Wskaźniki i stawki » Rachunkowość i sprawozdawczość » Rachunkowość budżetowa
Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego
Obowiązuje: od 2010-01-01
Podstawa prawna:
Art. 274 - USTAWA o finansach publicznych  
Art. 274 - Dz.U.2017.219.2077  

Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego

Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego

Warunek

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, izby celne, izby skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w tym w zarządzanych przez niego funduszach, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w tym w funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, i Narodowy Fundusz Zdrowia

Bez względu na realizowane kwoty dochodów i wydatków bądź przychodów i rozchodów

Państwowe jednostki budżetowe

Jeżeli kwota ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej dochodów lub kwota wydatków przekroczyła wysokość 40000 tys. zł

Uczelnie publiczne

Jeżeli kwota ujętych w planie rzeczowo-finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40000 tys. zł

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40000 tys. zł

Agencje wykonawcze

Jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40000 tys. zł

Państwowe fundusze celowe

Jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40000 tys. zł

Jednostki samorządu terytorialnego

Jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40000 tys. zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.