do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Na co zwracać uwagę w trakcie badania przez biegłego rewidenta

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Zawód biegłego rewidenta jest zawodem zaufania publicznego. Biegli dbają o wiarygodność informacji finansowej oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, kierując się w codziennej pracy wysokimi standardami i zasadami etyki zawodowej, takimi jak: uczciwość, obiektywizm, zawodowe kompetencje i należyta staranność, zachowanie tajemnicy informacji i profesjonalne postępowanie.

 • Jak kwalifikować wydatki na ogłoszenia o sprzedaży środka trwałego?

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Chcemy sprzedać środek trwały. Będzie to wymagało ogłoszeń w prasie i internecie. Jak zakwalifikować wydatki na takie ogłoszenia?

 • Co zrobić z dokumentacją rachunkową likwidowanej firmy?

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Nasza firma ma zostać zlikwidowana. Co zrobić z jej dokumentacją rachunkową?

 • Gdzie wykazać jednorazowe usługi firmy windykacyjnej?

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Firma skorzystała jednorazowo z usług firmy windykacyjnej, która odzyskała dla nas jedną wierzytelność. Jak rachunkowo potraktować taką operację?

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty przedłużenia licencji na program komputerowy

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem W celu realizacji swoich usług spółka nabyła licencję do programu komputerowego (okres, na jaki została nabyta, wynosił dwa lata, zaś sama wartość licencji nie przekraczała kwoty 3500 zł). Obecnie spółka dokonała przedłużenia tej licencji na kolejne 12 miesięcy. W jaki sposób rozliczyć w księgach rachunkowych

 • Jak ująć w księgach rachunkowych wypłatę nagród z zysku netto dla pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Spółka z o.o podjęła uchwałę o przeznaczeniu części wypracowanego w 2016 r. zysku netto na wypłatę nagród pieniężnych dla pracowników. Jak ująć w księgach rachunkowych wypłatę tych nagród? Rada Ewidencja księgowa przeznaczenia części zysku na wypłatę nagród dla pracowników będzie zależna od tego,

 • Jak potraktować rachunkowo odszkodowanie za zniszczony w wypadku samochód?

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Firma ma dostać odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzony w wypadku samochód. Jak potraktować rachunkowo takie odszkodowanie?

 • Jak długo przechowuje się dokumenty związane ze środkiem trwałym w budowie?

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Mamy środek trwały w budowie. Jak długo trzeba przechowywać dokumenty związane z jego wytworzeniem?

 • Jak potraktować rachunkowo kaucjonowane opakowania?

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Firma ma sporo kaucjonowanych opakowań, które nie stanowią jej własności. Czy można je ująć w ewidencji bilansowej?

 • Czy biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za ujawnienie w czasie kontroli ZUS dokumentów płatnika, który nie był objęty kontrolą

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  W naszym biurze rachunkowym była prowadzona kontrola ZUS dotycząca jednego z naszych klientów. Kserowaliśmy znaczną liczbę dokumentów, o które prosił inspektor ZUS. Jedna z naszych pracownic przez pomyłkę dołączyła do dokumentacji plik dokumentów dotyczących innego płatnika, również naszego klienta (błąd powstał, ponieważ obie firmy mają zbliżoną nazwę, a dokumenty kserował niedoświadczony pracownik). Zorientowaliśmy się w pomyłce, lecz okazało się, że kontrolujący zdążył przejrzeć dokumenty tego płatnika i stwierdził w nich nieprawidłowości. Oznajmił, że kontrola ZUS obejmie także tego płatnika. Czy takie działanie jest dopuszczalne? Firma, której dokumenty zostały przypadkowo ujawnione, grozi nam teraz procesem sądowym. W jakim zakresie odpowiadamy za ujawnienie danych drugiego

 • Jak traktować rachunkowo wypłatę zaliczki na dywidendę?

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2017

  Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chcą wypłacić zaliczkę na dywidendę z utworzonego wcześniej kapitału rezerwowego. Jak to potraktować rachunkowo?

 • Jak ująć księgowo wypłatę dywidendy w walucie obcej?

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2017

  Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chcą, żeby wypłacić im dywidendę w walucie obcej. Czy wartość dywidendy możemy od razu ustalić w tej walucie?

 • Według jakich kryteriów uznaje się odroczone terminy płatności za mające wpływ na ujmowanie przychodów?

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2017

  Sprzedajemy towar z odroczonym terminem płatności. Czy w przepisach są jakieś kryteria, które nakazują uznać określone terminy wydłużonej płatności za istotne i mające wpływ na ujmowanie kwot przychodu?

 • Jak dokonać korekt w metodzie pośredniej – wykorzystanie danych z innych elementów sprawozdania finansowego lub bezpośrednio z ewidencji księgowej

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  Wśród wielu korekt dokonywanych w metodzie pośredniej najtrudniejsze w praktyce są dla księgowych te przypadki, gdy jednocześnie należy dokonać korekty zdarzeń niepieniężnych i wykazać kwotę przepływów w innym segmencie działalności. Przykładem takich korekt są różnice kursowe, odsetki i dywidendy, zyski z działalności inwestycyjnej. W artykule pokazano, w jaki sposób wykorzystać dane z ewidencji księgowej, aby prawidłowo sporządzić rachunek przepływów pieniężnych. Jak można – dokonując korekt technicznych do bilansowych zmian stanu aktywów i pasywów – uzyskać wartości, które powinny zostać zaprezentowane w poszczególnych segmentach rachunku przepływów pieniężnych.

 • Kiedy dokonać odpisów aktualizujących należności

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  W ramach zamknięcia roku obrotowego jednostki prowadzące księgi rachunkowe obowiązkowo muszą dokonać odpisów aktualizujących należności, które są obarczone istotnym ryzykiem niespłacalności. Oznacza to, że mogą nie przynieść w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych, dlatego na dzień bilansowy należy urealnić ich wartość.

 • Które dokumenty nie mogą być w dowolnej chwili przeniesione na elektroniczny nośnik danych?

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  Czy zmienione przepisy ustawy o rachunkowości pozwalają na gromadzenie w dowolnym momencie w postaci elektronicznej także aktów notarialnych poświadczających nabycie nieruchomości?

 • Kiedy firma nie musi ujawniać w informacji niefinansowej prowadzonych przez siebie ważnych negocjacji?

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  Nowe przepisy ustawy o rachunkowości nakazują firmom podanie w informacji niefinansowej danych dotyczących spraw będących dopiero przedmiotem negocjacji. To nasza tajemnica handlowa – czy w związku z tym musimy ją ujawnić?

 • Gdzie wykazać zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, ale jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego?

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  Po dniu bilansowym dowiedzieliśmy się o zdarzeniu dotyczącym zeszłego roku. Jesteśmy jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Jak w tej sytuacji wykazać zdarzenie, które nastąpiło po dniu bilansowym?

 • Obowiązek badania sprawozdania finansowego spółek osobowych

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Czy spółka komandytowo-akcyjna ma obowiązek poddawać swoje sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta?

 • Sprawozdanie finansowe stowarzyszeń

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  PROBLEM Czy ogólnopolskie stowarzyszenie posiadające terenowe jednostki pomocnicze, wśród których są jednostki posiadające i nieposiadające osobowości prawnej, powinno sporządzić sprawozdanie finansowe, w którym poinformuje, że posiada takie jednostki? Czy powinno ujawnić odpowiednie informacje finansowe dotyczące tych

 • Termin inwentaryzacji drogą weryfikacji sald

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Czy w przypadku inwentaryzacji metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości objętych nią składników, określoną w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, możliwym terminem jej przeprowadzenia jest jedynie ostatni dzień roku obrotowego?

 • Inwentaryzacja zapasów

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Jak należy rozumieć zapis ustawy o rachunkowości dotyczący obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową „raz w ciągu dwóch lat”?

 • Rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  W spółce nie tworzymy rezerw na niewykorzystane urlopy, ponieważ pracownicy otrzymują stałe wynagrodzenie. Biegły rewident twierdzi jednak, że na niewykorzystane urlopy pracownicze należy tworzyć rezerwę. Naszym zdaniem przy stałej pensji nie ma to znaczenia, ponieważ pracownicy nie są wynagradzani według roboczogodzin. Jak możemy udowodnić naszą rację?

 • Czy można rozliczać dostawy towarów w okresach rozliczeniowych

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Jesteśmy spółką z o.o. Prowadzimy hurtownię artykułów dziecięcych. Z niektórymi stałymi kontrahentami chcielibyśmy zawrzeć umowy, w których określilibyśmy miesięczne okresy rozliczeniowe, tzn. wystawienie faktury i rozliczenie następowałoby po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe podatkowo i jakie skutki podatkowe wywołuje?

 • Jak ustalić zmianę stanu produktów na potrzeby porównawczego rachunku zysków i strat

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Prawidłowe ustalenie zmiany stanu produktów, tj. pozycji A.II w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym, często sprawia kłopoty. Pojawiają się pytania, jakie pozycje bilansowe składają się na zmianę stanu produktów, czy bilansowa zmiana stanu produktów musi równać się zmianie stanu produktów wykazanej w rachunku zysków i strat w wersji porównawczej lub czy zmiana stanu produktów wykazana w rachunku zysków i strat może się różnić od zmiany bilansowej o czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.