do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Wybrane zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych
Obowiązuje: od 2010-05-20 do 2010-12-31
Podstawa prawna:
  • Art. 21 - Dz.U.2010.51.307  
Wybrane zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 r.

Rodzaj świadczeń

Limit

Wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

jednorazowa wartość wygranych nie przekracza 2280 zł

Zapomogi, inne niż wymienione w art. 21 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł

Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich

do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł

Przychody z zamiany rzeczy lub praw

jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 2280 zł

Świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł

Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych (rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi)

łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł

Wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową (zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności)

jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł

Wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Przepis obowiązuje od 20 maja 2010 r., ale ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2010 r.

jednorazowa wartość świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł

Równoważniki pieniężne za brak kwatery, wypłacone: funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej

do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280 zł

Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży nie finansowane z funduszu socjalnego lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł

Wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł

Świadczenia rzeczowe (w naturze) lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń, przysługujące na podstawie odrębnych przepisów członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł

Alimenty

na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną

bez limitu

na rzecz innych osób niż wymienione powyżej, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej

do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK