do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć składki i podatek od umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem w trakcie urlopu bezpłatnego

  data dodania: 28.12.2012

  Naszemu pełnoetatowemu pracownikowi udzieliliśmy urlopu bezpłatnego na okres od 1 października do 31 grudnia 2012 r. W listopadzie zawarliśmy z nim umowę zlecenia (na okres 2 tygodni). Czy od kwoty wynagrodzenia wypłaconego mu z tytułu zlecenia powinniśmy opłacić składki ZUS na zasadach obowiązujących pracowników?

 • Jak pracodawca może odzyskać nienależne świadczenie urlopowe od spadkobierców zmarłego pracownika

  data dodania: 28.12.2012

  Wypłaciliśmy pracownikowi przed urlopem, 28 czerwca br., świadczenie urlopowe W tym samym dniu pracownik ciężko zachorował i znalazł się w szpitalu. Po 3 miesiącach pracownik zmarł. Od 2 lipca br. miał korzystać z 14-dniowego odpoczynku. Teraz chcemy wystąpić do spadkobierców zmarłego pracownika z żądaniem zwrotu nienależnie wypłaconej kwoty. Czy są szanse, aby odzyskać te pieniądze?

 • Czy pracownik ma prawo do odprawy rentowej po ustaniu zatrudnienia

  data dodania: 28.12.2012

  W marcu 2012 r. rozwiązaliśmy umowę za porozumieniem stron z pracownicą, która wykorzystała cały przysługujący jej okres zasiłkowy. Po ustaniu zatrudnienia pracownica złożyła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W grudniu 2012 r. uzyskała rentę. Czy z tego tytułu przysługuje jej od nas odprawa? Jeśli tak, to czy powinniśmy skorygować wydane wcześniej pracownicy świadectwo pracy i ZUS Rp-7, podając informację o wypłaconej odprawie?

 • Po jakim kursie ponownie wypłacić dietę, jeżeli zleceniobiorca dokonał jej zwrotu na rachunek zleceniodawcy

  data dodania: 28.12.2012

  Zleceniobiorcy otrzymują diety (w euro) za wykonywanie umowy na rzecz naszej spółki poza granicami Polski. Diety w walucie przeliczamy według kursu obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień poniesienia kosztu i wypłacamy w złotych. Należność z tytułu diety wypłacona jednemu z naszych zleceniobiorców wróciła po kilku dniach na nasz rachunek. Zleceniobiorca stwierdził, że nastąpiła pomyłka. Chcemy ponownie przekazać dietę na rachunek tego zleceniobiorcy. Czy musimy przeliczyć je po nowym kursie?

 • W jakiej wysokości wypłacać dodatek za pracę w nocy na przełomie roku 2012/2013

  data dodania: 28.12.2012

  Nasz pracownik wykonywał pracę w porze nocnej 31 grudnia 2012 r. od godz. 22.00 do godz. 6.00 1 stycznia 2013 r. W podstawie obliczenia dodatku za pracę w porze nocnej chcemy uwzględnić wynagrodzenie minimalne obowiązujące w 2012 r. (za 2 godziny w 2012 r.) i obowiązujące w 2013 r. (za 6 godzin pracy w 2013 r.). Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe? Wynagrodzenia wypłacamy 5. dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

 • Kiedy urząd skarbowy może wyrazić zgodę na odroczenie płatności zaliczek na podatek dochodowy

  data dodania: 28.12.2012

  Wystąpienie płatnika z wnioskiem o odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników lub osób, z którymi zawarto umowę cywilnoprawną, musi być spowodowane szczególnymi okolicznościami, w jakich znalazł się płatnik, albo interesem publicznym. Decyzja organu podatkowego w tym zakresie ma bowiem charakter uznaniowy, co oznacza, że może on pozytywnie rozpatrzyć wniosek, ale nie ma takiego obowiązku.

 • Czy pracowników na urlopach ojcowskich i dodatkowych urlopach macierzyńskich można zwolnić z powodu likwidacji stanowiska pracy

  data dodania: 28.12.2012

  W naszym zakładzie zwalniamy 10 pracowników z powodu likwidacji stanowisk pracy. Nie będą to jednak zwolnienia grupowe. Czy w takim przypadku możemy zwolnić pracownika na urlopie ojcowskim oraz pracownicę korzystającą z dodatkowego urlopu macierzyńskiego? Dodam, że w naszej firmie zatrudniamy ponad 100 pracowników.

 • Czy w regulaminie pracy można wprowadzić obowiązek uzyskiwania zgody pracodawcy na podjęcie przez pracownika dodatkowej pracy

  data dodania: 28.12.2012

  Wiem, że niektórzy pracownicy mają inną pracę, wykonują dodatkowe zlecenia itp. Kilka osób pracuje u innych pracodawców w nocy, a potem są niedysponowani w pracy albo stanowią zagrożenie wykonując pracę (zajmują się obsługą maszyn ciężkich). Czy w regulaminie pracy mogę zobowiązać pracowników do tego, by występowali do mnie o pisemną zgodę na jakiekolwiek dodatkowe zatrudnienie, niezależnie od podstawy prawnej tego zatrudnienia?

 • Czy można zatrudnić pracownika od 1 stycznia

  data dodania: 28.12.2012

  Chcieliśmy zatrudnić pracownika od 1 stycznia 2013 r. W naszej firmie wszystkie święta są dniami wolnymi od pracy. Pierwszym dniem pracy pracownika będzie zatem 2 stycznia. Umowę z pracownikiem zawarliśmy 31 grudnia 2012 r. Jako dzień rozpoczęcia pracy podaliśmy 2 stycznia. Od kiedy obowiązuje tak zawarta umowa o pracę?

 • Zmiany 2013: Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

  data dodania: 28.12.2012

  (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1342)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone w IV kwartale 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r. – ustawą z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz.

 • Kiedy można zwolnić z pracy pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

  data dodania: 28.12.2012

  Pracownik na zwolnieniu chorobowym podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem z pracy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy pracownik wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem. Pracodawca może go wtedy zwolnić z pracy dyscyplinarnie.

 • Na jakich warunkach będzie można ubiegać się o świadczenia rodzinne od 1 stycznia 2013 r.

  data dodania: 28.12.2012

  Od 1 stycznia 2013 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą zmienią się zasady przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. W wyniku nowelizacji wprowadzono również nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy.

 • Jakie składki zdrowotne w 2013 r. będą opłacać rolnicy

  data dodania: 28.12.2012

  Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego rolników, wprowadzone po raz pierwszy w 2012 r., będą obowiązywać również przez cały 2013 r. Sposób opłacania składek – albo przez rolnika, albo przez KRUS – jest uzależniony od wielkości gospodarstwa.

 • Termin na złożenie PIT-4R i PIT-8AR za 2012 r. mija 31 stycznia 2013 r.

  data dodania: 28.12.2012

  Do 31 stycznia 2013 r. płatnicy podatku powinni złożyć we właściwym urzędzie skarbowym informacje PIT-4R (o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) i PIT-8AR (o pobranym podatku zryczałtowanym) za ubiegły rok. Niedotrzymanie tego terminu lub podanie w informacji nieprawidłowych danych jest zagrożone karą grzywny nawet do 12 800 zł.

 • Jakie zmiany w zakresie wynagrodzeń pracowników wprowadza od 1 stycznia 2013 r. ustawa okołobudżetowa

  data dodania: 28.12.2012

  Podstawą do ustalenia odpisu na zfśs i świadczenia urlopowego w 2013 r. jest ta sama kwota, która obowiązywała w poprzednim roku, tj. 2917,14 zł. Odpisy na zfśs w 2013 r. dla nauczycieli należy natomiast ustalać od kwoty bazowej obowiązującej 1 stycznia 2012 r., tj. od 2618,10 zł. To najważniejsze regulacje, jakie wprowadza od 1 stycznia 2013 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawa okołobudżetowa).

 • Jakie koszty autorskie stosować na przełomie roku 2012/2013

  data dodania: 28.12.2012

  Wiemy, że od 1 stycznia 2013 r. zmieniły się zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodów. Czy przychód za grudzień 2012 r. wypłacony w styczniu 2013 r. powinniśmy rozliczać na podstawie nowych przepisów w tym zakresie?

 • Co się zmieni od 1 stycznia 2013 r. w zakresie zwalniania pracowników sfery budżetowej

  data dodania: 28.12.2012

  Pracowników sfery budżetowej, m.in. mianowanych nauczycieli, mianowanych urzędników państwowych, urzędników służby cywilnej, nie będzie można zwolnić z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego. Taka zmiana przepisów oczekuje obecnie na podpis prezydenta i ma wejść w życie od 1 stycznia 2013 r.

 • Zmiany 2013: Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

  data dodania: 28.12.2012

  (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1342)* * Tabela zawiera przegląd zmian, których termin wejścia w życie przypada od 1 stycznia 2013 r., wprowadzone: – ustawą z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), – ustawą z 16 listopada

 • Zmiany 2013: Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – rozporządzenia wykonawcze

  data dodania: 28.12.2012

  25 października 2012 r. Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P) Zmianę wprowadza rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do

 • Odpowiedzi ekspertów INFORLEX.PL na pytania zadawane podczas dyżurów telefonicznych

  data dodania: 28.12.2012

  Z dniem 1 listopada 2012 r. nastąpiło przejęcie spółki z o.o. wraz ze wszystkimi pracownikami przez inną spółkę w trybie art. 231 Kodeksu pracy. W spółkach tworzony jest fundusz świadczeń socjalnych, a gospodarowanie jego środkami odbywa się na podstawie regulaminu. W każdej spółce obowiązuje inny regulamin. W spółce przejętej działają związki zawodowe, które uzgodniły z pracodawcą treść tego regulaminu, natomiast w spółce przejmującej związki nie działają, a regulamin został uzgodniony z przedstawicielem pracowników. Jak będzie funkcjonowało gospodarowanie funduszem po połączeniu spółek i który regulamin będzie obowiązywał?

 • Jak prawidłowo złożyć formularz ZUS IWA za 2012 r.

  data dodania: 28.12.2012

  Termin na przekazanie formularza ZUS IWA „Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” za 2012 r. upływa 31 stycznia 2013 r. Dla płatników składek, którzy przekazali ten formularz również za poprzednie 2 lata (za 2010 r. i 2011 r.), obowiązującą ich wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. ustali ZUS, zawiadamiając ich o tym najpóźniej do 20 kwietnia 2013 r.

 • Zmiany 2013: Ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

  data dodania: 28.12.2012

  (Dz.U. Nr 158, poz. 1121; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1342) * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone w IV kwartale 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r. przez: – ustawę z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r. poz. 1342). Treść przepisu przed nowelizacją

 • Zmiany 2013: Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

  data dodania: 28.12.2012

  (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 908) * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone w IV kwartale 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r. przez: – ustawę z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (w dniu oddania przewodnika do druku ustawa oczekiwała na

 • Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne trzeba dopłacić składki emerytalne i rentowe – komunikat ZUS

  data dodania: 28.12.2012

  W związku z reformą emerytalną, wchodzącą w życie od 1 stycznia 2013 r., wydłużeniu uległ m.in. staż ubezpieczeniowy gwarantujący minimalną emeryturę. Jeżeli organ opłacający składki za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) zaprzestał opłacania składek ze względu na osiągnięcie stażu ubezpieczeniowego, który przed reformą zapewniał najniższą emeryturę, teraz musi dopłacać składki do stażu ubezpieczeniowego wymaganego po reformie.

 • Zmiany 2013: Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

  data dodania: 28.12.2012

  (Dz.U. Nr 227, poz. 1505; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092)* * Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o pracownikach urzędów państwowych wprowadzone w IV kwartale 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r. przez: – ustawę z 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (w dniu oddania