Aktualności

Aktualność
11.12.2023 05:00 Rachunkowość firm

Na najbliższym spotkaniu będziemy rozmawiać o zamknięciu roku 2023. Zapraszamy 12 grudnia br., o godzinie 9.00.

Aktualność
07.12.2023 12:16 Rachunkowość firm

Na najbliższym spotkaniu będziemy rozmawiać o zamknięciu roku 2023. Zapraszamy 12 grudnia br., o godzinie 9.00.

Aktualność
01.12.2023 05:00 Rachunkowość firm

Jestem księgową i prowadzę biuro rachunkowe. Od stycznia 2023 r. przejęłam księgowanie spółki z o.o. Poprzednia księgowa w bilansie zamknięcia zostawiła mi do zaksięgowania wynagrodzenia brutto pracowników dotyczące grudnia 2022 r. Spółka ta zatrudnia 45 osób, a wynagrodzenie mają wypłacane 10 dnia kolejnego miesiąca, czyli za grudzień wynagrodzenie zostało wypłacone w styczniu 2023 r. Czy wypłatę

Aktualność
30.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Uległa zmianie kwota graniczna sumy aktywów oraz przychodów netto wyrażona w złotych polskich zobowiązująca niektóre jednostki do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego.

Aktualność
24.11.2023 11:19 Rachunkowość firm

Zmienił się wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi. Z wykazu wykreśleni zostali posłowie do Parlamentu Europejskiego. Zmiana dotyczy również wymienionych w wykazie sędziów Trybunału Stanu. Po nowelizacji zamiast sędziego Trybunału Stanu w wykazie wymienia się przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz członków tego Trybunału.

Aktualność
21.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

IAASB opublikował zmiany do MSB 700 (Z) oraz MSB 260 (Z) związane ze zmianami Kodeksu etyki księgowych.

Aktualność
20.11.2023 13:36 Rachunkowość firm

Wysokość stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie na rok 2024 wynosi 2,29%. Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w 2024 r. wynosi 6232,65 zł.

Aktualność
20.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Komitet Standardów Rachunkowości przedłożył do publicznej dyskusji projekt aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 2 „Podatek dochodowy”.

Aktualność
20.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Minister Finansów ogłosił, że opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2024 wyniesie 6232,65 zł tj. więcej o niemal 668 zł. Więcej o 0,11% zapłacą również firmy audytorskie z tytułu nadzoru w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych.

Aktualność
17.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Wnioskodawcą jest spółka, która jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i zobowiązana jest do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. W swojej działalności spółka nabywa towary i usługi od różnych dostawców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zazwyczaj reguluje swoje zobowiązania wobec dostawców terminowo na podstawie faktur lub zaliczek. Spółka czasami współpracuje

Aktualność
16.11.2023 17:21 Rachunkowość firm

Minister Finansów ogłosił, że opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2024 wyniesie 6232,65 zł tj. więcej o niemal 668 zł. Więcej o 0,11% zapłacą również firmy audytorskie z tytułu nadzoru w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych.

Aktualność
16.11.2023 14:27 Rachunkowość firm

Komitet Standardów Rachunkowości przedłożył do publicznej dyskusji projekt aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 2 „Podatek dochodowy”. Uwagi i komentarze można zgłaszać do 31 grudnia 2023r.

Aktualność
03.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Weszła w życie uchwała w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 600 (Zmienionego) – „Szczególne rozważania – Badania sprawozdań finansowych grupy (w tym praca audytorów części składowych grupy)”.

Aktualność
30.10.2023 08:59 Rachunkowość firm

Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) przypomina, że 29 września 2023 r. weszła w życie zmiana ustawy o biegłych rewidentach, która wprowadziła zmiany m.in. w zakresie prawa posługiwania się oznaczeniem „firma audytorska”, komunikacji elektronicznej jak również odpowiedzialności administracyjnej firm audytorskich.

Aktualność
30.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, którego integralną częścią jest załącznik z jednolitym tekstem wszystkich międzynarodowych standardów rachunkowości. W związku z tym wiele osób zastanawia się, czym tak naprawdę są międzynarodowe standardy rachunkowości oraz kto i kiedy musi je stosować.

Aktualność
30.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

29 września 2023 r. weszła w życie zmiana ustawy o biegłych rewidentach wprowadzona na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 29 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1723).

Aktualność
26.10.2023 10:47 Rachunkowość firm

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie określające zasady sporządzenia sprawozdań przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne oraz fundusze inwestycyjne w likwidacji.

Aktualność
24.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

Komisja Europejska (KE) przedstawiła tzw. Pakiet Redukcji Obciążeń (Burden Reduction Package). Celem pakietu jest ograniczenie wymogów sprawozdawczych o 25%. Zalazły się w nim działania z obszaru sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Aktualność
23.10.2023 08:37 Rachunkowość firm

Zawarte w dyrektywie o rachunkowości progi finansowe, tj. suma aktywów bilansu i przychody netto ze sprzedaży, definiujące mikro-, małe, średnie i duże jednostki, zostaną podwyższone o 25%. Będzie to miało wpływ na obowiązki firm w zakresie sprawozdawczości finansowej.

Aktualność
20.10.2023 11:37 Rachunkowość firm

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie określające:

Aktualność
20.10.2023 10:51 Rachunkowość firm

Od 30 września 2023 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego.

Aktualność
19.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów opracowało szereg ankiet które mają być wykorzystane do opracowania koncepcji wspierającej dostęp do zawodu biegłego rewidenta. Koncepcja ta ma stanowić podstawę przyszłych zmian zarówno w zakresie przepisów prawnych, jak i działań operacyjnych, mających na celu zwiększenie zainteresowania zdobywaniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tej profesji. Termin ich wypełnienia

Aktualność
18.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

W przypadku prenumeraty często koszt zostaje poniesiony w roku wcześniejszym od tego, którego prenumerata dotyczy (np. w 2023 r. poniesiono koszty prenumeraty czasopism i gazet na 2024 r.). Jest to więc koszt przyszłego okresu sprawozdawczego, a zatem zgodnie z uregulowaniami prawa bilansowego koszty takie powinny być przypisane do okresu, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zatem

Aktualność
16.10.2023 12:24 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów opracowało szereg ankiet które mają być wykorzystane do opracowania koncepcji wspierającej dostęp do zawodu biegłego rewidenta. Koncepcja ta ma stanowić podstawę przyszłych zmian zarówno w zakresie przepisów prawnych, jak i działań operacyjnych, mających na celu zwiększenie zainteresowania zdobywaniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tej profesji. Termin ich wypełnienia

Poprzednia Następna