do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Odliczenia od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 r.
Obowiązuje: od 2020-01-01
Podstawa prawna:

Odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2020 r.

ODLICZENIA OD DOCHODU*

Lp.

Rodzaj odliczenia

Wysokość odliczenia

1.

Ulga rehabilitacyjna (art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a ustawy) obejmująca wydatki poniesione na:
a) cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy
wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym
b) zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista
nadwyżka ponad 100 zł miesięcznie
c) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy
inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu
ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
do 2.280 zł
d) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie
o rehabilitacji zawodowej
do 2.280 zł
e) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność
(współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika
mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną
albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło
16. roku życia
do 2.280 zł

2.

Darowizny przekazane na:  
a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy)
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
b) cele kultu religijnego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy)
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
c) cele krwiodawstwa (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy)

kwota odpowiadająca wysokości iloczynu kwoty rekompensaty
określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11
ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi
lub jej składników nie więcej jednak niż kwota
stanowiąca 6% dochodu

cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy

– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

- cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia
koronawirusem (art. 52n updof) albo
-  na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe w formie komputerów przenośnych, takich jak laptopy i tablety (art. 52x updof)

- 200% wartości darowizny – w przypadku darowizny przekazanej od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r.
- 150% wartości darowizny – w przypadku darowizny przekazanej od 1 do 31 maja 2020 r.
-  kwota odpowiadająca wartości darowizny – w przypadku darowizny przekazanej od 1 czerwca do 30 września 2020 r

3.

Ulga internetowa (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy)

wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł

4.

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy) wpłaty dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776); w 2020 r. limit wpłat na IKZE wynosi 6.272,00 zł

5.

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą
(przepisy ustaw o stosunku państwa do poszczególnych
związków wyznaniowych)
w wysokości dokonanej darowizny

6.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga odsetkowa (art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... - Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325.990 zł dla inwestycji zakończonych w 2020 r.

7.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na działalność badawczo-
rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane), wymienione
w art. 26e ust. 2 i 3 updof. Odliczenie nie może przekroczyć
odpowiednio 100% i 150% kosztów kwalifikowanych
(patrz art. 26e ust. 7 updof).

8.

Ulga termomodernizacyjna (art. 26h updof)

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na materiały budowlane,
urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego. Odliczenie nie może
przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych
przedsięwzięć.

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK