do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców
Obowiązuje: od 2022-07-01
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2017.1938  

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców (także dla rozpoczynających działalność gospodarczą)

Rodzaj działalności/
forma opodatkowania
Stopa procentowa
składki zdrowotnej
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej
Kwota składki zdrowotnej

 
Skala podatkowa*

9% podstawy wymiaru
nie mniej niż 270,90 zł

Dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy – jako kwota przychodów minus poniesione koszty uzyskania
tych przychodów, dodatkowo pomniejszona
o kwotę opłaconych w tym roku składek na
ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów)**
Ustalana od indywidualnej podstawy jej wymiaru (kwoty dochodu
z działalności gospodarczej)
Podatek liniowy* 4.9 % podstawy wymiaru
nie mniej niż 270,90 zł
Podatek z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)* 4,9 %
Ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych
9% - 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia***, jeżeli przychody z działalno-
ści osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 zł,
„- 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności
osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 60 000 zł, a nie
przekroczyły kwoty 300 000 zł,
„-180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności
osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 300 000 zł.

. 9% podstawy wymiaru
czyli 335,94zł

9% podstawy wymiaru,
czyli 559,89 zł

9% podstawy wymiaru,
czyli 1007,81 zł

Karta podatkowa 9% Minimalne wynagrodzenie w danym roku
(3010 zł w 2022 r.)
270,90 zł

* Kwota składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie może być niższa niż 9%:
– minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia roku składkowego (w 2022 r. jest to kwota 270,90 zł),
– iloczynu liczby miesięcy w roku składkowym i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu tego roku składkowego,
w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru (w 2022 r. dla pełnego roku składkowego jest to kwota 3250,80 zł).
** Jeżeli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalona jako dochód z działalności gospodarczej będzie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia (obowiązująca 1 lutego danego roku składkowego) pomnożona przez 12 miesięcy (w przypadku podlegania ubezpieczeniu przez cały rok składkowy), to podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten rok składkowy w 2022 r. będzie stanowiła kwota 36 120 zł (12 x 3010 zł).
W przypadku ponoszenia straty podstawę wymiaru składki stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia roku
składkowego (w 2022 r. wysokość składki w miesiącach, w których przedsiębiorca będzie ponosił stratę albo kwota dochodu nie przekroczy
3010 zł, wyniesie 270,90 zł).
*** Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku,
ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK