Wskaźniki i stawki » Rachunkowość i sprawozdawczość » Rachunkowość budżetowa
Prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę
Obowiązuje: od 2010-01-01
Podstawa prawna:
Art. 278 - USTAWA o finansach publicznych  
Art. 278 - Dz.U.2017.219.2077  

Prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę

Jednostki, w których audyt wewnętrzny może być prowadzony przez usługodawcę

Warunki

- Państwowe jednostki budżetowe

- Uczelnie publiczne

- Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które nie zostały utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego

- Agencje wykonawcze

- Państwowe fundusze celowe

Jeżeli kwoty ujętych w ich planach finansowych dochodów lub wydatków (odpowiednio do typu jednostki także przychodów lub kosztów) przekraczają 40000 tys. zł ale nie przekraczają 100000 tys. zł lub jednostka zatrudnia mniej niż 200 pracowników.

W jednostkach w dziale audyt może być prowadzony przez usługodawcę za zgodą właściwego ministra kierującego działem.

Jednostki samorządu terytorialnego

Jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i rozchodów jest niższa niż 100000 tys. zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 278 ze zm.).

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.