05.07.2024 Ubezpieczenia

Postanowienie NSA z dnia 5 lipca 2024 r., sygn. I GZ 193/24

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Henryk Wach po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2024 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia M. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2024 r. sygn. akt III SA/Po 79/24 w zakresie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] grudnia 2023 r. nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z 5 kwietnia 2024 r., sygn. akt III SA/Po 79/24 odrzucił skargę M. K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z [...] grudnia 2023 r. nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że M. K. (dalej: "skarżący") został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie i podanie numeru PESEL. Przesyłka zawierająca ww. wezwanie po dwukrotnym awizowaniu została uznana za doręczoną w dniu 18 marca 2024 r. W zakreślonym terminie, skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi. W tej sytuacji Sąd skargę odrzucił, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 i art. 46 § 2 pkt 1 lit. b) ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2023 r., poz. 1634 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.").

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty