do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Wskaźniki dotyczące cen nieruchomości wchodzących w skład zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego zbywanych w trybie przetargowym a także wadiów, postąpień i ogłoszeń prasowych
Obowiązuje: od 2009-01-01
Podstawa prawna:

Wskaźniki dotyczące cen nieruchomości wchodzących w skład zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego zbywanych w trybie przetargowym a także wadiów, postąpień i ogłoszeń prasowych

Etap postępowania przetargowego

Ceny, wskaźniki, warunki i ograniczenia

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona do pierwszego przetargu

Nie niższa od wartości nieruchomości oszacowanej przez rzeczoznawcę

Cena wywoławcza nieruchomości do drugiego przetargu

Nie niższa niż 50% wartości nieruchomości oszacowanej przez rzeczoznawcę

Cena wywoławcza nieruchomości dla celów przeprowadzenia rokowań po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym

Nie niższa niż 40% wartości nieruchomości oszacowanej przez rzeczoznawcę

Ceny nieruchomości lub ich części wpisanych do rejestru zabytków

Obligatoryjnie obniża się o 50%. Właściwy organ może za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku podwyższyć lub obniżyć te bonifikatę.

W cenie wywoławczej nieruchomości gruntowej oddawanej w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej obiektów, wyodrębnia się cenę gruntu, budynków i lokali, które mają być przedmiotem odrębnej własności i określa proporcje zachodzące między nimi.

Ustalenia cen gruntu, budynków i lokali w cenie nieruchomości uzyskanej w przetargu dokonuje się przy zastosowaniu proporcji zachodzących między nimi w cenie wywoławczej.

Wadium przetargowe

Nie niższe niż 5% i nie wyższe niż 20% ceny wywoławczej

Zaliczka na zabezpieczenie pokrycia kosztów rokowań

Nie niższa niż 5% i nie wyższa niż 20% ceny wywoławczej

Minimalne postąpienie

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Obowiązek publikacji ogłoszeń o przetargach w prasie

Dla nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000 euro*) - ogłoszenie zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu

Dla nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro*) - ogłoszenie zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej ogólnokrajowej. Dla nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000.000 euro *) ogłoszenie zamieszcza się co najmniej dwukrotnie.

Cena sprzedaży

Cena osiągnięta w przetargu lub wynegocjowana w czasie rokowań

*) Przeliczenia ceny wywoławczej na równowartość euro dokonuje się nie wcześniej niż na 7 dni przed terminem pierwszego ogłoszenia o przetargu, według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w tym dniu.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK