Infor

Infor
23.04.2024 Rachunkowość firm

Firma prawnicza zaproponowała mi współpracę, która miałaby polegać na tym, żebym polecała moim klientom ich usługi prawne. W zamian miałabym otrzymać dosyć duży procent od wynagrodzenia zapłaconego przez mojego klienta. Słyszałam kiedyś o takim przypadku, że biuro rachunkowe miało mocne nieprzyjemności z powodu polecenia swojemu klientowi jakichś usług (nie pamiętam dokładnie jakich). Klient groził

Infor
19.03.2024 Rachunkowość firm

Sprzedawca żywności naliczył opłatę za marnowanie żywności za 2023 r., którą się oblicza i raportuje do 31 marca 2024 r., a wpłaca do 30 kwietnia 2024 r. Czy opłata ta powinna być zaewidencjonowana w księgach rachunkowych 2023 czy 2024 r.?

Infor
23.02.2024 Rachunkowość firm

W zeszłym roku jeden z naszych kontrahentów poinformował nas, że nie potwierdzi salda należności, gdyż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy dokonując inwentaryzacji w bieżącym roku, możemy nie wysyłać mu prośby o potwierdzenie salda i zinwentaryzować należność od niego metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

Infor
15.01.2024 Rachunkowość firm

Jednostka zgodnie z umową stosuje w sprzedaży towarów międzynarodowe formuły handlowe Incoterms. Kiedy w takim przypadku bilansowo należy rozpoznawać moment powstawania przychodu?

Infor
03.01.2024 Rachunkowość firm

Jeden z moich klientów notorycznie poszukuje różnych dodatkowych obszarów aktywności, nie zawsze jednak je podejmuje. Ostatnio zarzucił mnie masą pytań o to, jakie stawki VAT musi stosować przy wybranych przez niego usługach i sprzedaży towarów. Poszukiwanie przeze mnie tych stawek VAT zajęłoby mi więcej czasu niż księgowanie dokumentów, a poza tym w wielu przypadkach naprawdę nie wiem, jakie te stawki

Infor
21.12.2023 Rachunkowość firm

W czerwcu 2023 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe i podjęła uchwałę o wypłacie wspólnikom dywidendy. Do dnia bilansowego jednak środki pieniężne z tytułu uchwalonej dywidendy nie zostaną wypłacone. Gdzie w bilansie wykazać taką niewypłaconą dywidendę? Jakie są ewentualne skutki dla spółki braku wypłaty w terminie dywidendy?

Infor
14.11.2023 Rachunkowość firm

Klient naszego biura rachunkowego prosił mnie, abym napisała umowę o dzieło polegające na sprzątaniu biura. Twierdził, że występuje tutaj mierzalny rezultat, gdyż można sprawdzić jakość sprzątania, czy na podłodze są śmieci, czy parkiet jest czysty oraz czy na meblach jest kurz. Na każde takie usługi zawierałby oddzielną umowę. Moim zdaniem taki sposób działania o wiele bardziej pasuje do umowy o pracę

Infor
29.09.2023 Rachunkowość firm

W sierpniu 2023 r. w wyniku ulew został podtopiony magazyn firmowy. W związku z tym uszkodzeniu (zniszczeniu) uległa partia przechowywanych tam towarów, które już nie nadają się do dalszej sprzedaży. Jak prawidłowo udokumentować fakt ich uszkodzenia? Czy musimy korygować VAT, który odliczyliśmy przy nabyciu tych towarów? W jaki sposób zaewidencjonować w księgach rachunkowych takie zdarzenie?

Infor
16.11.2015 Rachunkowość firm

9 listopada 2015 r. zmieniły się zasady prowadzenia przez organizacje pożytku publicznego kampanii promocyjnych na rzecz przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na działalność pożytku publicznego. OPP będą także musiały dokonać zmian w sposobie, w jaki ewidencjonują środki zebrane z 1% PIT.

Infor
12.11.2015 Rachunkowość firm

Ustawa o rachunkowości nie wyznacza terminu, w którym należy podjąć decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych. Dlatego też należy przyjąć, że może być ona podjęta w dowolnym czasie umożliwiającym sporządzenie sprawozdania finansowego, a więc także w roku następującym po roku, za który jednostka chce sporządzić uproszczone sprawozdanie

Infor
26.03.2015 Rachunkowość firm

Jednostka podejmując decyzję o odstąpieniu od zapłaty drobnych nieprzeterminowanych należności, może je odnieść w koszty jednym dokumentem zbiorczym, sporządzanym np. raz na kwartał. W celu uznania ich za koszt podatkowy należy dołączyć protokół stwierdzający, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne byłyby równe lub wyższe od kwot wymienionych w zbiorczym dokumencie.

Infor
02.03.2015 Rachunkowość firm

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli zostaną wpłacone na odrębny rachunek bankowy prowadzony dla tego funduszu. Nie ma przy tym znaczenia, o jakie odpisy (z jakiego roku) chodzi. Podatnik może zaliczyć do kosztów również odpisy naliczone w latach poprzednich, nawet jeżeli obowiązek ich wpłaty uległ przedawnieniu.

Infor
17.10.2014 Rachunkowość firm

O intensywnym wykorzystywaniu uprawniającym do zastosowania podwyższonej stawki amortyzacji może świadczyć wyższy niż przeciętny średnioroczny przebieg pojazdu. Koszt nabycia tych pojazdów będzie mógł być szybciej rozliczony. Spółka wykorzystuje w prowadzonej działalności dystrybucyjnej samochody osobowe. Z konieczności jeżdżą one niezależnie od warunków drogowych i często na dwie zmiany. Czy mamy

Infor
15.10.2014 Rachunkowość firm

Księgi rachunkowe muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 2014 rok obrotowy wyniosły 5 010 600 zł.

Infor
03.10.2014 Rachunkowość firm

Jeżeli podatnik przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nabył urządzenia, które zamierza wykorzystywać w tej działalności, może je zaliczyć do środków trwałych. Trzy lata temu kupiłem jako osoba fizyczna drukarkę na fakturę za około 500 zł. Obecnie otworzyłem działalność gospodarczą. Czy mogę tę drukarkę zaliczyć do środków trwałych firmy?

Infor
22.08.2014 Rachunkowość firm

Jednostki mikro już za rok 2014 będą mogły sporządzać sprawozdanie finansowe obejmujące jedynie skrócony bilans oraz rachunek zysków i strat. Nie będzie obowiązku sporządzania przepływu środków pieniężnych, a pod pewnymi warunkami także informacji dodatkowej i sprawozdania z działalności.

Infor
30.07.2014 Rachunkowość firm

Usługa transportowa stanowiąca element ceny towaru nie powinna być wykazywana jako osobna pozycja na fakturze. Jeśli jednak zostanie ona wykazana oddzielnie, to zakup takiego towaru w ewidencji księgowej należy ująć łącznie, tj. bez wydzielania usługi transportu. Otrzymaliśmy fakturę, na której wykazane są dwie pozycje – sprzęt komputerowy i usługa transportowa. Ogółem te dwie pozycje dają cenę, na

Infor
27.06.2014 Rachunkowość firm

Od 10 sierpnia 2014 r. czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie mogła wykonywać każda osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest niekarana (za ściśle określony katalog przestępstw) oraz wykupi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Prowadzący działalność w tym zakresie nie będą już musieli uzyskiwać certyfikatu wydanego przez MF.

Infor
12.06.2014 Rachunkowość firm

Podatnik, który prowadzi pkpir metodą kasową, może w niej zaewidencjonować faktury prognozowe za gaz już w dacie ich wystawienia. Nie musi czekać z rozliczeniem do upływu wskazanego w nich terminu płatności. Prowadzę pkpir metodą kasową. W czerwcu 2014 r. otrzymałem 3 faktury za gaz. Data wystawienia wszystkich trzech faktur to 9 czerwca 2014 r. Termin płatności to 11 lipca 2014 r., 4 sierpnia 2014

Infor
10.06.2014 Rachunkowość firm

Podatnik użytkujący sezonowo środki trwałe ma prawo każdego roku dokonać wyboru metody ustalania miesięcznego odpisu amortyzacyjnego. Co więcej, nie ma obowiązku zgłaszania swego wyboru do urzędu skarbowego. Daje to podatnikowi możliwość kształtowania poziomu kosztów podatkowych bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek wydatków. Nasza spółka zamierza kupić szybowce i prowadzić w sezonie letnim naukę

Infor
17.02.2014 Rachunkowość firm

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowa definicja samochodu osobowego. Zmiana definicji oznacza, że w niektórych przypadkach jednorazowo można zamortyzować samochody, w stosunku do których dotychczas nie było tej możliwości.

Infor
24.12.2013 Rachunkowość firm

W księgach rachunkowych nieruchomości inwestycyjne ujmowane są według zasad przewidzianych dla środków trwałych, a także według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. Zasady te mają wady i zalety. Na przykładach przedstawiono zasady przekwalifikowania nieruchomości stanowiących środek trwały do grupy inwestycji oraz odwrotnie, a także inwestycji do środków trwałych, ze względu

Infor
20.12.2013 Rachunkowość firm

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić na dzień bilansowy. W przypadku jednostek, u których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, jest to 31 grudnia. Sprawozdanie finansowe jest końcowym produktem całego procesu zamknięcia roku obrotowego, który powinien skutkować ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych.

Infor
12.12.2013 Rachunkowość firm

Koniec każdego roku kalendarzowego to u większości przedsiębiorców okres wytężonej pracy związany z rocznym podsumowaniem rezultatów działalności gospodarczej. Aby prawidłowo podsumować kończący się rok, każde zdarzenie gospodarcze musi być zaewidencjonowane we właściwym momencie i w prawidłowej wysokości. Dlatego zdarzenia gospodarcze występujące na przełomie roku wymagają szczególnej uwagi, jeśli

Poprzednia Następna