do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wyrok TK z dnia 22 marca 2017 r., sygn. P 121/15

  data dodania: 07.04.2017

  Praca tymczasowa; właściwość miejscowa sądu pracy

 • Wyrok SN z dnia 16 marca 2017 r., sygn. I PK 110/16

  data dodania: 21.04.2017

  Strony umowy o pracę nie mogą, bez naruszenia, określonej w art. 18 § 1 i 2 k.p., zasady uprzywilejowania pracownika, zawierać porozumienia, na mocy którego pracownik zostanie pozbawiony - przysługującej mu na podstawie postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy - odprawy emerytalnej, przewyższającej wysokość odprawy, uregulowanej w art. 921 k.p.

 • Wyrok SN z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. I PK 81/16

  data dodania: 30.03.2017

  W użytym w art. 52 § 1 pkt 1 k.p. pojęciu "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych" mieszczą się trzy elementy. Są to: bezprawność zachowania pracownika (naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego), naruszenie albo zagrożenie interesów pracodawcy, zawinienie obejmujące zarówno winę umyślną, jak i rażące niedbalstwo, które muszą wystąpić łącznie. Dopiero łączne wystąpienie wyżej wymienionych trzech elementów składających się na pojęcie "ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych" będzie stanowić uzasadnioną przyczyną rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.

 • Wyrok TK z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. K 2/15

  data dodania: 10.03.2017

  Zwrot opłaty za edukację przedszkolną dzieci dla członków służby zagranicznej

 • Wyrok SN z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. I PK 76/16

  data dodania: 21.04.2017

  Zastosowanie art. 8 k.p. mieści się w granicach swobodnego uznania sędziowskiego. Konieczne jest w takim przypadku uwzględnienie całokształtu okoliczności sprawy. Uwzględniona powinna zostać więc także "zasada czystych rąk", która polega na tym, że ochrony przewidzianej w art. 8 k.p. może żądać jedynie ten, kto sam postępuje nienagannie.

 • Wyrok SN z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. I PK 300/15

  data dodania: 30.03.2017

  Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r., K 11/15, nie stosuje się art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (jednolity tekst: Dz.U. z 2012 r., poz. 1155 ze zm.), ale stosuje się art. 775 § 5 k.p. w przypadku, gdy pracodawca nie uregulował zasad zwrotu należności z tytułu podroży służbowej w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę.

 • Wyrok SN z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. I PK 63/16

  data dodania: 17.03.2017

  Art. 22 § 1 1 k.p. nie stwarza domniemania prawnego zawarcia umowy o pracę i nie wyłącza możliwości ustalenia rodzaju zawartej umowy poprzez wykładnię oświadczeń woli wedle kryteriów z art. 65 k.c.

 • Wyrok SN z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. I PK 95/16

  data dodania: 21.04.2017

  Termin, o którym mowa w art. 52 § 2 k.p. może być - w konkretnym przypadku - albo zachowany (wówczas oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę jest złożone prawidłowo), albo naruszony (wtedy oświadczenie jest złożone niezgodnie z prawem). W tym sensie jakiekolwiek przekroczenie terminu, choćby było nieznaczne, nie może być kwalifikowane jako "czynność sprzeczna z zasadami współżycia społecznego". To sądy orzekające w sprawie, czyli sąd pierwszej lub drugiej instancji, obowiązane są, na podstawie art. 11 k.p.c., do bezpośredniego uwzględnienia mocy wiążącej wyroku karnego, przejawiającej się w sferze ustaleń faktycznych odnoszących się do osoby sprawcy, przedmiotu przestępstwa i czynu przypisanego sprawcy. Okoliczności te nie mogą być przedmiotem postępowania dowodowego ani oceny

 • Wyrok SN z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. I PK 72/16

  data dodania: 21.04.2017

  Przejście do nowej firmy załogi nie powoduje przejęcia całego zakładu na nowego pracodawcę.

 • Wyrok SN z dnia 7 lutego 2017 r., sygn. II PK 355/15

  data dodania: 01.04.2017

  Algorytm ustalenia odszkodowania z art. 1012 § 3 k.p. ma charakter zindywidualizowany. Matryca obrazująca długość umówionego zakazu konkurencji jest przymierzana do czasu trwania stosunku pracy tak, aby konweniowała z ostatnim okresem pracy, za który pracownik otrzymywał wynagrodzenie. Znaczy to tyle, że mechanizm obliczenia odszkodowania polega na ustaleniu 25% wynagrodzenia otrzymanego z okresu trwania stosunku pracy, przy czym okres ten liczony jest wstecz od dnia ustania zatrudnienia (albo od ostatniego dnia, za który wypłacano wynagrodzenie) i odpowiada długości czasu, na jaki został zawarty zakaz. Punktem odniesienia paralelnej relacji zachodzącej między okresami zatrudnienia i obowiązywania zakazu konkurencji nie jest wyłącznie ustanie stosunku pracy. Jest to jasne, jeżeli uwzględni się, że dla określenia

 • Wyrok SN z dnia 7 lutego 2017 r., sygn. II PK 359/15

  data dodania: 01.04.2017

  Dopuszczalne jest moderowanie wysokości ryczałtów za noclegi kierowcy w kabinie samochodu ciężarowego ze względu na rodzaj jej wyposażenia bytowo-noclegowego według zależności im wyższy standard zapewnianego nocnego odpoczynku tym niższy ryczałt za nocleg.

 • Wyrok NSA z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. II FSK 3604/14

  data dodania: 31.03.2017

  Odpowiednie – zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, dalej: u.r.z.s.z.o.n.).- zastosowanie przepisu art. 70 ust. 1 ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczy wpłat, o których mowa zarówno w art. 33 ust. 4a pkt 1 jak i pkt 2 u.r.z.s.z.o.n.

 • Wyrok NSA z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. I OSK 1398/15

  data dodania: 31.03.2017

  Wykładnia gramatyczna, literalna pojęcia uraz nie pozwala na zawężenie znaczenia słowa uszkodzenie tylko do fizycznego, anatomicznego zniszczenia tkanki ciała. Uraz nie powinien być redukowany tylko do zmian anatomicznych, co może sugerować słowo uszkodzenie tkanki lub narządu, gdyż nie są wykluczone zaburzenia lub zmiany czynnościowe u pracownika spowodowane wypadkiem przy pracy, które nie będą polegały na zmianach anatomicznych np. psychiczne. Odrzucić należy też podawane tzw. względy pragmatyczne, według których nie powinno się nawet wszczynać postępowań powypadkowych, kiedy doznane uszkodzenia ciała są niewielkie.

 • Wyrok NSA z dnia 1 lutego 2017 r., sygn. II FSK 3311/14

  data dodania: 05.04.2017

  Wykładnia systemowa wyprowadzona z norm zawartych w art. 33 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 3 u.r.z.s.z.o.n. oraz w art. 38 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. prowadzi do wniosku, że pojęcie "dzień, w którym uzyskano środki" w przypadku obowiązku odprowadzania pobranych zaliczek na podatek na ZFRON należy utożsamiać z terminem wpłaty pobranych zaliczek na konto urzędu skarbowego, o jakim mowa w art. 38 ust. 1 u.p.d.o.f., tj. 20 dniem miesiąca następującego po miesiącu pobrania zaliczek.

 • Wyrok NSA z dnia 1 lutego 2017 r., sygn. II FSK 101/15

  data dodania: 05.04.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Anna Dumas (sprawozdawca), Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia WSA (del.) Marek Olejnik, Protokolant Piotr Stępień, po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Pracy i Polityki Społecznej od wyroku

 • Wyrok NSA z dnia 1 lutego 2017 r., sygn. I OSK 1034/15

  data dodania: 24.04.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno Sędziowie: Sędzia NSA Elżbieta Kremer Sędzia del. WSA Arkadiusz Blewązka (spr.) Protokolant sekretarz sądowy Małgorzata Zientala po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2017 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej M. K. od wyroku

 • Uchwała SN z dnia 1 lutego 2017 r., sygn. III PZP 11/16

  data dodania: 17.03.2017

  Pracodawcą pracowników zatrudnionych w Biurze byłego Prezydenta RP jest to Biuro, a ich stosunki pracy wygasają z dniem śmierci byłego Prezydenta RP (art. 3 w związku z art. 632 § 1 i 2 k.p.)

 • Wyrok SN z dnia 1 lutego 2017 r., sygn. I PK 315/15

  data dodania: 02.03.2017

  Wina nieumyślna pracownika występuje wtedy, gdy ma on możliwość przewidywania, że jego bezprawne zachowanie wyrządzi szkodę, lecz bezpodstawnie przypuszcza, że szkoda nie nastąpi (niedbalstwo), bądź wówczas, gdy pracownik nie przewiduje możliwości powstania szkody, choć w okolicznościach sprawy mógł i powinien przewidzieć jej powstanie (lekkomyślność). Wina umyślna natomiast istnieje wówczas, gdy sprawca chce wyrządzić szkodę w mieniu pracodawcy i celowo do tego zmierza (zamiar bezpośredni) lub gdy mając świadomość szkodliwych skutków swego działania i przewidując ich nastąpienie, godzi się na nie, choć nie zmierza bezpośrednio do wyrządzenia szkody (zamiar ewentualny). Umyślne wyrządzenie szkody ma zatem miejsce wtedy, gdy pracownik objął następstwa swego działania zamiarem bezpośrednim

 • Wyrok SN z dnia 31 stycznia 2017 r., sygn. I PK 49/16

  data dodania: 17.03.2017

  Kwestionowanie zasadności negatywnej oceny okresowej pracownika samorządowego, dokonanej na podstawie art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych, podlega kontroli sądu pracy rozpatrującego odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. Wyjątkowo dopuszczalne jest także zakwestionowanie oceny okresowej przed dokonaniem wypowiedzenia, jednak w takim przypadku konieczne jest wyraźne wskazanie materialnej podstawy powództwa, której nie zawiera art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych. Podstawą materialną roszczeń mogą być konkretne przepisy kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego w związku z odesłaniem z art. 300 k.p.

 • Wyrok SN z dnia 31 stycznia 2017 r., sygn. II PK 348/15

  data dodania: 01.04.2017

  Zgodnie z normą art. 265 k.p., usprawiedliwieniem dla opóźnienia we wniesieniu odwołania od rozwiązania stosunku pracy może być również błędne przeświadczenie strony powodowej o kontynuowaniu postępowania sądowego zainicjowanego złożonym w terminie i zwróconym następnie, na podstawie art. 130 § 2 k.p.c., odwołaniem od wypowiedzenia.

 • Wyrok SN z dnia 31 stycznia 2017 r., sygn. I PK 311/15

  data dodania: 02.03.2017

  Pracownikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie przysługuje roszczenie w sprawach spoza zakresu prawa pracy o kandydowanie ani o powołanie przez zgromadzenie wspólników na członka rady nadzorczej takiego podmiotu prawa handlowego, ani roszczenie z tytułu związkowej dyskryminacji w zatrudnieniu, chociażby udział pracownika w kontestowanych procedurach został ograniczony ze względu na jego nieprzynależność do związków zawodowych. Niedopuszczalna jest droga sądowa o stwierdzenie nieważności uzgodnionego przez organizacje związkowe bez udziału pracodawcy postanowień regulaminu wyborów pracowników na kandydatów do rady nadzorczej spółki z ograniczona odpowiedzialnością, którzy zostali następnie powołani do rady nadzorczej na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników (art. 215 k.s.h.), ani o

 • Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn. II PK 333/15

  data dodania: 01.04.2017

  Sąd nie jest wprost związany podstawą prawną wskazaną przez powoda w pozwie, zgodnie z zasadami da mihi factum, dabo tibi ius oraz iura novit curia. Zakaz orzekania ponad żądanie pozwu odnosi się do wyłącznie ilościowych i przedmiotowych granic powództwa. Powołanie przez powoda podstawy materilanoprawnej powództwa nie wiąże sądu. Powód powinien określić żądanie oraz jego podstawę faktyczną, a do sądu należy rozważenie możliwych podstaw prawnych powództwa, choćby niewskazanych przez powoda. Jeśli zatem w okolicznościach faktycznych sprawy sąd stwierdza zasadność żądania powoda z innej podstawy prawnej niż wskazana, to powinien je uwzględnić z tej innej podstawy, przy czym powinien zwrócić uwagę stron i umożliwić im wypowiedzenie się w tej kwestii.

 • Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn. II PK 334/15

  data dodania: 01.04.2017

  Naruszenie trybu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony (brak przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie), którego skutkiem jest równocześnie skrócenie okresu wypowiedzenia uzasadnia kumulację roszczeń przewidzianych w art. 45 k.p. i art. 49 k.p.

 • Wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2017 r., sygn. I OSK 1724/15

  data dodania: 26.03.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Wiesław Morys (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Jolanta Rudnicka Sędzia del. WSA Ewa Kręcichwost - Durchowska Protokolant starszy sekretarz sądowy Magdalena Błaszczyk po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2017r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej

 • Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2017 r., sygn. II PK 320/15

  data dodania: 17.03.2017

  Przesłanka niezależności od pracownika przyczyn przekroczenia terminu z art. 48 § 1 k.p. jest pojęciem szerokim. Zwrot "przyczyny niezależne od pracownika" nie jest tożsamy ze zwrotem "przyczyny niezawinione przez pracownika". Rozważenie "przyczyn" przekroczenia terminu do zgłoszenia gotowości do pracy i ocena ich jako "niezależnych od pracownika" należy do sądu. Są to przesłanki trudne do jednoznacznego zdefiniowania i podlegają rozważeniu w okolicznościach konkretnej sprawy. Trzeba jednak podkreślić, że są to przyczyny, które jak wynika z sensu tego określenia, nie zależą od pracownika, czy też na które nie ma on obiektywnego wpływu. Ocena niezależności tychże przyczyn musi być zatem odnoszona do osoby pracownika. Zgłoszenie gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, jako czynność prawa materialnego,