09.11.2023 Obrót gospodarczy

Postanowienie NSA z dnia 9 listopada 2023 r., sygn. II GSK 1696/21

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Joanna Kabat-Rembelska po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2023 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 2023 r., sygn. akt II GSK 1696/21 w sprawie ze skargi kasacyjnej "T." Sp. z o.o. w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 r., sygn. akt III SA/Po 505/20 w sprawie ze skargi "T." Sp. z o.o. w L. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu z dnia [...] czerwca 2020 r., nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzenie gier na automatach bez koncesji, bez zezwolenia lub dokonania wymaganego zgłoszenia postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w komparycji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 2023 r., sygn. akt II GSK 1696/21 w ten sposób, że w wierszu dziesiątym od dołu w miejsce daty "4 marca 2021" wpisać datę "24 marca 2021"oraz w wierszu siódmym od dołu w miejsce numeru decyzji "3001-IOA.4246.20.2019.MRa" wpisać numer "3001-IOA.4246.20.2020.MRa".

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp