o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę wyrównawczą i ustalenie, ‎po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 26 czerwca 2019 r., skargi kasacyjnej pozwanych od wyroku Sądu Apelacyjnego w […] z dnia 24 sierpnia 2017 r., sygn. akt III APa […],

1) oddala skargę kasacyjną,

2) zasądza solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem kosztów pomocy prawnej w postępowaniu kasacyjnym, odstępując od obciążania ich tymi kosztami w pozostałej części.

Uzasadnienie

Powód M. P. po ostatecznym sprecyzowaniu pozwu domagał się zasądzenia od pozwanych M. K.-H. i J. H. następujących kwot: 200.000 zł tytułem zadośćuczynienia, 10.640,11 zł tytułem odszkodowania, 30.400 zł tytułem skapitalizowanej renty za okres od czerwca 2010 r. do października 2016 r., a także bieżącej renty w kwotach po 400 zł miesięcznie. Ponadto domagał się ustalenia odpowiedzialności pozwanych na przyszłość za skutki wypadku z dnia 10 lutego 2010 r. oraz zwrotu kosztów procesu.

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy w K. wyrokiem z dnia 2 listopada 2016 r. zasądził solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kwotę 150.000 zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 lutego 2011 r.; kwotę 5.356,65 zł tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 lutego 2011 r.; kwotę 22.800 zł tytułem skapitalizowanej renty za okres od czerwca 2010 r. do października 2016 r.; kwoty po 300 zł miesięcznie tytułem renty na przyszłość od listopada 2016 r., płatnej do 10-tego dnia danego miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia; ustalił na przyszłość odpowiedzialność pozwanych za mogące ujawnić się w przyszłości skutki zdarzenia z dnia 10 lutego 2010 r. z uwzględnieniem przyczynienia się powoda do powstania zdarzenia w 25% oraz oddalił powództwo w pozostałym zakresie i rozstrzygnął o kosztach postępowania w sprawie.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty