do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy można wycofać się ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem albo wybrać ten sposób rozliczenia po upływie terminu do złożenia zeznania za 2016 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  2 maja 2017 r. upłynął termin do złożenia zeznań rocznych PIT za 2016 r. Część podatników skorzystała przy ich sporządzaniu z możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Z pytań napływających do redakcji wynika, że niektórzy z nich zmienili zdanie i chcieliby zrezygnować z tego sposobu rozliczenia podatku. W związku z tym mają wątpliwości, czy mogą to jeszcze zrobić. Podobne problemy mają podatnicy, którzy w pierwotnym zeznaniu nie skorzystali ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem, a teraz chcieliby to zrobić.

 • Czy zakup towarów przeznaczonych na ekspozycję będzie stanowił koszt firmy w momencie poniesienia – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  W przypadkach, w których ekspozycja towarów w oknie wystawowym ma charakter trwały, może powstać konieczność rozliczenia wydatków z nią związanych poprzez odpisy amortyzacyjne. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy. Pełna treść interpretacji jest dostępna

 • Korekta deklaracji podatkowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Na podatniku ciążą dwa podstawowe obowiązki: złożenie deklaracji podatkowej i zapłacenie podatku. Ten pierwszy jest w gruncie rzeczy ważniejszy, gdyż wysokość podatku wynika przecież ze złożonej deklaracji, a więc to błąd w deklaracji jest najczęstszą przyczyną zapłacenia podatku w nieprawidłowej wysokości, czyli powstania zaległości podatkowej (gdy podatnik zapłacił za mało) albo nadpłaty (gdy zapłacił za dużo). Te dwie sytuacje zostaną przedstawione osobno, ponieważ rządzą się odmiennymi prawami, a ponadto z reguły podatnika interesuje w danej chwili tylko korekta w jednym kierunku. Najpierw więc korekta na niekorzyść podatnika, bo podatek należy dopłacić (rozdział 1), a potem korekta na korzyść podatnika, której typowym, choć nie jedynym efektem, jest zwrot nadpłaty (rozdział

 • Czy faktury VAT RR mogą być wystawiane na żonę rolnika ryczałtowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Problem Małżeństwo wspólnie prowadzi gospodarstwo rolne. Na męża były wystawiane faktury RR. Oprócz tego mąż prowadzi działalność gospodarczą (niezwiązaną z rolnictwem), z tytułu której jest czynnym podatnikiem VAT. Od nowego roku mąż prowadzi księgi rachunkowe z tytułu działalności gospodarczej. Czy w związku z tym

 • Czy utrwalona praktyka interpretacyjna może zastąpić interpretację indywidualną

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. w przepisach Ordynacji podatkowej pojawiło się pojęcie utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów podatnik, który się do niej zastosuje, podlega ochronie, tak jakby uzyskał interpretację indywidualną. Mimo potencjalnie podobnego zakresu ochrony podatnik może mieć problem z ustaleniem, jakie obowiązuje utrwalone stanowisko organów podatkowych w interesującym go stanie faktycznym i prawnym, oraz z określeniem zakresu przysługującej mu ochrony prawnej.

 • Zmiany w kredytach hipotecznych – korzyści dla konsumentów i nowe obowiązki dla przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

    Od 22 lipca 2017 r. zmienią się zasady udzielania kredytów hipotecznych, a instytucje pożyczkowe będą musiały być zarejestrowane. Nowa ustawa o kredycie hipotecznym (dalej: ustawa) pozwala na wzięcie kredytu hipotecznego jedynie w walucie, w której klient (konsument) uzyskuje większość dochodów. Ważną zmianą jest także

 • Strata przewyższająca kapitał

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Jeśli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Przepis Kodeksu spółek handlowych ma na celu ochronę spółki, której istnienie jest zagrożone. Wymienione przesłanki nakładają więc na zarząd obowiązek niezwłocznego zwołania zgromadzenia wspólników w celu podjęcia decyzji o dalszym jej losie.

 • Rok podatkowy a rok kalendarzowy dla spółek osobowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Czy spółka osobowa – zasadniczo nieposiadająca osobowości podatkowej – ma ustalony rok podatkowy i czy jest on determinowany przez rok podatkowy jej wspólnika? Czy możliwe jest – z punktu widzenia prawa podatkowego – stosowanie przez spółkę komandytową roku obrotowego (a tym samym podatkowego) innego niż rok kalendarzowy w sytuacji, gdy jeden z jej wspólników – spółka kapitałowa – także ma odmiennie ukształtowany rok obrotowy (tak, by lata podatkowe spółki i jej wspólnika się pokrywały)?

 • Kary umowne jako koszt uzyskania przychodów

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Podstawą obrotu gospodarczego są kontrakty. Ich realizacja przez kontrahentów często w praktyce napotyka pewne przeszkody/utrudnienia, które mogą wpływać zarówno na jakość wykonanej usługi, jak i na terminowość. Niejednokrotnie z tego tytułu wykonawca/podatnik jest zmuszony zapłacić swemu kontrahentowi/zamawiającemu karę umowną (zastrzeżoną w kontrakcie), która może stanowić znaczne obciążenie finansowe dla firmy.

 • Zakupy materiałów, towarów i usług w podatku dochodowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe nie prowadzą odrębnej ewidencji towarów i materiałów dla celów podatku dochodowego. Do rozliczeń podatkowych wykorzystują oni ewidencję prowadzoną dla celów bilansowych. Należy jednak pamiętać, że zapisy obu ustaw różnią się w niektórych kwestiach, np. dotyczących sposobu wyceny, momentu ujęcia w kosztach wydatków na zakup składników majątku czy też wyceny oraz korekty kosztów w przypadku odpisywania towarów/materiałów w koszty na dzień ich zakupu.

 • Umowa leasingu zwrotnego – ewidencja u korzystającego

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Jeżeli umowa leasingu ma charakter leasingu finansowego, to zysk lub strata na sprzedaży przedmiotu leasingu – jeżeli jest to kwota istotna – wymaga rozliczenia w czasie przez okres leasingu. ● Zysk na sprzedaży ujmuje się w księgach rachunkowych następująco: Wn „Pozostałe koszty operacyjne” Ma

 • Połączenie spółek

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Przedsiębiorcy w celu zwiększania swojej efektywności łączą się z innymi spółkami, dzięki czemu mają możliwość zmniejszenia kosztów swojej działalności oraz osiągnięcia efektu synergii. W myśl prawa handlowego połączenie polega na przeniesieniu majątku jednej spółki do innej.

 • Co trzeba wiedzieć o Krajowej Administracji Skarbowej – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Krajowa Administracja Skarbowa, która zaczęła działać od 1 marca 2017 r., ma zająć się przede wszystkim skutecznym ściąganiem podatków. Tak wynika z komunikatu MF opublikowanego 13 stycznia 2017 r. KAS powstała z połączenia administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

 • Obowiązki dotyczące JPK_VAT – według MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Mali i średni przedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe z użyciem programów komputerowych są obowiązani (od 1 stycznia 2017 r.) do comiesięcznego przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT (w formacie pliku JPK_VAT). Po raz pierwszy należało się z tego obowiązku wywiązać do 27 lutego 2017 r., o czym przypomniał MF w komunikacie opublikowanym na www.mf.gov.pl. W tym samym komunikacie znajduje się ostrzeżenie, iż niewywiązanie się z tego obowiązku może stać się przyczyną podjęcia czynności wyjaśniających oraz uzasadniać nałożenie kary z Kodeksu karnego skarbowego.

 • VAT – przegląd najnowszych orzeczeń

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Lp. Czego dotyczyła sprawa Stanowisko sądu 1. Ewidencja przebiegu pojazdów Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów nie narusza przepisów dyrektywy. W wyroku NSA z 6 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I FSK 1259/15) czytamy: Nadto stosownie do postanowień art. 242 dyrektywy 112 każdy podatnik prowadzi

 • Pracownikom zatrudnionym w placówkach handlowych trzeba zapewnić wolną niedzielę 4 czerwca 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  W 2017 r. pierwszy dzień Zielonych Świątek przypada w niedzielę 4 czerwca. Zatem pracownicy zatrudnieni w placówkach handlowych, które funkcjonują w niedzielę, powinni mieć w tym roku ten dzień wolny od pracy.

 • Nagroda jubileuszowa w podstawie wymiaru składek – 10 najczęstszych pytań płatników składek

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Nagrody jubileuszowe wypłacane w związku ze stażem pracy są wyłączone z podstawy wymiaru składek, pod warunkiem że zasady ich przyznawania, określone w regulacjach płacowych, przewidują prawo do nabycia tych gratyfikacji nie częściej niż raz na 5 lat. W niektórych sytuacjach ze zwolnienia mogą skorzystać także płatnicy, którzy wypłacają jubileuszówkę swoim zatrudnionym w okresie krótszym niż 5-letni od daty nabycia poprzedniej nagrody.

 • Rozszerzenie zakresu korzystania z portalu podatkowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Minister Rozwoju i Finansów umożliwił korzystanie z portalu podatkowego szerszej grupie podmiotów poprzez umożliwienie podatnikom składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgłoszeń aktualizacyjnych oraz wniosków o wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenia o nadaniu NIP i informacji o nadanym NIP.

 • Nowe zasady powoływania i odwoływania dyrektorów sądów

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Sejm przyznał Ministrowi Sprawiedliwości zwierzchnictwo służbowe nad dyrektorami sądów (dotychczas ich zwierzchnikiem był prezes sądu). Będzie on uprawniony do powoływania, a także odwoływania dyrektorów sądów powszechnych (bez wniosku prezesa sądu i bez obowiązku przeprowadzenia konkursu na to stanowisko). Analogiczne

 • Bhp przy ręcznych pracach transportowych wykonywanych przez kobiety

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozszerzył dotychczas obowiązujące regulacje o przepisy określające normy dopuszczalnego obciążenia fizycznego, w tym związanego z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów – dla kobiet niebędących w ciąży lub w okresie karmienia dziecka piersią. Do niniejszego rozporządzenia

 • Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Rada Ministrów określiła wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. W porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami kobiety niebędące w ciąży lub w okresie karmienia dziecka piersią będą mogły wykonywać prace związane z wysiłkiem

 • Zwolnienie z podatku stypendiów wypłacanych bezrobotnym z Funduszu Pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Minister Rozwoju i Finansów zaniechał poboru podatku od stypendiów finansowanych z funduszu pracy, uzyskanych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. W praktyce oznacza to, że osoby bezrobotne otrzymujące stypendia wypłacane w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zwolnione z

 • Zmiany w ustalaniu zdolności do służby w Służbie Celno-Skarbowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej pełniący służbę w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych w urzędzie obsługującym właściwego ministra oraz urzędzie celno-skarbowym będą poddawani badaniu psychofizjologicznemu, testowi sprawności fizycznej oraz badaniu psychologicznemu. Na badania i testy funkcjonariusze

 • Obniżenie wieku emerytalnego dla pracowników sfery budżetowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Nauczyciele, podobnie jak pozostałe grupy zawodowe, od 1 października 2017 r. będą mogli przechodzić na emeryturę po ukończeniu wieku emerytalnego obniżonego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Do końca sierpnia 2018 r. mają wybór między ubieganiem się o emeryturą powszechną oraz wcześniejszą emeryturą z Karty Nauczyciela. Obniżenie wieku obejmie również sędziów i prokuratorów, którzy będą musieli zakończyć karierę zawodową po osiągnięciu 65 lat.

 • Kiedy zostanie wprowadzony split payment

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.05.2017

  Split payment, czyli system podzielonych płatności, ma zostać wprowadzony do ustawy o VAT od 2018 r. MF przygotowało projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT, który jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Wynika z niego, że system ten będzie dobrowolny i skorzystanie z niego będzie zależało od kupującego. Nabywca towarów i usług będzie mógł rozdzielić płatność za fakturę na dwa rachunki bankowe: kwotę netto na rachunek sprzedawcy, kwotę podatku na specjalny rachunek VAT sprzedawcy. Ustawodawca przygotował zachęty finansowe, aby podatnicy korzystali z tego systemu.