Wskaźniki i stawki » Rachunkowość i sprawozdawczość » Rachunkowość budżetowa
Drukuj
Dyscyplina finansów publicznych (kary oraz koszty postępowania)
Obowiązuje: od 2012-02-18 do 2013-02-17
Podstawa prawna:
  • Art. 31 91b 167 - Dz.U.2013.168  

Dyscyplina finansów publicznych - kary oraz koszty postępowania

Kary/Koszty

Wysokość

Kara pieniężna

Wymierza się w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie wysokości tego wynagrodzenia, karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim*, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Kara porządkowa

Na osobę wezwaną w charakterze świadka, która nie stawiła się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie, można nałożyć karę porządkową w wysokości do 100 zł, a w przypadku ponownego niezastosowania się do wezwania - karę porządkową w wysokości do 200 zł, chyba że niestawiennictwo jest usprawiedliwione nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną przeszkodą, której nie można było przezwyciężyć.

Koszty postępowania

Każdy uznany za odpowiedzialnego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zwraca - na rzecz Skarbu Państwa - koszty postępowania. Koszty te określa się ryczałtowo w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia*.

* W związku z rozbieżnościami w interpretacji dotyczącymi kwoty stanowiącej wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych redakcja "Rachunkowości Budżetowej" wystosowała zapytanie do Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej, jaka jest wysokość w 2013 r. kwoty minimalnej, czyli kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W odpowiedzi Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Finansów Publicznych stwierdził, że w 2013 r. kwota ta wynosi 2917,14 zł.

Podstawa prawna:

- ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 168).

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2021 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.