Infor

Infor
13.05.2024 Ubezpieczenia

Nasza firma finansuje pracownikom wartość karnetów do wskazanych klubów fitness. Z uprawnienia tego korzystają również pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, ale przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czy od wartości karnetów dla pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych powinniśmy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne?

Infor
16.01.2024 Ubezpieczenia

Na początku 2023 r. wypłaciliśmy pracownikowi odprawę z tytułu powołania do terytorialnej służby wojskowej na podstawie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Pod koniec listopada 2023 r. pracownik ten zachorował. Odprawa nie jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Czy powinniśmy wliczyć ją do podstawy zasiłkowej? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Infor
20.12.2023 Ubezpieczenia

Nasza firma zawarła z pracownikiem umowę o podnoszeniu kwalifikacji w formie studiów magisterskich. Z tego tytułu dofinansowała pracownikowi czesne. W trakcie nauki pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Zgodnie z zawartą umową pracownik miał obowiązek zwrócić pracodawcy kwotę dofinansowania, gdyż nie wywiązał się z umowy (po zakończeniu studiów miał pracować w naszej firmie jeszcze przez 2

Infor
15.12.2023 Ubezpieczenia

Nasza firma zatrudnia w ramach stosunku pracy programistów. Ich wynagrodzenie pracownicze składa się z płacy zasadniczej i objętego 50% kosztami uzyskania przychodu dodatkowego wynagrodzenia należnego za programy napisane na polecenie przełożonych. Czy takie honorarium należy oskładkować na takich samych zasadach jak wynagrodzenie za pracę? Czy zasady rozliczania tego honorarium zmieniłoby zawieranie

Infor
13.12.2023 Ubezpieczenia

Zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia osobę, która od ponad 6 miesięcy przebywa na urlopie wychowawczym u innego pracodawcy. Z tytułu tej umowy przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 2 maja 2023 r., a pod koniec listopada 2023 r. stała się niezdolna do pracy z powodu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem (5 lat), na które wystąpiła o ten urlop (zleceniobiorca jest osobą samotnie

Infor
20.10.2023 Ubezpieczenia

Podatnik przy prowadzeniu działalności gospodarczej będzie korzystał z pomocy żony. Czy jeśli zostanie ona uznana za osobę współpracującą, to zapłacone za nią składki na ZUS będzie można odliczyć od dochodu?

Infor
06.10.2023 Ubezpieczenia

Z osobą, która od dawna jest zatrudniona w naszym zakładzie na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem wyższym niż ustawowa płaca minimalna, zawarliśmy we wrześniu br. dodatkowo umowę zlecenia (dotyczącą zupełnie innych czynności niż przewidziane w jej pracowniczym zakresie obowiązków). Okres trwania tej umowy w całości pokrywa się z udzielonym pracownikowi urlopem bezpłatnym. Czy w takim przypadku

Infor
07.09.2023 Ubezpieczenia

Jeden z naszych pracowników przebywa na urlopie wypoczynkowym. W trakcie tego urlopu wpłynęło do nas zwolnienie lekarskie pracownika z tytułu opieki nad chorym dzieckiem. Okres zwolnienia pokrywa się częściowo z urlopem wypoczynkowym, natomiast kilka dni wykracza poza termin tego urlopu. Czy pracownik ma prawo do zasiłku opiekuńczego za cały okres zwolnienia lekarskiego?

Infor
09.12.2015 Ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2016 r. płatnicy będą mieli prawo do uzyskania z ZUS odpowiedzi, czy w danym okresie należało opłacić za zleceniobiorcę składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. ZUS udzieli płatnikowi wiążącej odpowiedzi dopiero po zakończeniu miesiąca i po złożeniu za zleceniobiorcę dokumentacji rozliczeniowej przez wszystkich zobowiązanych do tego płatników.

Infor
02.12.2015 Ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać nowe świadczenie dla osób nieubezpieczonych, które urodzą dziecko - świadczenie rodzicielskie. Będą one otrzymywać po 1000 zł miesięcznie przez rok od dnia narodzin dziecka.

Infor
20.11.2015 Ubezpieczenia

Płatnicy składek, którzy ze względu na trudną sytuację finansową firmy posiadają zadłużenie w ZUS, mogą skorzystać z rozłożenia długu na raty albo z odroczenia terminu płatności obecnych lub przyszłych składek. Od 1 grudnia 2015 r. zawarcie umowy z ZUS w tej sprawie będzie łatwiejsze i obejmie całość zadłużenia płatnika również w części finansowanej przez ubezpieczonych.

Infor
10.11.2015 Ubezpieczenia

Profil informacyjny muszą założyć płatnicy, którzy mają obowiązek przesyłania dokumentów do ZUS drogą elektroniczną (przez teletransmisję danych). Termin na założenie profilu upływa 31 grudnia 2015 r. Obowiązek założenia profilu wynika z wprowadzenia od 1 stycznia 2016 r. e-zwolnień lekarskich.

Infor
16.10.2015 Ubezpieczenia

Termin wejścia w życie przepisów dotyczących nowego sposobu ustalania zasiłku dla przedsiębiorców został przesunięty z 1 listopada 2015 r. na 1 stycznia 2016 r. W związku z tym przedsiębiorcze kobiety będące w ciąży, które uzyskają prawo do zasiłku przed 1 stycznia 2016 r., otrzymają zasiłek chorobowy lub macierzyński liczony według starych korzystnych zasad.

Infor
12.10.2015 Ubezpieczenia

Członkowie rad nadzorczych podlegają ubezpieczeniom społecznym także wtedy, gdy posiadają inne tytuły do ubezpieczeń i/lub pobierają emeryturę bądź rentę. Oznacza to, że ich wynagrodzenie jest w całości oskładkowane w razie pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w kilku podmiotach czy posiadania jakiegokolwiek innego tytułu ubezpieczeniowego. Jeden z zatrudnianych przez nas członków rady nadzorczej

Infor
08.10.2015 Ubezpieczenia

Od 1 października 2015 r. PFRON refunduje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe niepełnosprawnym przedsiębiorcom, pomimo kilkudniowego opóźnienia w ich opłaceniu do ZUS. Dopuszczalny termin opóźnienia wynosi 14 dni od dnia upływu terminów wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Infor
30.09.2015 Ubezpieczenia

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie. Pracodawca ponownie musi zgłosić takiego pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA od dnia, od którego został z tych ubezpieczeń wyrejestrowany.

Infor
14.09.2015 Ubezpieczenia

Obowiązek opłacenia składek od nagrody pieniężnej w konkursie pracowniczym zależy od tego, do kogo jest on adresowany. Jeżeli w konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy firmy, wówczas uzyskana nagroda pozostaje w bezpośrednim związku z ich zatrudnieniem. Nagroda uzyskana w takim konkursie będzie zakwalifikowana jako przychód ze stosunku pracy. Nasza spółka ogłosiła konkurs dla pracowników na

Infor
04.09.2015 Ubezpieczenia

Od 14 sierpnia 2015 r. w wyniku nowelizacji ustawy zasiłkowej zmieniła się definicja członków rodziny. Za członka rodziny uważa się także osobę niepozostającą z ubezpieczonym w związku małżeńskim, ale będącą rodzicem jego dziecka – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. Grono członków rodziny poszerzono też o ojczyma i macochę.

Infor
03.09.2015 Ubezpieczenia

Z podstawy wymiaru składek wyłączone są m.in. świadczenia przyznane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników. Jeśli zatem pracownik bierze udział w szkoleniu, a pracodawca w umowie szkoleniowej zobowiązał się do zwrotu kosztów dojazdu, wartość tego świadczenia nie będzie oskładkowana. Jeden z naszych pracowników został skierowany na tygodniowe szkolenie

Infor
15.07.2015 Ubezpieczenia

Zakład pracy, który jest płatnikiem zasiłku opiekuńczego, może zlecić przeprowadzenie badania pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy lub sam skontrolować swojego pracownika, czy wykorzystuje zwolnienie zgodnie z przeznaczeniem. Nasza pracownica, która ma synów w wieku 7 i 2 lat, często korzysta ze zwolnień lekarskich na dziecko. Zwolnienia bierze wymiennie na jedno lub na

Infor
13.07.2015 Ubezpieczenia

W przypadku zgonu matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka albo niemożności sprawowania opieki z uwagi na niezdolność do samodzielnej egzystencji, prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego będzie mógł uzyskać ojciec dziecka, a prawo do zasiłku macierzyńskiego również ubezpieczony członek bliskiej rodziny.

Infor
07.07.2015 Ubezpieczenia

W przypadku zatrudnienia przez przedsiębiorcę członka najbliższej rodziny na podstawie umowy zlecenia składki należy opłacić od faktycznej kwoty umowy. Ta sama osoba współpracująca przy wykonywaniu działalności gospodarczej bez umowy zlecenia podlegałaby obowiązkowi ubezpieczeń od takiej podstawy, jaka obowiązuje przedsiębiorców.

Infor
30.06.2015 Ubezpieczenia

Po zmianie przepisów przedsiębiorcy nie będą już mogli korzystać z wysokich zasiłków chorobowych lub macierzyńskich. Zmieni się sposób wyliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla ubezpieczonych niebędących pracownikami, dla których podstawę wymiaru zasiłku stanowi kwota zadeklarowana.

Infor
25.06.2015 Ubezpieczenia

Płatnik może wystąpić do ZUS o wydanie interpretacji dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego, nawet jeśli wcześniej było przeprowadzone w danej sprawie postępowanie kontrolne, a płatnik sporne składki już uregulował. Jeżeli ZUS wyda płatnikowi niekorzystną interpretację lub odmówi jej wydania, płatnik może wnieść odwołanie do sądu.

Poprzednia Następna